Seminarijos vadovybė

                                                                    Rektorius – kun. teol. dr. Ramūnas Norkus                  

 Rektorius_4.jpg

Gimė 1980 m. balandžio 23 d. Raseiniuose. 
1998 m. Gaurėje baigė vidurinę mokyklą. Baigęs karo tarnybą 2000 Jubiliejiniais metais įstojo į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų   
seminariją. 
2006 m. Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje gavęs diakono šventimus buvo paskirtas pastoraciniam darbui į Telšių vyskupijos kuriją. 
2007 m. birželio 3 d. iš J. E. Telšių vyskupo Jono Borutos SJ rankų priėmė kunigystės šventimus Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos
Apsilankymo bazilikoje. Po darbo vyskupijos kurijoje 2008 m. buvo išsiųstas studijoms į Popiežiškąjį Laterano universitetą. 
2012 – 2014 m. dirbo Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovu. 
Po to grįžo į amžinąjį miestą Italijoje pabaigti pradėtas studijas. 
2016 m. Popiežiškasis Laterano universitetas suteikė Šventosios Teologijos daktaro laipsnį. Grįžus į Lietuvą buvo paskirtas Telšių vyskupo
Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi. 
2018 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

 

                                                Studijų dekanas - prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

Prelatas_1.jpg

Vilniaus g. 44-5, LT-44287 Kaunas, tel.: (37) 20 08 49, 32 34 77

Gimė 1944 m. kovo 7 d., Šiaulių mieste. 1966 - 1971 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
1979 - 1988 m. buvo šios seminarijos vicerektorius ir dėstytojas. 1982 m. apginta teologijos licencijato laipsnio disertacija:
Kunigystės ir kunigo samprata šiandien.
Nuo 1990 m. VDU Katalikų teologijos fakulteto docentas. 1993 - 2006 m. VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas.
1995 m. tapo nostrifikuotu teologijos mokslų daktaru.
2004 m. popiežius Pal. Jonas Paulius II suteikė Popiežiaus garbės Prelato titulą. 

 

                                                                               Prefektas – kun. Kęstutis Genys

Prefektas.JPG

A. Jakšto 1, LT-44279 Kaunas

Gimė 1981 birželio 19 dieną Ukmergėje. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 2006 metais. 
2008 metų vasarą paskirtas Šančių parapijos vikaru. Kurį laiką ėjo Kauno Medicinos Universiteto klinikų kapeliono pareigas.
Nuo 2010 metų rudens eina Kauno kunigų seminarijos prefekto ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centro kapeliono pareigas,
taip pat yra nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas.

                                                                       Dvasios tėvas –  kun. teol. lic. Andrius Končius
 

Kun._Andrius.jpg

A. Jakšto 1, LT-44279 Kaunas; El. paštas: andriuskoncius@gmail.com. 

Gimė 1986 m. balandžio 19 d. Kaune. Užaugo Viekšniuose, dalyvavo ateitininkų veikloje, baigė Viekšnių vidurinę mokyklą.
2005 m. svarstydamas laikinai pastudijuoti ir pereiti į kita specialybę, įstojo į Religijos mokslų bakalauro studijas Kauno Katalikų teologijos
fakultete, tačiau bestudijuodamas išgyveno egzistencines paieškas ir sutiko Gyvąjį Dievą.
2009 m. baigęs studijas įstojo į Kauno kunigų seminariją, 2014 m. įšventintas kunigu. Tais pačiais metais buvo įšsiųstas į Romą dvasingumo
licenciato teologijos studijoms, kurias užbaigė 2017 m. vasarą.
2016 m. baigė postulatorių kursus Šventųjų Skelbimo Konkregacijoje ir apsigynė anksčiau pradėtas pastoracinės teologijos licenciato studijas
Kauno Katalikų teologijos fakultete.
Nuo 2017 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu ir VDU kapelionu, talkina Kauno Arkikatedros parapijoje.