OKUPACIJOS LAIKOTARPIS

Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. okupavus Lietuvą, uždarytas Vytauto Didžiojo universitetas. 1941 m. sausio 12 d. visos KKS patalpos buvo atimtos. Tuomet mokytasi bažnyčiose ar privačiuose namuose. Prasidėjus karui ir vokiečiams okupavus Lietuvą, KKS, nepatirdama didesnių trukdymų, veikė visą okupacijos laikotarpį. Vokiečių valdžia grąžino seminarijai sovietų valdžios atimtus pastatus ir ūkį.

seminarija_sovietmetis.jpg1944 m. rudenį sovietų armija vėl okupavo Lietuvą. Uždarius Telšių ir Vilkaviškio seminarijas, KKS liko vienintelė Lietuvoje, kurioje klierikų skaičius iš karto buvo apribotas iki 150, vėliau nuolat mažintas iki 75, 60, 45 ir net iki 25 klierikų. 1944 m. rudenį Ukmergėje Lietuvos Vyskupų Konferencija nutarė pasinaudoti pontifikalinėmis teologijos fakulteto teisėmis ir atidaryti savarankišką Kauno teologijos fakultetą, veikiantį Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

seminarija_okupacija.jpgJos vadovybės nariai, profesoriai ir klierikai vienas po kito suimami ir tremiami iš Lietuvos. Sovietinė valdžia kišosi į seminarijos vidaus tvarką, buvo daromos įvairiausios kliūtys norintiems stoti į seminariją. Norint tapti klieriku, reikėjo, kad kandidatūrą patvirtintų Religijų reikalų tarybos prie LTSR MT įgaliotinis ir kiti valdžios atstovai. Turtinga seminarijos biblioteka buvo konfiskuota ir sunaikinta, dauguma pastatų atimta, o šv. Jurgio ir Švč. Trejybės bažnyčios buvo paverstos sandėliais, sunaikinti jų meniški interjerai.       

1952 - 1957 m.m. seminarijoje dėstė būsimasis kardinolas Vincentas Sladkevičius. Ilgus metus, nuo 1961 iki 1989 metų, seminarijos rektorius buvo teologijos daktaras profesorius kunigas Viktoras Butkus. Nuo 1948 m. seminarijoje dirbo ir 1993 - 1996 m.m. buvęs rektorius teologijos daktaras docentas monsinjoras Pranciškus Tamulevičius. Nepaisant visų sunkumų, 1945-1981 m.m. laikotarpiu kunigais pašventinti 428 klierikai.


Gaivesnės srovės seminarijos pusėn padvelkė devintojo dešimtmečio pradžioje. Buvo grąžintas pokario metais atimtas rektorato pastatas, Švč. Trejybės bažnyčia, kurią seminarija savo lėšomis restauravo, įrengė šiuolaikinį interjerą – modernų altorių, sietynus, vargonus, vitražus. 1982 m. vasario 17 d. ją atšventino vyskupas L. Povilionis. 1989 - 1990 m.m. seminarijai vadovavo Kauno arkivyskupo auzgiliaras ir generalvikaras vyskupas doc. Vladas Michelevičius.

seminarija_1972.jpg