Malda už mirusius kunigus

Posted by Seminarija on October 31, 2018

Malda už mirusius kunigus

Kapai.jpg

Spalio 31 d. ryto Šventosiose Mišiose seminarijos bendruomenė meldėsi už mirusius kunigus. Kiek vėliau, prieš keletui dienų išvažiuojant į savo gimtąsias parapijas, seminaristai kartu su rektoriumi ir prefektu lankė kunigų, palaidotų Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Vytauto) ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčių šventoriuose, kapus.


Seminarijos bažnyčioje vyko muzikos ir poezijos vakaras "Saulėlydžių aušros"

Saullydi_auros.jpg

Spalio 30 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko muzikos ir poezijos vakaras „Saulėlydžių aušros“. Kompozitorių W.A. Mozart, J.S. Bach, A. Pärt ir G. Faure kūrinius atliko Ilona Klusaitė (smuikas), Karolina Beinarytė-Palekauskienė (smuikas) ir Aušra Galusevičienė (fortepijonas). Tekstus iš Šventojo Rašto bei lietuvių poetų eiles skaitė J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleivė Emilija Grigaliūnaitė ir klier. Gintas Petkevičius. Susirinkusius pasiklausyti sveikino J.E. vysk. Algirdas Jurevičius ir seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.


Kauno arkikatedroje įšventinti du nauji kunigai

Posted by Seminarija on October 20, 2018

Kauno arkikatedroje įšventinti du nauji kunigai

du_nauji_kunigai_ma.jpg

Spalio 20 d. iškilmingose šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje kunigystės šventimai suteikti Sigitui Jurkštui ir Liutaurui Vilėniškiui. Tai buvę arkivyskupijos diakonai, savo tarnystę lig šiol atlikę Šventosios Dvasios (Šilainių) bei Raudondvario parapijose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 


Susitikimas su kunigystės 30-metį mininčiais alumnais

kunigai_jubiliatai.jpg

Spalio 12 d. Kauno kunigų seminarijoje lankėsi jos alumnai, šiais metais minintys savo kunigystės šventimų 30-metį.


Akolito skyrimai klier. Edgarui

Posted by Seminarija on September 23, 2018

Akolito skyrimai klier. Edgarui

akolitas_Edgaras.jpg

Rugsėjo 23 dieną, Popiežiui Pranciškui lankantis Lietuvoje, penkto kurso klierikui Edgarui Versockiui Estijos Apaštališkasis administratorius Philippe Jourdan Talino katedroje suteikė akolito skyrimus.


Mokslo metų pradžios Šv. Mišios

Posted by Seminarija on September 3, 2018

Mokslo metų pradžios Šv. Mišios

Nauji_mokslo_metai_katedroje.jpg

Rugsėjo 3 d. Kauno kunigų seminarijos vadovybė ir studentai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje - kartu su Kauno miesto aukštųjų mokyklų akademine bendruomene, mokytojais bei moksleiviais - dalyvavo mokslo metų pradžios Šventosiose Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


Rekolekcijos Miroslave

Posted by Seminarija on September 2, 2018

Rekolekcijos Miroslave

rekolekcijos.jpg

Rugpjūčio 30 d. — rugsėjo 2 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Miroslavo miestelyje.


Nauji mokslo metai seminarijoje

Posted by Seminarija on August 27, 2018

Nauji mokslo metai seminarijoje

mokslo_met_pradzia.jpg

Rugpjūčio 27 d. Kauno kunigų seminarijoje, klierikams sugrįžus po vasaros atostogų bei pastoracinės praktikos, prasidėjo nauji mokslo metai.


Kauno arkikatedroje - vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai

Vysk._Algirdas.jpg

Rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius, nuo 2004 metų iki dabar buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba