norvila5b.jpg

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Kauno rajone. 1975 m. baigęs Kauno 26-ąją vidurinę mokyklą, trumpai studijavo Kauno Politechnikos institute. 1976–1978 m. tarnavo armijoje Karaliaučiaus krašte. Nuo 1978 m. dirbo keliose darbovietėse Kaune.

1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1991 m. vasario 24 d. buvo įšventintas kunigu. Vikaravo Kauno arkikatedroje, Vilijampolės Šv. Juozapo bei Žaliakalnio Kristaus Prisikėlimo parapijose. 1993 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu. Intensyviai darbavosi, ruošiant Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje.

1995–1997 m. studijavo Popiežiškajame šv. Tomo universitete Romoje (Angelicum) ir įgijo dvasingumo teologijos licenciato laipsnį.

1997 m. paskirtas tituliniu Kastro vyskupu ir Kauno arkivyskupo augziliaru. Tų pačių metų birželio 29 dieną Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu. Būdamas vyskupu augziliaru, 1997–2001 ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Buvo įtrauktas nariu į kelias Lietuvos Vyskupų Konferencijos komisijas: Pasauliečių apaštalavimo, Kunigų gyvenimo ir tarnystės, Švietimo, o taip pat – į Ekumeninę tarybą. 1999 m. liepos 27 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Rimantą Norvilą paskyrė Vilkaviškio vyskupu. Ingresas į Vilkaviškio katedrą įvyko 2002 m. vasario 10 d.

Nuo 2002 m. rugsėjo 20 d. iki 2011 m. pirmininkavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybai. Taip pat nuo 2002 m. vadovauja Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybai, o nuo 2005 Briuselyje Europos vyskupų konferencijų komisijoje (COMECE) atstovauja Lietuvos vyskupų konferenciją. 2011 - 2014 m. vadovavo LVK Liturgijos komisijai. 

Lietuvos vyskupų konferencijos siunčiamas 1999, 2005, 2008, 2014 m. dalyvavo Vyskupų Sinoduose Vatikane.

Nuo 2005 Briuselyje Europos vyskupų konferencijų komisijoje (COMECE) atstovauja Lietuvos vyskupų konferenciją: 2016 - 2018 m. buvo šios komisijos viceprezidentu, o nuo 2018 m. kovo 8 d. eina COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininko pareigas.

2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas LVK Liturgijos komisijos narys.

Lietuvos nacionaliniu delegatu 52-ajame Tarptautiniame eucharistiniame kongrese, vyksiančiame 2018 m. rugsėjo 13-20 d. Budapešte (Vengrija).

Nuotraukos šaltinis: lvk.lcn.lt