vysk._Vodopjanovas_2.jpg

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje.
 
Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje.
 
Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV). 1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus.
 
Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete.
 
Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 
2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį.
 
1996 m. rupjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą.
 
2000 m. liepos 15 d. buvo pašventintas kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.
 
2000 m. buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru.
 
2001–2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijono pareigas.
 
2003–2004 m. dirbo Kretingos parapijos klebonu,
 
2004–2007 m. – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu.
 
2007–2010 metais ėjo Noviciato magistro pareigas.
 
2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007–2013 m. kadencijai.
 
Nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.
 
2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas jam Quizos
vyskupo titulą.
 
2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo
generalvikaru.
 
2014 m. spalio 28 d. išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku taip pat Liturgijos komisijos narys. 2017 m. lapkričio 20 d. perrinktas šioms
pareigoms.
 
2016 m. gegužės 20 dieną paskirtas Panevėžio vyskupu.
 
 
 

 Nuotraukos šaltinis: sekunde.lt