Tiesiogin_v._Mii_Transliacija_1.jpg

 

Informacija dėl šv. Mišių užsakymo

Posted by Seminarija on March 29, 2020

Informacija dėl šv. Mišių užsakymo

 

Yra galimybė užsakyti Šv. Mišias, kurios jūsų pasirinktą dieną bus aukojamos Kauno Kunigų Seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje dalyvaujant Kunigų Seminarijos auklėtiniams.


Brolio Jono Urbo MIC laikinųjų vienuolinių įžadų atnaujinimas

jonas.jpg

Brolis Jonas Urbas MIC vyresniojo įgaliotajam kunigui Giedriui Bakūnui MIC Kauno kunigų seminarijoje Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmėje ( 2020 m. 03 mėn. 25 d.) davė laikinuosius vienuolinius trejų metų įžadus.


Svarbu nepamiršti kitų

Posted by Seminarija on March 20, 2020

Svarbu nepamiršti kitų

nepamirti_kit.jpg

Šiomis dienomis visi esame raginami atidžiau saugoti save. Tačiau rūpinantis savimi reikia nepamiršti pasirūpinti ir kitais, ypač tais, kurie negali patys savimi pasirūpinti. Kovo 18 dieną seminarijos auklėtiniai paaukojo kraujo Nacionaliniam kraujo centrui. Saugokime ir rūpinkimės vieni kitais!


Malda su klierikais

Posted by Seminarija on March 20, 2020

Malda su klierikais (video)

Šiandien, kartu su Marijos radijo klausytojais, meldėmės ir adoravome ŠVČ. Sakramentą.


Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

Posted by Seminarija on March 20, 2020

Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui

 

 

Brangūs broliai ir seserys,
Esame Gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau.
Koronaviruso plitimas pasaulyje stabdo visų mūsų nuolatinį skubėjimą ir primygtinai skatina
mus pažvelgti į save ir pasaulį naujomis akimis. Tad ypač šiuo laiku, kai esame ypatingos
situacijos pasaulyje akivaizdoje, turime galimybę šią Gavėnią naujai išgirsti Bažnyčios
kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija. O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į
Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų
bendruomenes, mūsų vargšus. Kas galėjo pagalvoti, kad šiais metais Gavėnios laikas mus
kvies šių tikslų siekti aplinkoje, kuri mus vienija šiomis dienomis?! Stabdomas judėjimas,
įvairūs renginiai, pagaliau, stabdomas triukšmas.
Krikščionis yra tas žmogus, kuris nepaisant kokios jį supa sąlygos yra kviečiamas įžvelgti
naujas galimybes. Juk Dievas toliau veikia pasaulyje, jis nenustojo kalbinti žmogaus, jam
labai svarbus mūsų gyvenimas. Ką gi Viešpats nori mums pasakyti šiuo ypatingu laiku? Jis
kviečia mus į dideles Gavėnios rekolekcijas. Jų tikslas – nesiblaškyti, nurimti ir pirmiausia
skirti laiko Dievui. Šis laikas – labai gera proga daugiau pabūti su savimi, savo šeima, pabūti
Viešpaties artumoje. Tai labai gera proga atsiversti Šventąjį Raštą ir iš ten semtis paguodos
bei padrąsinimo. Tai laikas paskaityti dvasinio turinio knygą, pažvelgti į savo vidų, ateiti į
bažnyčią tyliai pasimelsti ir žvelgti į Viešpatį, esantį tabernakulyje.
Jau yra išleistos Lietuvos vyskupų nuorodos, kaip elgtis šiuo ypatingu metu bažnyčioje. Jos
gali keistis kintant situacijai mūsų krašte. Tačiau reikia pabrėžti, kad bažnyčias bus
stengiamasi laikyti atviras,kartu atsižvelgiant į civilinės valdžios reikalavimus dėl susibūrimų
viešosiose vietose. Mes tikime, kad Švenčiausiasis Sakramentas, kuriame yra gyvasis Jėzus,
mūsų prisikėlęs Viešpats, yra didžiausios paguodos ir stiprybės šaltinis. Ypač šiuo metu
turime vieni kitus guosti šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus
meilės. Ar vargas? Ar priespauda?..“ (Rom 8, 35). Jėzus Švenčiausiajame Sakramente yra
gyvybę ir sveikatą teikianti Dievo dovana. Ji mums duota kaip galingiausias vaistas. Jėzų
galime kviesti į savo širdį net fiziškai negalėdami ateiti į šv. Mišias bažnyčioje. Dalyvaukime
šv. Mišiose savo namuose žiūrėdami ar klausydami Marijos radijo,Lietuvos televizijos bei
interneto transliacijų.
Brangieji, labai norime paraginti Jus neišsigąsti šio laiko, bet atvirkščiai, matyti jį kaip
galimybę Gavėnios susikaupimui. Šiuo metu Lietuvoje dedamos didelės pastangos užkirsti
kelią virusui plisti. Tai prevencija. Todėl negalime vieni į kitus žiūrėti, tarsi visi aplinkui būtų
užsikrėtę. Patiriamą baimę turėtume įveikti malda, kuri yra priešnuodis nerimui ir
pasimetimui. Dėl perdėto ir nepagrįsto streso galime susirgti ir be užsikrėtimo virusu. Juk
nerimas ir įtampa išeikvoja taip reikalingas mūsų jėgas. O kas jas grąžina? Dangaus Tėvo
mums padovanota viltis, kurią regime Jėzaus Kristaus dovanoje pasauliui. Kas gali mus
paguosti šiuo metu, jei ne mūsų Viešpats, kurio rankoje yra mūsų gyvenimas ir mūsų
pasaulis!
Norime, brangieji, Jums pasiūlyti dvasinės pagalbos galimybę, būdą stiprinti mūsų tikėjimą.
Apie tikėjimo įtaką kalba visi Jėzaus padaryti pagydymo stebuklai. „Eik, tavo tikėjimas
išgydė tave“, – šiuos žodžius mūsų Viešpats dažnai taria patyrusiems išgydymo stebuklus.
Šventasis Raštas aiškiai sako: tikėjimas žmogų stiprina visais atžvilgiais. Išnaudokime šį
laiką tikėjimui auginti! Kviečiame Jus visus šiuo metu:

 1. Kasdien atsiversti Šventąjį Raštą – tai šiuo metu mums gali tapti nuostabia paguoda ir
  padrąsinimu;
 2. Atnaujinti kasdienę Rožinio ir Gailestingumo vainikėlio maldą meldžiantis už fizinę
  ir dvasinę sveikatą;
 3. Dalyvauti šv. Mišiose – kol negalime bažnyčioje, naudokimės jų transliacija;
 4. Susitaikyti su Dievu ir vienas su kitu. Jei turime galimybę, atlikime išpažintį, taip
  sustiprėsime ir dvasia, ir kūnu;
 5. Daugiau pabūti su savo vaikais, brangiais šeimos nariais, jei reikia, atsiprašyti ir
  susitaikyti su jais, juk tai geriausias imuniteto stiprinimas – meilės širdžiai
  grąžinimas.
 6. Atrasti būdus, kaip savo bendruomenėse, maldos ir Šventojo Rašto studijų grupėse
  galėtume kartu melstis pasinaudodami internetu.
 7. Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo
  amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose
  išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vieni su
  kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu
  Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.
  Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo
  švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
  Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir
  dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai
  pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose
  padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok
  Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir
  nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip
  anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink
  šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną
  mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai
  gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Lietuvos vyskupai


Lietuvos vyskupų informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

 

Mieli tikintieji,
norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.

Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes.
Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo
gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą
Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia
visiems (plg. Mt 5, 15).

1. „Kur avys, ten ganytojai“
Šiuo sudėtingu metu kunigo tarnystė įgauna kitas formas. Dėl karantino nėra bendrų
susibūrimų pamaldoms, parapijiečiai, šeimos nelankomi jų namuose. Tačiau kunigas turi
galimybę palaikyti parapijiečius:
- pasilikdamas savo tarnystės vietoje,
- kasdien melsdamasis už parapijiečius šv. Mišių aukoje, Valandų liturgijoje,
- numatytu laiku budėdamas raštinėje ar bažnyčioje, kad patarnautų pavieniams svarbiu
reikalu besikreipiantiems žmonėms (dėl išpažinties, dvasinės pagalbos, šv. Mišių užsakymo ir
t. t.),
- būdamas pasiekiamas prireikus pasikalbėti viešai paskelbtu telefono numeriu ar kitomis
komunikacijos priemonėmis.

2. Krikštas
Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas yra teikiamas neatidėliojant (kan. 867 §2).
Šiuo metu kūdikis krikštijamas, dalyvaujant tik tėvams ir krikštatėviams. Apsvarstytina
galimybė Krikšto šventimą atidėti iki laiko, kai bus atšauktas karantinas.

3. Eucharistija
Aukojamos šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis.
Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Tikintieji tą dieną yra kviečiami
savo intencija melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto
transliacijos dėka, ir priimant dvasinę komuniją.

Bažnyčios šiuo metu yra atidarytos tik privačiai, neorganizuotai pavienių tikinčiųjų maldai.
Bažnyčioje nerengiamos bendros pamaldos: nekalbamas Rožinis, Gailestingumo vainikėlis,
litanijos, neinamas Kryžiaus Kelias ar Kalnai.

4. Atgailos sakramentas
Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to
prašančių tikinčiųjų išpažinčių.
Kai nėra galimybės atlikti sakramentinę išpažintį, labai rekomenduojama vadinamoji dvasinė
išpažintis: ją sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių ir pasiryžimas atlikti sakramentinę
išpažintį. Tobulas gailestis yra tada, kai gailimasi ne iš Dievo baimės, bet iš Dievo meilės.
Tobulas gailestis naikina nuodėmes, tačiau lieka pareiga vėliau jas išpažinti sakramentinėje
išpažintyje, kai tik tai bus įmanoma.

5. Ligonių lankymas
Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti
Ligonių patepimą ir kitus sakramentus, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas.
Patarnaujant ligoniams, naudojamasi būtinomis apsaugos priemonėmis, laikomasi ligoninėse
nustatytos tvarkos.
Pasirūpinti vienišais, sergančiais giminaičiais ar kaimynais, kad jie neliktų be maisto,
pagalbos ar paprasto žmogiško bendravimo, kad ir telefonu – tai labai svarbus artimo meilės
darbas.

6. Laidotuvės
Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį taip pat aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos
atliekamos tik kapinėse. Raskime naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir palaikyti
artimuosius.

7. Santuokos
Jau suplanuotas santuokas siūlytina nukelti vėlesniam laikui. Priešingu atveju jos laiminamos
dalyvaujant tik sužadėtiniams ir dviem liudytojams.

8. Maldos tiltas
Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv.
Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų
spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine
ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač
sunkus.

Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią
Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios
meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus
yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve,
padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje
su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei
pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių
nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Lietuvos vyskupai