Sveikiname naująjį kunigą Normundą Figuriną

Posted by Seminarija on June 27, 2020

Sveikiname naująjį kunigą Normundą Figuriną

normundas.JPG

Birželio 27 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvęs Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Normundas Figurinas priėmė kunigystės šventimų sakramentą. Nuoširdžiai sveikiname ir meldžiame Dievo palaimos kunigystės kelyje.


Sveikiname naująjį Kauno arkivyskupą metropolitą K. Kėvalą

ingres.JPG

Nuoširdžiai sveikiname naująjį Kauno arkivyskupą metropolitą K. Kėvalą ir prašome jam Dievo palaimos bei šv. Jono Krikštytojo užtarimo darbuose.


Mato ir Gedimino kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on June 19, 2020

Mato ir Gedimino kunigystės šventimai Šiauliuose

siauliu.JPG

2020 m. birželio 19 d. Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, kuri dviems Šiaulių vyskupijos diakonams, buvusiems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams – Matui ir Gediminui – buvo išskirtinė, nes tądien vyskupas Eugenijus Bartulis juos pašventino kunigais.


Džiaugiamės dviem broliais, paskirtais akolitų tarnystei

puslapiui.JPG

Birželio 1 dieną Bažnyčioje buvo minimas šventasis kankinys Justinas, kuris yra Telšių vyskupijos globėjas. Šia proga Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje 13 val. vyko iškilmingos šv. Mišios.


30 - ies metų kunigystės jubiliejus

Posted by Seminarija on May 29, 2020

30 - ies metų kunigystės jubiliejus

jubil.JPG

Gegužės 29 d. mūsų bažnyčioje meldėsi kunigų kursas, kuris prieš 30 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo pašventinti kunigais.


Mokslo metų pabaigos šventė

Posted by Seminarija on May 22, 2020

Mokslo metų pabaigos šventė

isleistuves.JPG

Gegužės 22 dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai šventė mokslo metų pabaigą. Šventosioms Mišioms vadovavo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.


Maldų už pašaukimus savaitė

Posted by Seminarija on April 26, 2020

Maldų už pašaukimus savaitė

savait.JPG

Šiandien prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Kviečiame drauge melsti naujų pašaukimų į kunigystę.


Rektoriaus gimtadienis ir šv. Jurgio minėjimas

Posted by Seminarija on April 23, 2020

Rektoriaus gimtadienis ir šv. Jurgio minėjimas

gimtad.JPG

Balandžio 23 diena seminarijoje buvo kitokia nei įprastai. Seminarijoje jautėsi šventinė nuotaika, nes sveikinome seminarijos rektorių Ramūną Norkų su 40 – uoju gimtadieniu. Taip pat paminėjome ir šv. Jurgį – anrtąjį Lietuvos globėją.


Velykų ryto Šv. Mišios

Posted by Seminarija on April 12, 2020

Šv. Velykų rytas

Velyk_rytas.JPG

Nors šiemet seminarijos bendruomenė sutiko šv. Velykas saviizoliacijoje ir tuščioje bažnyčioje, tačiau joks karantinas neužgožia Gerosios Naujienos, kuri skelbia - Jėzus Kristus prisikėlė!


VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS

Posted by Seminarija on April 11, 2020

VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS

velyknaktis.JPG

Aleliuja! Viešpats Jėzus Kristus Prisikėlė!


Didysis Penktadienis

Posted by Seminarija on April 10, 2020

Didysis Penktadienis

penktadienis.jpg

Didįjį penktadienį prisimename mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šią dieną pamaldose pagerbiamas Kristaus kryžius.


Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

Posted by Seminarija on April 9, 2020

Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

penk.JPG

Didįsis Ketvirtadienis - Paskutinės Vakarienės šv. Mišios. Būtent Didįjį Ketvirtadienį Jėzus įsteigė du sakramentus: Eucharistiją ir kunigystę.


Verbų sekmadienis seminarijoje

Posted by Seminarija on April 5, 2020

Verbų sekmadienis seminarijoje

Verbos.jpg

Šiais metais Verbų sekmadienį seminarijos auklėtiniai šventė visiškai kitaip nei anksčiau - gyvendami saviizoliacijos sąlygomis ir visiškai tuščioje bažnyčioje.


Informacija dėl šv. Mišių užsakymo

Posted by Seminarija on March 29, 2020

Informacija dėl šv. Mišių užsakymo

 

Yra galimybė užsakyti Šv. Mišias, kurios jūsų pasirinktą dieną bus aukojamos Kauno Kunigų Seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje dalyvaujant Kunigų Seminarijos auklėtiniams.


Brolio Jono Urbo MIC laikinųjų vienuolinių įžadų atnaujinimas

jonas.jpg

Brolis Jonas Urbas MIC vyresniojo įgaliotajam kunigui Giedriui Bakūnui MIC Kauno kunigų seminarijoje Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmėje ( 2020 m. 03 mėn. 25 d.) davė laikinuosius vienuolinius trejų metų įžadus.


Lietuvos vyskupų informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

 

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.


Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

 

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.


Rekolekcijos Palendriuose

Posted by Seminarija on March 15, 2020

Rekolekcijos Palendriuose

rekol.JPG

Kovo 13 -15 dienomis Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai atliko rekolekcijas Palendriuose.


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Posted by Seminarija on March 11, 2020

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

kov11.JPG

Kovo 11 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Kauno arkikatedroje šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Eucharistijai vadovavo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Homiliją sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Drauge Šv. Mišias koncelebravo prelatas Vytautas S. Vaičiūnas OFS, seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus ir keletas kitų Kauno arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų. Šventosiose Mišiose patarnavo seminaristai bei diakonas Darius Chmieliauskas.


Biblijos slėpiniai (Speciali Marijos radijo laida)

Posted by Seminarija on March 11, 2020

Biblijos slėpiniai (Speciali Marijos radijo laida)

 

Kas sieja kardinolą Vincentą Sladkevičių ir 1990-ųjų metų kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės aktą? Apie tai pasakojimą parengė kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėja Irena Petraitienė. Skaito Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Jonas ir Martynas.


Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno gimtadienis

Posted by Seminarija on March 9, 2020

Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno gimtadienis

 

prel.JPG

Kovo 9 dieną sveikinome seminarijos studijų dekaną prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną gimtadienio proga. Šv. Mišias seminarijos bažnyčioje celebravo pats prelatas. Drauge šv. Mišias koncelebravo seminarijos rektorius ir dvasios tėvas. Po Šv. Mišių sveikinimo žodį tarė seminarijos rektorius.


Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas seminarijoje

Posted by Seminarija on March 6, 2020

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas seminarijoje

kalnai.jpg

Kovo 6 d. seminarijos bažnyčioje giedojome Žemaičių Kalvarijos kalnus. Mums padėjo svečiai iš Klaipėdos - Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos choralo studija, vadovas Vidmantas Budreckas.


Filmas apie kunigystės pašaukimą

Posted by Seminarija on February 26, 2020

Filmas apie kunigystės pašaukimą

 

Dalinamės trumpu filmu apie kunigystės pašaukimą. 


Kviečiame kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus

Posted by Seminarija on February 26, 2020

Kviečiame kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus

 

Kovo 6 d. 18 val. mūsų seminarijos bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Mums padės svečiai iš Klaipėdos - Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos choralo studija, vadovas Vidmantas Budreckas.


Martyno ir Mariaus kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on February 22, 2020

Martyno ir Mariaus kunigystės šventimai 

kunsvent.JPG

2020 m. vasario 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, J. E. Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius pašventino mūsų seminariją baigusius diakonus Marių Boreišą ir Martyną Povylaitį SC kunigais. Naujiesiems kunigams meldžiame Dievo palaimos darbuose!


Svečias seminarijoje

Posted by Seminarija on February 20, 2020

Svečias seminarijoje

svec.JPG

Vasario 20 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi pastorius iš Šveicarijos.


100 metų po Popiežiaus Pijaus XI apsilankymo Kauno kunigų seminarijoje.

pop.JPG

Šiemet sukanka 100 metų, kai apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Achille Ratti, vėliau išrinktas popiežiumi, lankėsi mūsų seminarijoje. Šia proga vasario 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi apaštalinis nuncijus Lietuvai ir Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič.


Maldoje už tėvynę

Posted by Seminarija on February 15, 2020

Maldoje už tėvynę

ador.JPG

Vasario 14-ą dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai jungėsi į 40-ies valandų adoraciją Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Kauno kunigų seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šventąją Žemę

jer.jpg

2020 m. sausio 21 – 28 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Šventojoje Žemėje.


Adventinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 20, 2019

Adventinis vakaras seminarijoje

adv2.jpg

Gruodžio 20 dieną Kauno Kunigų seminarijoje vyko šventinis adventinis vakaras.


Elektroninis seminarijos bibliotekos katalogas

Posted by Seminarija on December 11, 2019

Elektroninis seminarijos bibliotekos katalogas

knygos222222.jpg

Internetinės erdvės duris pravėrė ir seminarijos biblioteka, kurios knygų katalogas pradedamas skaitmeninti.


Šeštakursių išleistuvės

Posted by Seminarija on December 7, 2019

Šeštakursių išleistuvės 

sestookai.JPG

Gruodžio 7 dieną šv. Mišiose meldėmės už vyriausiojo kurso seminaristus, jiems linkėdami Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos tolesniame pašaukimo kelyje.


Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai

Posted by Seminarija on November 24, 2019

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai.

skr.jpg

Š. m. Lapkričio mėnesio 24 dieną Bažnyčia mini Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę. Šią dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje 12 valandą buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius J.E. vysk. Algirdas Jurevičius.


Padėka už tarnystę

Posted by Seminarija on November 21, 2019

Padėka už tarnystę

padkos.JPG

Šiandien į ryto šv. Mišias seminarijos bažnyčioje susirinkusi mūsų bendruomenė (darbuotojai ir seminaristai) meldėsi už seminarijos geradarius.


Šventoji valanda

Posted by Seminarija on November 21, 2019

Lapkričio 23d. seminarijos bažnyčioje vyks "Šventoji valanda"

20191123_en.png

Seminarijos bažnyčioje šį šeštadienį vyks "Šventoji valanda". Ši adoracijos valanda sujungs visas tautas. Adoracijos laikas: 18.30 - 19.30 val.


Pasaulinė vargstančiųjų diena

Posted by Seminarija on November 14, 2019

Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas

vargdien.JPG

Šių metų lapkričio 14 dieną, Caritas organizacija minėjo pasaulinę vargstančiųjų dieną.


Rekolekcijos Pažaislyje

Posted by Seminarija on November 14, 2019

Rekolekcijos Pažaislyje

reko.JPG

Lapkričio 14 – 17 d. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai atliko rekolekcijas Pažaislio vienuolyne. Tai buvo keturios sustojimo ir ramybės dienos įtemptuose studentų gyvenimuose.


Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai Vilniuje

Posted by Seminarija on November 13, 2019

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje

smailai.JPG

Šiemet lapkričio 13 dieną buvo meldžiamasi už kunigus, vienuolius bei klierikus. Atvyko visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai bei vadovai.


Jaunimo sielovados forumas

Posted by Seminarija on November 8, 2019

Jaunimo sielovados forumas 

forumas.jpg

Lapkričio 8-ąją dieną vyko „Jaunimo sielovados forumas“. 


Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje

Posted by Seminarija on November 5, 2019

Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje

 

donor.jpg

Lapkričio 5 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kraujo donorystės akcija, kurioje dalyvavo kurijos darbuotojai, klierikai, seminarijos dvasios tėvas ir kiti asmenys.


Malda už mirusius kunigus

Posted by Seminarija on October 30, 2019

Malda už mirusius kunigus

DSC_2070_-_Copy.JPG

Spalio 30 d. seminaristai drauge su prefektu lankė kunigų, palaidotų Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Vytauto) ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčių šventoriuose, kapus. Taip pat meldėmės prie seminarijos bažnyčios ir kurijos kiemelyje.


Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras seminarijoje

IMG_1182.JPG

Spalio 29 dieną Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje vyko sakralinės muzikos ir poezijos vakaras  „Vėlinių preliudija“.

.


Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje

Posted by Seminarija on October 26, 2019

Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje 

opaaa.JPG

Spalio 26 dieną Lietuvos seminarijų sporto rinktinės rinkosi bendrystei ir sportinėms varžyboms. Šiemet krepšinio turnyrą organizavo Vilniaus kunigų seminarija.

.


Spalio 29 d. 19 val. - Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras

Posted by Seminarija on October 24, 2019

Spalio 29 d. 19 val. - sakralinės muzikos ir poezijos vakaras Kauno kunigų seminarijoje

 

pataisytasssss.jpg

Spalio 29-ąją Kauno kunigų seminarijoje vyks sakralinės muzikos ir poezijos vakaras " Vėlinių preliudija".


Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios

Posted by Seminarija on October 19, 2019

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.

kardis.JPG

Spalio 19-ąją Kauno arkikatedroje vyko kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.


Ypatingasis misijų mėnesis Kauno arkivyskupijoje

Posted by Seminarija on October 10, 2019

Ypatingasis misijų mėnesis Kauno arkivyskupijoje.

sp_10.jpg

Spalio 10 - 13 dienomis Kauno arkivyskupijoje vyksta misijų mėnesio renginiai, kuriuos pradėjome Šv. Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. 


Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

Posted by Seminarija on October 1, 2019

Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

misijas.jpg

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė misijų mėnesiu. Lietuvos vyskupai ir tikintieji ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje.


Rugsėjo 8 d. - ŠVČ. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje.

ru8.jpg

Rugsėjo 8-ąją su piligrimų jūra sakraliojoje Šiluvos aikštėje prieš vidudienį buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Jis pasitiktas per visą naktį Bazilikoje vykusia vigilija, o nuo pat ryto iš pačių įvairiausių kampelių Lietuvos keliai vedė į Šiluvą.


Mokslo metų pradžios šventė

Posted by Seminarija on September 2, 2019

Mokslo metų pradžios šventė

labaigrazu.jpg

Rugsėjo 2 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo mokslo metų pradžios šventėje.


Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus arkivysk. J. C. Patrón Wong vizitacija

wong.jpg

Birželio 11 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi neeilinis svečias iš Vatikano. Mus aplankė dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong, kuris domisi Ratio fundamentalis nationalis atnaujinimu Lietuvoje. Tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendras kunigų ruošimo nuostatas visoms šalims. Lietuvos Ratio nationalis - konkretus minėto dokumento pritaikymas dvasininkų rengimui mūsų šalyje.


Mokslo metų užbaigtuvės

Posted by Seminarija on June 7, 2019

Mokslo metų užbaigtuvės

lgin.jpg

Birželio 7 d. mokslo metų užbaigimo proga lankėmės Marijampolėje esančiame palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio muziejuje ir koplyčioje, kur šeši būsimi diakonai davė celibatinio gyvenimo ir klusnumo bažnytinei vyresnybei įžadus.


Vaikinų savaitgalis

Posted by Seminarija on May 11, 2019

Vaikinų savaitgalis

vaikinsavaitgalis.jpg

Gegužės 10 - 11 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko tradicinis renginys, kviečiantis 16-29 m. vaikinus parą praleisti Kauno kunigų seminarijoje.


Lankėmės Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje

Posted by Seminarija on April 29, 2019

Lankėmės Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje

Svarinskas.jpg

2019 m. balandžio 29 dieną Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje lankėsi Kauno kunigų seminarijos seminaristai.


Tarpseminarinis salės futbolo turnyras

Posted by Seminarija on April 6, 2019

Tarpseminarinis salės futbolo turnyras

rigaturnirs.jpg

Balandžio 5-6 dienomis Rygoje vyko tarpseminarinis salės futbolo turnyras.


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Posted by Seminarija on March 11, 2019

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

kovo11.jpg

Kovo 11 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Kauno arkikatedroje šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.


Užgavėnių "Skersvėjis"

Posted by Seminarija on March 5, 2019

Užgavėnių "Skersvėjis"

ciongas.jpg

Kovo 5 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko tradicinis užgavėnių renginys – „Skersvėjis‘‘ arba „Ciongas“.


Padėkos vakaras seminarijos geradariams

Posted by Seminarija on February 25, 2019

Padėkos vakaras seminarijos geradariams

kininkai.jpg

Vasario 25 d. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už ūkininkus, kurie dosniai remia mūsų seminariją.


Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Posted by Seminarija on February 16, 2019

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

virelis.jpg

Vasario 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir meldėsi už Tėvynę.


Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos pristatymas

Posted by Seminarija on February 13, 2019

Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos pristatymas

prelatas.jpg

Vasario 13 d.  Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Akimirkos vertė“  pristatyme.


Išvyka į Kaišiadorių katedrą

Posted by Seminarija on February 10, 2019

Išvyka į Kaišiadorių katedrą

teofilius.jpg

Vasario 10 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Kaišiadorių katedroje, kur buvo minimos pal. ark. Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-tosios metinės.Išvyka į Žemaičių Kalvariją

Posted by Seminarija on February 2, 2019

Išvyka į Žemaičių Kalvariją

zemkalvmaz.jpg

Vasario 2 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su jos vadovybe lankėsi  Žemaičių Kalvarijoje. Pakeliui aplankėme Varnius, Telšius ir Stulgius.Rekolekcijos Šiluvoje

Posted by Seminarija on January 31, 2019

Rekolekcijos Šiluvoje

semrekolekcijosmaz.jpg

Sausio 28 d. — 31 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Šiluvos miestelyje.Kalėdinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 21, 2018

KALĖDINIS VAKARAS SEMINARIJOJE

kaldinisvakaras.JPG

Gruodžio 21 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko kalėdinis vakaras, į kurį seminarijos bendruomenė pakvietė savo ganytojus, seminaristų gimtųjų ir praktikų parapijų klebonus, artimuosius, dėstytojus ir geradarius.


Kristaus, Visatos Valdovo iškilmė ir lektorių bei akolitų skyrimai

skyrimaikatedramaa.jpg

Lapkričio 25 –ąją, Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną, visi seminaristai pasiliko seminarijoje ir Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje šventė Eucharistiją kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais. Liturgijai vadovavo seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, giedojo seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišių pabaigoje klierikus laimino rektorius ir visi susirinkę tikintieji. Netrukus po to, dar kartą šventėme Eucharistiją Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje kartu su Kauno vyskupu augziliaru Algirdu Jurevičiumi, kuris suteikė lektoriaus ir akolito skyrimus trečio ir ketvirto kurso klierikams.


Seminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai

Posted by Seminarija on November 21, 2018

Seminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai

IMG_0181cropsmall.jpg

Lapkričio 21 d. Kauno kunigų seminarijoje lankėsi Bratislavos-Prahos provincijos redemptoristai kun. Rastislav Dluhý ir Gailestingumo misionierius kun. Peter Hertel, nuo šio rudens įsikūrę naujoje bendruomenėje Kaune ir Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ paskirti evangelizacinei ir misijinei tarnystei Kauno arkivyskupijoje.


Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose

Posted by Seminarija on November 14, 2018

Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose

Auros_Vartai.jpg

Lapkričio 14 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė vyko į Vilniaus Aušros vartų šventovę švęsti Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų.


Seminarijoje lankėsi "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenės atstovai

Tikjimas_ir_viesa.jpg

Lapkričio 14 d. seminarijoje lankėsi "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenės atstovai.


Seminarijos bendruomenė TTGKK 40-mečio minėjime

Posted by Seminarija on November 9, 2018

Seminarijos bendruomenė TTGKK 40-mečio minėjime

TTGKK2.jpg

Lapkričio 9 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto (TTGKK) įsteigimo 40-mečio minėjime, kuris prasidėjo Šventosiomis Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, o po to tęsėsi Kauno arkivyskupijos salėje.


Malda už mirusius kunigus

Posted by Seminarija on October 31, 2018

Malda už mirusius kunigus

Kapai.jpg

Spalio 31 d. ryto Šventosiose Mišiose seminarijos bendruomenė meldėsi už mirusius kunigus. Kiek vėliau, prieš keletui dienų išvažiuojant į savo gimtąsias parapijas, seminaristai kartu su rektoriumi ir prefektu lankė kunigų, palaidotų Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Vytauto) ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčių šventoriuose, kapus.


Seminarijos bažnyčioje vyko muzikos ir poezijos vakaras "Saulėlydžių aušros"

Saullydi_auros.jpg

Spalio 30 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko muzikos ir poezijos vakaras „Saulėlydžių aušros“. Kompozitorių W.A. Mozart, J.S. Bach, A. Pärt ir G. Faure kūrinius atliko Ilona Klusaitė (smuikas), Karolina Beinarytė-Palekauskienė (smuikas) ir Aušra Galusevičienė (fortepijonas). Tekstus iš Šventojo Rašto bei lietuvių poetų eiles skaitė J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleivė Emilija Grigaliūnaitė ir klier. Gintas Petkevičius. Susirinkusius pasiklausyti sveikino J.E. vysk. Algirdas Jurevičius ir seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.


Kauno arkikatedroje įšventinti du nauji kunigai

Posted by Seminarija on October 20, 2018

Kauno arkikatedroje įšventinti du nauji kunigai

du_nauji_kunigai_ma.jpg

Spalio 20 d. iškilmingose šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje kunigystės šventimai suteikti Sigitui Jurkštui ir Liutaurui Vilėniškiui. Tai buvę arkivyskupijos diakonai, savo tarnystę lig šiol atlikę Šventosios Dvasios (Šilainių) bei Raudondvario parapijose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 


Susitikimas su kunigystės 30-metį mininčiais alumnais

kunigai_jubiliatai.jpg

Spalio 12 d. Kauno kunigų seminarijoje lankėsi jos alumnai, šiais metais minintys savo kunigystės šventimų 30-metį.


Akolito skyrimai klier. Edgarui

Posted by Seminarija on September 23, 2018

Akolito skyrimai klier. Edgarui

akolitas_Edgaras.jpg

Rugsėjo 23 dieną, Popiežiui Pranciškui lankantis Lietuvoje, penkto kurso klierikui Edgarui Versockiui Estijos Apaštališkasis administratorius Philippe Jourdan Talino katedroje suteikė akolito skyrimus.


Mokslo metų pradžios Šv. Mišios

Posted by Seminarija on September 3, 2018

Mokslo metų pradžios Šv. Mišios

Nauji_mokslo_metai_katedroje.jpg

Rugsėjo 3 d. Kauno kunigų seminarijos vadovybė ir studentai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje - kartu su Kauno miesto aukštųjų mokyklų akademine bendruomene, mokytojais bei moksleiviais - dalyvavo mokslo metų pradžios Šventosiose Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


Rekolekcijos Miroslave

Posted by Seminarija on September 2, 2018

Rekolekcijos Miroslave

rekolekcijos.jpg

Rugpjūčio 30 d. — rugsėjo 2 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Miroslavo miestelyje.


Nauji mokslo metai seminarijoje

Posted by Seminarija on August 27, 2018

Nauji mokslo metai seminarijoje

mokslo_met_pradzia.jpg

Rugpjūčio 27 d. Kauno kunigų seminarijoje, klierikams sugrįžus po vasaros atostogų bei pastoracinės praktikos, prasidėjo nauji mokslo metai.


Kauno arkikatedroje - vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai

Vysk._Algirdas.jpg

Rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius, nuo 2004 metų iki dabar buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 


Stojamųjų egzaminų rezultatai

Posted by Seminarija on August 3, 2018

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

seminarija_dienotvarkei.jpg

Iš visos Kauno Metropolijos š.m. rugpjūčio 2 d. jaunuoliai rinkosi į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją stojamiesiems egzaminams.


Devintinių precesija su Švč. Sakramentu Santakoje, kur laukiame popiežiaus Pranciškaus

Devintins_2018.jpg

Birželio 3 d., Bažnyčiai švenčiant Švč. Kūną ir Kraują (Devintines), Kauno miesto tikintieji su parapijų vėliavomis, abu arkivyskupijos ganytojai, kunigai, diakonai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Eucharistinio Jėzaus, benediktinių, pranciškonių, širdiečių ir kitų kongregacijų seserys arkikatedroje bazilikoje vidudienį drauge šventė Devintinių Eucharistiją, o vėliau išėjo į gatves su Švenčiausiuoju Sakramentu tradicinėje Devintinių procesijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 


Svečiai iš Sankt Peterburgo kunigų seminarijos

Posted by Seminarija on May 30, 2018

Svečiai iš Sankt Peterburgo kunigų seminarijos

Seminaristai_i_Sank_Peterburgo.jpg

Įsibėgėjus egzaminų sesijai sulaukėme malonių svečių – Sankt Peterburgo kunigų seminarijos bendruomenės.


Švenčiausiosios Trejybės atlaidai

Posted by Seminarija on May 27, 2018

Švenčiausios Trejybės atlaidai

Trejybs_atlaidai.jpg

Gegužės 27 d. Kauno kunigų seminarijos ir Švenčiausiosios Trejybės rektorato bendruomenės šventė titulinius bažnyčios atlaidus.


Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas Trakuose

Posted by Seminarija on May 16, 2018

Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas Trakuose

Trakai.jpg

 Gegužės 16 d. Trakų klebono kun.  Jono Varanecko kvietimu, visų trijų, Lietuvoje veikiančių, kunigų seminarijų auklėtiniai susirinko prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, bendrai maldai ir bendrystei.


Kūrybinės dirbtuvės Kauno kunigų seminarijoje

Posted by Seminarija on May 12, 2018

Kūrybinės dirbtuvės Kauno kunigų seminarijoje

Pleneras.jpg

Visą praeitą savaitę Kauno kunigų seminarijoje buvo galima sutikti du žinomus menininkus, tapytoją Valentiną Varną ir iš Baltarusijos atvykusią, žinomą dailininkę Svetlaną Ryzhikavą.


Katalikų Teologijos fakulteto diena

Posted by Seminarija on May 10, 2018

Katalikų Teologijos fakulteto diena

KTF_diena_1.jpg

Gegužės 10 d. vyko tradicinė Katalikų teologijos fakulteto diena.  Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kartu su vadovybe, būdami fakulteto dalimi, taip pat dalyvavo šioje dienoje.


Bendruomenės valanda su t. Vytautu Merkiu

Posted by Seminarija on May 9, 2018

Bendruomenės valanda su t. Vytautu Merkiu SJ

Kun..jpg

Šį kartą, bendruomenės valandą surengėme Jėzuitų vienuolyne, aplankydami kunigą jubiliatą, tėvą Vytautą Merkį SJ.


Bendruomenės valandoje svečias - kun. Audrius Mikitiukas

kun._Audrius1.jpg

Trečiadienio bendruomenės valandoje apsilankė Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, kunigas Audrius Mikitiukas.


Bendruomenės valandoje svečias - Kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB

Salazietis.jpg

2018 m. balandžio 25 d. Seminarijos bendruomenės valandoje, ketvirtakursių kvietimu, apsilankė salezietis, kunigas Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB.


Pašaukimų savaitgalis "Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis" (Ps 26,14)

Paaukim_savaitgalis.jpg

Balandžio 20-22 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė į savo aplinką pakvietė jaunus vyrus, svarstančius savo pašaukimą.


Marijos radijo laida "Aktualijos"

Posted by Seminarija on April 19, 2018

Marijos radijo laida "Aktualijos"

aktualij_laida.jpg

Ketvirtadienio „Aktualijų“ laidoje Kauno kunigų seminarijos klierikai pasakojo apie savo pašaukimą ir kvietė į balandžio 21 dieną seminarijoje vyksiančią atvirų durų dieną. Laidoje svečiavosi Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius Končius, KKS ketvirto kurso klierikai: Normundas Figurinas ir Edgaras Versockis. Laidą vedė klierikas Mantas Jakštas.

RADIJAS.jpg


Bendruomenės valandoje filosofas Rimantas Viedrynaitis

Posted by Seminarija on April 18, 2018

Bendruomenės valandoje filosofas Rimantas Viedrynaitis

Viedrynaitis.jpg

Balandžio 18 d. mūsų bendruomenės valandoje, antrakursių kvietimu, lankėsi Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas, filosofas Rimantas Viedrynaitis.


Tarptautinis tarpseminarinis tinklinio turnyras Vilniuje

Posted by Seminarija on April 15, 2018

Tarptautinis tarpseminarinis tinklinio turnyras Vilniuje

Tinklinio_varybos.jpg

Balandžio 14 d. Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinis tarpseminarinis tinklinio  turnyras.


Bendruomenės valandoje paskaita apie melo psichologiją

Posted by Seminarija on April 11, 2018

Bendruomenės valandoje paskaita apie melo  psichologiją

melas.jpg

Balandžio 11 d. mūsų bendruomenės valandoje lankėsi Lietuvos kariuomenės atstovai Dainius ir Andrius.


Piligrimystė į Kaišiadoris, aplankant Palaimintojo Teofiliaus relikvijas

Teofiliaus_relikvijos.jpg

Atsiliepę į Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kvietimą, balandžio 8 –ąją išvykome į piligriminę kelionę, kurios tikslas – malda prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų.


Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidai ir Kryžiaus kelias su jaunimu

Sopulingosios_autlaidai.jpg

Kovo 23 d. Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vyko tradiciniai švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidai. 


Bendruomenės valanda su Kauno slaugos ligoninės direktore Rita Kabašinskiene ir ligoninės dvasine asistente Lina Jakele

kanuno_slaugos_ligonin.jpg

Kovo 21 d. mūsų bendruomenės valandoje apsilankė Kauno slaugos ligoninės direktorė Rita Kabašinskienė ir ligoninės dvasinė asistentė Lina Jakelė.


Marijos radijo laida "Seminarija šiandien"

Posted by Seminarija on March 19, 2018

Marijos radijo laida "Seminarija šiandien"

marijos_radijo_laidoje.jpg

Jūsų dėmesiui - Marijos radijo laida "Seminarija šiandien", kurioje savo mintimis dalinasi mūsų seminaristai Tautvydas ir Mantas

RADIJAS.jpg


Tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus medžio skulptūrų paroda

medio_paroda.jpg

Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje pradeda veikti tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus medžio skulptūrų paroda, skirta šventiesiems globėjams.


Diakonystės šventimai

Posted by Seminarija on March 18, 2018

Diakonystės šventimai

Sigito_ir_Liutauro_ventimai.jpg

Kovo 18 d.  Penktąjį Gavėnios sekmadienį, du mūsų broliai - Liutauras Vilėniškis ir Sigitas Jurkštas, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo pašventinti diakonais.


Tikėjimo išpažinimas ir priesaika priimant diakonato šventimus

Priesaika.jpg

Kovo 15 dienos rytą pradėjome neįprastai. Du mūsų broliai, Liutauras Vilėniškis ir Sigitas Jurkštas visos bendruomenės akivaizdoje, išpažino tikėjimą ir davė priesaiką priimant diakonato šventimus.


Bendruomenės valanda su kun. Erastu Murausku

Posted by Seminarija on March 14, 2018

Bendruomenės valanda su kun. Erastu Murausku

Kun._Erastas.jpg

Kovo 14 –ąją, mūsų bendruomenės valandoje svečiavosi Šiluvos parapijos klebonas, kunigas Erastas Murauskas.


Renginys skirtas valstybės 100-čiui, "Palaimink, Dieve, mus" 

imtmeio_renginys.jpg

Kovo 7 d. Kauno kunigų seminarija prisipildė neįprasto šurmulio. Paprastai, pakankamai tylią seminaristų aplinką papildė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos auklėtinių balsai ir instrumentų skambėjimas.


Pirmoji bendruomenės valanda pavasario semestre

Posted by Seminarija on March 7, 2018

Pirmoji bendruomenės valanda pavasario semestre

bendruomens_valanda.jpg

Nusistovėjus įprastai tvarkai, įsibėgėjus naujam semestrui, sugrįžome prie tradicijos – kiekvieną trečiadienį susirinkti į bendruomenės valandą.


BALBIERIŠKIO BAŽNYČIOS KONSEKRACIJA

Posted by Seminarija on March 3, 2018

Balbieriškio Bažnyčios konsekracija

balbierikio_parapija.jpg

Kovo 3 d. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai buvo pakviesti patarnauti ypatingame liturginiame įvykyje – naujai pastatytos bažnyčios konsekracijos iškilmėje. Prieš 4 metus sudegusi medinė Rožinio Švč. M. Marijos vardo bažnyčia toje pačioje vietoje jau naujai pastatyta.


Estijos Nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas

Posted by Seminarija on February 23, 2018

Estijos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas

virelio_nuotrauka.jpg

Vasario 23-iosios ryte Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pradėjo padėkos šv. Mišiomis minint būsimą Estijos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimą.


LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIO ŠVENTIMAS SEMINARIJOJE

Posted by Seminarija on February 16, 2018

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio šventimas seminarijoje

100_-metis_seminarijoje.jpg

Vasario 16-osios iškilmingą paminėjimą Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai pradėjo malda priešais Švč. Sakramentą Kauno Prisikėlimo bazilikoje vykusioje 40 valandų adoracijoje.


V. VARNO DAILĖS PARODA "ŽIEMOS KELIAIS“

Posted by Seminarija on February 15, 2018

V. Varno dailės paroda "žiemos keliais"

V._Varno_paroda.jpg

Dailininkas Valentinas ir jo darbai jau ne kartą buvo eksponuoti Kauno kunigų seminarijos erdvėse.


ŠIMTMEČIO „SKERSVĖJIS“

Posted by Seminarija on February 13, 2018

Šimtmečio "skersvėjis"

imtmeio_skervjis.jpg

Tradicinis Kauno kunigų seminarijos auklėtinių „Skersvėjo“ vaidinimas šiemet žiūrovus nukėlė į Papilio biblioteką ir su ja susijusias paslaptis.


ATSISVEIKINIMAS SU VYSKUPU JUOZU PREIKŠU

Posted by Seminarija on February 13, 2018

Atsisveikinimas su vyskupu Juozu Preikšu

Vysk._Juozas.jpg

Vasario 12d. vakare Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai aplankė Kauno arkikatedrą kur buvo pašarvotas vysk. Juozas Preikšas. Čia rimties ir susikaupimo akivaizdoje prie velionio karsto meldėmės rožinio maldą.


Marijos radijo laida "Seminarija šiandien"

Posted by Seminarija on February 5, 2018

Marijos radijo laida "Seminarija šiandien"

seminarija_iema.jpg

Jūsų dėmesiui - Marijos radijo laida "Seminarija šiandien", kurioje savo mintimis dalinasi mūsų seminaristai Gediminas, Gintas ir Mantas

RADIJAS.jpg


Viešpaties paaukojimo šventė - pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena 

grabnyios.jpg

Vasario 2d. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo pamaldose Kauno arkikatedroje. Šventė arkikatedroje prasidėjo Vakarine liturgine valanda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.


Rekolekcijos Kulautuvoje

Posted by Seminarija on February 1, 2018

Rekolekcijos Kulautuvoje

kulautuvoje.jpg

   Sugrįžę po žiemos atostogų į Kauno kunigų seminariją, mūsų seminaristai dalyvavo 5 dienų tylos rekolekcijose Kulautuvoje.


Piligrimystė į amžinąjį miestą – Romą

Posted by Seminarija on January 27, 2018

Piligrimystė į amžinąjį miestą - Romą

Kelion__Rom.jpg

2018 m. sausio 22 -27 dienomis, Kauno kunigų seminarijos klierikai, lydimi seminarijos dvasios tėvo kun. Andriaus Končiaus, bei kun. Roberto Urbonavičiaus ir kun. Nerijaus Pipiro, išvyko ilgai laukton kelionėn į amžinąjį miestą – Romą.


Emilio ir Vincento kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on January 6, 2018

Emilio ir Vincento kunigystės šventimai

vincenti_ir_emilio_ventimai.jpg

     Sausio 6 d. Kauno arkikatedroje susirinkus gausiam būriui kunigų bei tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos kraštų, prasidėjo iškilmingos šv. Mišios kurių metu kunigystės šventimai buvo suteikti Emiliui Vasiliauskui ir Vincentui Lizdeniui.


Padėkos vakaras

Posted by Seminarija on December 22, 2017

Padėkos vakaras

kui_vakaro.jpg

Paskutinį vakarą prieš išvykstant seminaristams žiemos atostogoms, šventiškai pasipuošusioje Kauno kunigų seminarijoje vyko padėkos vakaras skirtas visiems mūsų geradariams. 


Vyskupo Dariaus Trijonio konsegracija

Posted by Seminarija on December 16, 2017

Vyskupo Dariaus Trijonio konsekracija

Vysk._Darius.jpg

2017 m. gruodžio 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė vyko į Vilniaus arkikatedros baziliką, bendra malda palydėti kun. nominatą Darių Trijonį  ir dalyvauti jo konsekracijos iškilmėje. Bazilikoje kartu meldėsi nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana taip pat iš visos Lietuvos susirinkę vyskupai bei svečiai vyskupai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos.  


EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS SEMINARIJOJE

Posted by Seminarija on December 14, 2017

Eglutės įžiebimas seminarijoje

egls_iebimas.jpg

      Po kelerių metų pertraukos, seminarijoje vėl buvo įžiebta kalėdinė eglutė. 


Šeštakursių išleistuvės

Posted by Seminarija on December 8, 2017

Šeštakursių išleistuvės

ileistuvs.jpg

      Po ketverių metų pertraukos, mūsų seminarijoje vėl grįžo įprasta tradicija išlydėti vyriausiojo kuro seminaristus ir palinkėti jiems Dievo palaimos ir Marijos globos savo pašaukimo kelyje.


Bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais

Posted by Seminarija on November 28, 2017

Bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais

alaeviiai.jpg

Katalikų bendruomenės „Gyvieji Akmenys“ nariai Antanas ir Rūta, mūsų bendruomenės valandoje pasidalino savo bendruomenės evangelizacine veikla, būtent „Atsinaujinimo dienų“ rengimo Lietuvoje istorija ir nueitu keliu per 21 metus.


Kristaus karaliaus iškilmė

Posted by Seminarija on November 26, 2017

Kristaus karaliaus iškilmė

skyrimai_virelio.jpg

Lapkričio 26-oji, Kristaus karaliaus iškilmė, mūsų seminaristams yra ypatinga ir išskirtinė iškilmė liturginiuose Bažnyčios metuose, kuri dar labiau atskleidžia kunigo tarnystę.


Parengiamojo kurso kelionės

Posted by Seminarija on November 25, 2017

Parengiamojo kurso kelionės

pareng._kurso_kelions.jpg

Lapkričio 10 – 11 dienomis Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai keliavome palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais ir aplankėme keleta su jo gyvenimu bei kankinyste susijusių vietų.


Šv. Mišios su vyskupu Jonu Ivanausku

Posted by Seminarija on November 24, 2017

Šv. Mišios su vyskupu Jonu Ivanausku

vys._Ivanauskas.jpg

    Lapkričio 24d. rektoriaus kvietimu šv. Mišias mūsų seminarijoje aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 


Šv. Cecilijos minėjimas

Posted by Seminarija on November 22, 2017

Šv. Cecilijos minėjimas

Choras.jpg

Lapkričio 22-oji diena Bažnyčioje yra minima šv. Cecilija – visų muzikantų, choristų globėjos diena, kuri dėl tikėjimo verčiau sutiko atiduoti savo gyvybę nei  pagarbinti stabus.


Bendruomenės valanda su Olita Dautartaite

Posted by Seminarija on November 21, 2017

Bendruomenės valanda su Olita Dautartaite

Olita_Dautartait.jpg

Mūsų rektoriaus kvietimu, bendruomenės valandoje turėjome neeilinį svečią – kino ir teatro aktorę, poezijos skaitovę, teatro režisierę Olitą Dautartaitę. 


Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas

Posted by Seminarija on November 19, 2017

Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas

skurstanij_diena.jpg

Popiežiaus Pranciškaus paskelbtoje Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, Kauno kunigų seminarijos Bažnyčioje šv. Mišias aukojo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. 


Aušros vartų atlaidai Vilniuje

Posted by Seminarija on November 15, 2017

Aušros vartų atlaidai Vilniue

auros_vart_2.jpg

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su visomis Lietuvos seminarijų bendruomenėmis dalyvavo kasmetiniuose Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje. 


4-ojo seminarijos namelio atidarymas

Posted by Seminarija on November 14, 2017

4 -ojo seminarijos namelio atidarymas

4-ojo_namelio_atidarymas.jpg

Lapkričio 14-ąją mūsų seminarijos rektorius kartu su prokuratoriumi ir šio namelio restauracijos darbus atlikusiais darbininkais, iškilmingai atidarė atrestauruotą pastatą, nukirpo juostelę ir įteikė raktus seminarijos auklėtiniams.


Bendruomenės valanda su kun. Algirdu Žukausku

Posted by Seminarija on November 14, 2017

Bendruomenės valanda su kun. Algirdu Žukausku

kun._Algirdas.jpg

Pasidalinti savo pašaukimo istorija ir kunigiškos tarnystės patirtimi kun. Algirdas į mūsų bendruomenės valandą atvyko iš Vilkaviškio vyskupijos Kalvarijos parapijos


Bendruomenės valanda su Gintu Petkevičium

Posted by Seminarija on November 7, 2017

Bendruomenės valanda su Gintu Petkevičium

Gintas_Japonija.jpg

Bendruomenės valandoje savo patirtimi ir įspūdžiais dalinosi mūsų antro kurso seminaristas Gintas, kuris prieš stodamas į seminariją metus laiko praleido „tekančios saulės“ šalyje – Japonijoje.


Amžinybėn iškeliavusių kunigų diena

Posted by Seminarija on October 31, 2017

Amžinybėn iškeliavusių kunigų diena

kapu_lankymas.jpg

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kaip įprastai prieš Visų Šventųjų iškilmę bei vėlines prisimena visus kunigus.


Šešto kurso medelių sodinimas

Posted by Seminarija on October 30, 2017

Šešto kurso medelių sodinimas

medeli_sodinimas.jpg

Kasmet tradiciškai paskutinio kurso klierikai seminarijoje atminimui sodina medelius.


Bendruomenės valanda su mons. Rimvydu

Posted by Seminarija on October 26, 2017

Bendruomenės valanda su mons. Rimvydu

mons._Rimvydas.jpg

Spalio 24 d. seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi Kaišiadorių katedros klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius.


Kelionė į Karmėlavą

Posted by Seminarija on October 21, 2017

Kelionė į Karmėlavą

karmlavoje.jpg

Spalio 21 d. rytas seminarijoje prasidėjo kiek kitaip nei įprastai....jau 9 val. ryto seminaristai sėdėjo autobusiukuose... to kaltininkas - Karmėlavos klebonas Virginijus Veprauskas. 


Bendruomenės valanda su Agne Grigaityte

Posted by Seminarija on October 12, 2017

Bendruomenės valanda su Agne Grigaityte

Agn_Grigaityt.jpg

Spalio 10-ąją, mūsų bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė.


Bendruomenės valanda su diakonu Audriumi Jesinsku

Posted by Seminarija on October 3, 2017

Bendruomenės valanda su diakonu Audriumi Jesinsku

diak..jpg

Pirmąją šių mokslo metų bendruomenės valandą turėjome su vienu iš penkių šią vasarą išventintų nuolatinių diakonų.


Mūsų parengiamojo kurso Šiluvoje startas

Posted by Seminarija on September 20, 2017

Mūsų parengiamojo kurso Šiluvoje startas

Bedr._pareng._kurs..jpg

Na štai, pagaliau po didžiųjų Šiluvos atlaidų, mūsų jauniausieji bendruomenės nariai pradėjo savuosius mokslo metus Šiluvos Jono Pauliaus II namuose, kur jie gyvens, studijuos ir išbandys save einant kunigystės pašaukimo keliu.


Šiluvos atlaidai

Posted by Seminarija on September 18, 2017

Šiluvos atlaidai

iluvos_atlaid.jpg

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Šiluvos atlaidai sutraukė tūkstančius tikinčiųjų iš visos Lietuvos.


Akademinių metų pradžia ir rekolekcijos

Posted by Seminarija on September 3, 2017

Akademinių metų pradžia ir rekolekcijos

akad._met._pr..jpg

Rugpjūčio 26-ąją, po seminaristų vasaros praktikų ir atostogų meto, seminarijos kiemas vėl prisipildė malonaus klegesio ir šurmulio – mūsų studentai sugrįžo į savąją Alma Mater.


Stojamųjų egzaminų rezultatai

Posted by Seminarija on August 3, 2017

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

seminarija_dienotvarkei.jpg

Rugpjūčio 3 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko stojamieji egzaminai. Buvo pateikti 8 kandidatų prašymai. Priėmimo Komisijos sprendimu 6 prašymai buvo patenkinti.


Kelionė į Estiją

Posted by Seminarija on June 17, 2017

Kelionė į Estiją

estija.jpg

Birželio 13-16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo pažintinėje kelionėje į Estiją.


Diakonystės šventimai

Posted by Seminarija on June 11, 2017

Diakonystės šventimai

diakon_ventimai.jpg

Birželio 11d. visuotinėje Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Trejybės iškilmė. Daugelių prasmių ši iškilmė buvo ypatinga ir išskirtinė, nes Kauno arkivyskupijoje ir Vilkaviškio vyskupijoje diakono šventimus  priėmė trys Kauno ir vienas Telšių seminarijų auklėtiniai. 


Tikėjimo išpažinimas ir diakonato priesaika

Posted by Seminarija on June 9, 2017

Tikėjimo išpažinimas ir diakonato priesaika

celibato_priesaika.jpg

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė sveikina Vincentą Lizdenį ir Emilį Vasiliauską, kurie penktadienį, visos bendruomenės akivaizdoje, išpažino tikėjimą ir davė diakonato priesaiką.


Edmundo Saladžiaus paroda

Posted by Seminarija on June 5, 2017

Edmundo Saladžiaus paroda

Parodai_Edmundo.jpg

Kauno kunigų seminarijoje eksponuojama dailininko Edmundo Saladžiaus paroda “KANONIZUOTIEJI ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ROŽANČIAUS SLĖPINIAI”. 


Teologijos licenciatas

Posted by Seminarija on June 2, 2017

Teologijos licenciatas

Licenziatas_2.jpg

Taip pat kiek anksčiau gegužės mėnesį teologijos licenciato darbą apsigynė klierikas Sigitas Jurkštas. Kartu džiaugiamės ir linkime panaudoti įgytas žinias Dievo garbei ir tarnystei Bažnyčioje. 


Teologijos bakalaurai

Posted by Seminarija on June 1, 2017

Teologijos bakalaurai

Bakalaurantai_svetainei.jpg

Birželio 1-ąją seminarijos bendruomenė sveikino teologijos bakalauro darbus sėkmingai apsigynusius seminaristus: Stasį Blinstrubį, Vincentą Lizdenį, Laimoną Mituzą, Gintą Petkevičių ir Raimundą Šnapštį. Kartu džiaugiamės ir linkime panaudoti įgytas žinias Dievo garbei ir tarnystei Bažnyčioje. 


Seminarijos bendruomenės iškyla su vyskupu Kęstučiu Kėvalu

Ikyla_su_Vyskupu.jpg

Gegužės 31-ąją seminarijos bendruomenės iškyla kartu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, dieną prieš jam išvykstant į Telšių vyskupiją


NATO karių viešnagė seminarijoje

Posted by Seminarija on May 28, 2017

NATO karių viešnagė seminarijoje

NATO_kariai.jpg

Šiemet, Kristaus Žengimo į Dangų (Šeštinių) iškilmė buvo ypatinga.


Minėjome kun. Severino OFM 50 m. kunigystės Jubiliejų

severino_jub..jpg

Gegužės 26 d. ryte Kauno kunigų seminarijoje šv. Mišias aukojo kunigas pranciškonas Severinas Holocher, buvęs seminaristų dvasios tėvas. Kun. Severinas šventė 75 metų gimimo ir 50 metų kunigystės jubiliejus.


Susitikimas su vyskupu Kęstučiu Kėvalu

Posted by Seminarija on May 17, 2017

Susitikimas su vysk. Kęstučiu Kėvalu

Vysk._Kstutis.jpg

Gegužės 17 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi vyskupas Kęstutis Kėvalas. Išklausęs, kaip sekasi seminaristams, vyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus raginimą nedaryti dalykų vien dėl, kad visada buvo taip daroma. Turime drąsiai išbandyti naujus metodus, kai seni nustoja veikti. 


Katalikų teologijos fakulteto šventė

Posted by Seminarija on May 16, 2017

Katalikų teologijos fakulteto šventė

KTF_diena_titul..jpg

Gegužės 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo Katalikų teologijos fakulteto šventėje, kuri prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis. Po jų vyko antropologo Sauliaus Matulevičiaus paskaita apie modernybės epochos pabaigą, o šventę vainikavo bendra agapė. 


Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje  100-mečio paminėjimas Šiluvoje

iluvos.jpg

Kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną Šiluvoje minima Marijos diena.


Susitikimas su mons. dr. A. Jurevičiumi

Posted by Seminarija on May 10, 2017

Susitikimas su mons. dr. A. Jurevičiumi

mons._Jurevicius.jpg

Gegužės 10 d. bendruomenės valandoje seminaristus aplankė mons. dr. Algirdas Jurevičius, kuris yra vienas iš Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šventės organizatorių.


Susitikimas su Seimo nariu dr. Žygimantu Pavilioniu

Posted by Seminarija on May 3, 2017

Susitikimas su Seimo nariu 

ygimantas_Pavilionis.jpg

Gegužės 3 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi Seimo narys dr. Žygimantas Pavilionis.


Vaikinų savaitgalis

Posted by Seminarija on May 1, 2017

Vaikinų savaitgalis

vaikinu_savaitgalis.jpg

Balandžio 28-30 dienomis, Kauno kunigų seminarijoje vyko vaikinų savaitgalis, kurio tema buvo:

“Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.” [Jn 14:6]


Susitikimas su ŽEIT atstovais

Posted by Seminarija on April 26, 2017

Susitikimas su ŽEIT atstovais

ZEIT.jpg

Balandžio 27 d. bedruomenės valandoje apsilankė žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė ir Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič.


Kryžiaus kelias su jaunimu

Posted by Seminarija on April 9, 2017

Kryžiaus kelias su jaunimu

Kryiaus_kelias.jpg

Balandžio 7d. Kunigų seminarijoje meldėmės apmąstydami Jėzaus Kryžiaus kelią.


Susitikimas su kunigu Virginijumi

Posted by Seminarija on April 5, 2017

Susitikimas su kunigu Virginijumi

kn._Virginijus.jpg

Balandžio 5 d. Kauno kunigų seminariją aplankė ir savo patirtimi pasidalino kun. Virginijus Veprauskas.


Susitaikinimo pamaldos su Šv. Sakramento adoracija

Posted by Seminarija on March 31, 2017

Susitaikinimo pamaldos

adoracija.jpg

Kovo 31 dieną Kauno kunigų seminarijoje vyko susitaikinimo pamaldos su Švenčiausio Sakramento adoracija.


Poezijos knygos pristatymas

Posted by Seminarija on March 30, 2017

Poezijos knygos pristatymas

vytautas.jpg

Kovo 30 d. seminaristai dalyvavo prelato profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos “Amžinybės pėdsakai” pristatyme, vykusiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje. 


Susitikimas su Raimundu

Posted by Seminarija on March 29, 2017

Susitikimas su Raimundu

ABLONAS_kronikai.jpg

Kovo 29 d. seminaristus aplankė ir savo gyvenimo istorija pasidalijo Švenčiausios Trejybės bažnyčios bendruomenės narys, stalius Raimundas.


Susitikimas su kunigu Andriumi

Posted by Seminarija on March 22, 2017

Susitikimas su kun. Andriumi Alminu

kun._Alminas_2.jpg

Kovo 22 d. bendruomenės valandoje seminaristus aplankė ir 10 metų kunigystės patirtimi pasidalino Kauno Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Andrius Alminas.


seminaristų kambarių laiminimas

Posted by Seminarija on March 20, 2017

Seminaristų kambarių laiminimas

Kambari_ventinimui.jpg

Šventojo Juozapo šventės vakare seminaristų kambarius laimino ir drauge meldėsi dvasios tėvai kun. Aldonas Gudaitis SJ ir kun. Andrius Končius.


Minint šventą Juozapą

Posted by Seminarija on March 20, 2017

Minėdami šventą Juozapą

v._Juozapo_dienoje.jpg

Kovo 20 d. minėdami šv. Juozapą, šventėme Euharistiją drauge su seminarijos geradariais.


Susitikimas su Lietuvos kariuomenės mokyklos vadu

Posted by Seminarija on March 15, 2017

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės mokyklos vadu

pulkininkas_1.jpg

Kovo 15d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi pulkininkas leitenantas Stasys Paldūnas.


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Posted by Seminarija on March 11, 2017

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

kovo_11.jpg

Kovo 11-osios dienos proga ryte, po maldos, Kauno kunigų seminarijoje buvo iškilmingai pakelta vėliava.


Susitikimas su Vaidile ir Dainiumi

Posted by Seminarija on March 8, 2017

Susitikimas su Vaidile ir Dainiumi 

Katalikika_eima.jpg

Kovo 8d. bendruomenės valandoje mus aplankė Vaidilė ir Dainius Šumskai su savo naujagime Otilija.


Švenčiant šv. Kazimierą

Posted by Seminarija on March 4, 2017

Švenčiant šv. Kazimierą

virs._Birtone.jpg

Kovo 4d., švenčiant šv. Kazimierą, Birštono sakraliniame muziejuje buvo pristatoma Kauno kunigų seminarijoje vykusio plenero paveikslų paroda.


Užgavėnės ir tradicinis seminarijos užgavėnių renginys

Posted by Seminarija on February 28, 2017

Užgavėnės ir tradicinis seminarijos užgavėnių renginys

2017_02_27_Ugavns.jpg

Vasario 28 d. seminarijos bendruomenė šventė užgavėnes: buvo surengtas „Skersvėjis“, tradicinis seminarijos užgavėnių renginys.


Dovanojome kraują

Posted by Seminarija on February 22, 2017

DOVANOJOME KRAUJĄ

titul.jpg

Vasario 22d. Kauno kunigų seminarijos studentai ir darbuotojai dalyvavo kraujo donorystės akcijoje, į kurią buvo pakviesti ir Kauno arkivyskupyjo kurijos darbuotojai.


Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Posted by Seminarija on February 16, 2017

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

vasario_16.jpg

Vasario 16-ąją seminaristai minėjo nuo pat išvakarių, jungdamiesi į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją už Lietuvą, mažojoje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje.


Bendruomenės valanda

Posted by Seminarija on February 15, 2017

BENDRUOMENĖS VALANDA

ses._Gema.JPG

Vasario 15d. bendruomenės valandoje seminaristus aplankė, ir gyvenimo su Kristumi nuotykiais dalinosi, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Gema Stanelytė SJE, kurią lydėjo sesuo Aloiza Malinauskaitė SJE.


Valentino diena KITAIP

Posted by Seminarija on February 14, 2017

VALENTINO DIENA KITAIP

valentino_diena_kitaip.jpg

Vasario 14d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė keliavo į Žalgirio arenoje vykusią, jau 10-ąją, Valentino dieną KITAIP.


Kristau paaukojimas ir durų pašventinimas

Posted by Seminarija on February 2, 2017

KRISTAUS PAAUKOJIMAS IR DURŲ PAŠVENTINIMAS

grabnyios_dur_ventinimas.jpg

Vasario 2 d., šventėme grabnyčių šventę kartu su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ ir tikinčiųjų bendruomene.


Atostogos

Posted by Seminarija on December 23, 2016

Visi klierikai keliaujame namo ir iki sausio 30 d. atostogausime. Visiems prasmingų šv. Kalėdų. Tegul gimstantis kūdikėlis Jėzus būna mūsų gyvenimo centre.

 


Kalėdinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 22, 2016

KALĖDINIS VAKARAS SEMINARIJOJE

kaldinis_vakaras.jpg

Gruodžio 22 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko kalėdinis vakaras su visa bendruomene ir geradariais, kurie įvairias būdais prisideda prie seminarijos gerbūvio.


Dvasinio palydėjimo kurso rekolekcijos

Posted by Seminarija on December 13, 2016

DVASINIO PALYDĖJIMO KURSO REKOLEKCIJOSE

palydjimo_kursai.jpg

Gruodžio 9 – 11 d. Kauno kunigų seminarijos penkto kurso klierikai dalyvavo dvasinio palydėjimo kurso įvadinėse rekolekcijose Marijampolėje.


Fotografijų paroda

Posted by Seminarija on December 13, 2016

FOTOGRAFIJŲ PARODA

seminarija_parodlei.jpg

Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių galite apžiūrėti fotografijų parodą, pavadintą „Seminarija šiandien“. Parodoje atsispindi keturi būsimųjų kunigų ugdymo aspektai: sielovadinis, dvasinis, intelektualinis ir bendražmogiškasis.


Susitikimas su Arūnu Kučiku

Posted by Seminarija on November 30, 2016

SUSITIKIMAS SU ARŪNU KUČIKU

Kucikas_2.jpg

Lapkričio 30 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas.


Skyrimai

Posted by Seminarija on November 28, 2016

SKYRIMAI

skyrimai2016.jpg

Lapkričio 27 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo teikiami lektorių, akolitų ir kandidatų diakono bei kunigo tarnystei skyrimai .


Susitikimas su dailininke Egle Jasulaityte

Posted by Seminarija on November 24, 2016

SUSITIKIMAS SU DAILININKE EGLE JASULAITYTE

Egle_Jasulaityte.jpg

Lapkričio 23 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su dailininke Egle Jasulaityte


Susitikimas su Kauno įgulos kapelionato kapelionu

Posted by Seminarija on November 23, 2016

SUSITIKIMAS SU KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONU

Karklys.jpg

Lapkričio 23 d., Lietuvos kariuomenės dienos proga, Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje susitiko su Kauno Įgulos kapelionato kapelionu, Kauno apskrities policijos ir kitų statutinių valstybės tarnybų kapelionu, kapitonu kun. Tomu Karkliu.


Kristaus Visatos Valdovo iškilmė

Posted by Seminarija on November 21, 2016

KRISTAUS VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ

karalius.jpg

Lapkričio 20 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė Kristaus Visatos Valdovo iškilmę.


Įvilktuvės

Posted by Seminarija on November 20, 2016

ĮVILKTUVĖS

ivilktuves2016.jpg

Lapkričio 19 d. du Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į dvasininko rūbą – sutaną.


Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Telšiuose

Posted by Seminarija on November 19, 2016

TARPTAUTINĖJE MOKSLINĖJE KONFERENCIJOJE TELŠIUOSE

boruta.jpg

Lapkričio 18 d. šeši Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Telšiuose, skirtoje vyskupo Justino Staugaičio 150 – osioms gimimo metinėms paminėti.


Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose

Posted by Seminarija on November 17, 2016

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDUOSE

ausros_vartai2016.jpg

Lapkričio 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovai vyko į Vilniaus Aušros vartų šventovę švęsti Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų.


Susitikimas su doc. dr. Vincentu Vobolevičiumi

Posted by Seminarija on November 16, 2016

SUSITIKIMAS SU DOC. DR. VINCENTU VOBOLEVIČIUMI

Vobolevicius.jpg

Lapkričio 16 d. Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, politologas Vincentas Vobolevičius.


Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmė

Posted by Seminarija on November 14, 2016

PADĖKOS UŽ GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ IŠKILMĖ

jubiliejaus_uzdarymas.jpg

Lapkričio 13 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmėje Kauno arkikatedroje bazilikoje.


Susitikimas su Kauno arkivyskupu

Posted by Seminarija on November 9, 2016

SUSITKIMAS SU KAUNO ARKIVYSKUPU

Virbalas20161109.jpg

Lapkričio 9 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje susitikome su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ.


Meldėmės už mirusiuosius

Posted by Seminarija on October 31, 2016

MELDĖMĖS UŽ MIRUSIUOSIUS

visisventi2016.jpg

Spalio 30 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė meldėsi už mirusius kunigus bei aplankė jų kapus.


Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre

Posted by Seminarija on October 27, 2016

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Anuziene.jpg

Spalio 26 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre


Susitikimas su teol. dr. Kun. Arnoldu Valkausku

Posted by Seminarija on October 19, 2016

SUSITIKIMAS SU TEOL. DR. KUN. ARNOLDU VALKAUSKU

valkauskas_1.jpg

Spalio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi teologijos mokslų daktaras, Lietuvos kariuomenės kapelionas, egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas


Pirmoji vieta seminarijų krepšinio turnyre

Posted by Seminarija on October 17, 2016

PIRMOJI VIETA SEMINARIJŲ KREPŠINIO TURNYRE

Krepsinis2016.jpg

Kauno kunigų seminarijos krepšinio komanda iškovojo pirmąją vietą seminarijų krepšinio turnyre, kuris spalio 14 – 15 dienomis vyko Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.


Susitikimas su vyskupu Kęstučiu Kėvalu

Posted by Seminarija on October 12, 2016

SUSITIKIMAS SU VYSKUPU KĘSTUČIU KĖVALU

k.kevalas20160302.jpg

Spalio 12 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi vyskupas Kęstutis Kėvalas.


Bendruomenės valandoje

Posted by Seminarija on October 5, 2016

BENDRUOMENĖS VALANDOJE ARIKIVYSKUPAS EMERITAS SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ

bendru.jpg

Spalio 5 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ


Dekano ir klebono pareigų perdavimas

Posted by Seminarija on September 27, 2016

DEKANO IR KLEBONO PAREIGŲ PERDAVIMAS

klebono_pareigos.jpg

Rugsėjo 26 d. Kauno kunigų seminarijoje įvyko dekano ir klebono pareigybių perdavimas.


LRT laida apie kunigystę

Posted by Seminarija on September 27, 2016

LRT LAIDA APIE KUNIGYSTĘ

ventmintys2016.jpg

Kviečiame žiūrėti LRT laidos "Šventadienio mintys" apie kunigystę kartojimą. Žiūrėti galite paspaudę aukščiau esančią nuorodą.


Malda už žuvusį Lenkijos prezidentą

Posted by Seminarija on September 19, 2016

MALDA UŽ ŽUVUSĮ LENKIJOS PREZIDENTĄ

malda_uz_PL_prezidenta.jpg

Rugsėjo 15 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai meldėsi už žuvusį Lenkijos Respublikos prezidentą Lech Kaczyński.


Šiluvos atlaiduose

Posted by Seminarija on September 7, 2016

ŠILUVOS ATLAIDUOSE

ILUVA2016.jpg

Rugsėjo 6 – 16 dienomis Kauno kunigų seminarijos klierikai, drauge su būriu kunigų ir savanorių tarnauja Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje. Galite sekti atlaidų kroniką Kauno arkivyskupijos internetinėje svetainėje: kaunoarkivyskupija.lt

ALBUMAS.jpg


Rekolekcijos Palendriuose

Posted by Seminarija on September 5, 2016

REKOLEKCIJOS PALENDRIUOSE

PALENDR.jpg

Rugsėjo 1 – 4 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai rekolekcijoms buvo išvykę į Palendrius, kuriuose įsikūręs brolių benediktinų vienuolynas.


Mokslo metų pradžia

Posted by Seminarija on September 5, 2016

MOKSLO METŲ PRADŽIA

rugsejis2016.jpg

Prieš savaitę grįžę iš vasaros pastoracinės praktikos, rugsėjo pirmąją drauge su visu Lietuvos akademiniu jaunimu studijas pradėjo ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.


Šventėme arkivyskupijos jubiliejų

Posted by Seminarija on June 27, 2016

ŠVENTĖME ARKIVYSKUPIJOS JUBILIEJŲ

jubiliejus.jpg

Birželio 22 – 24 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo renginiuose, skirtuose Kauno arkivyskupijos 90 – tąjam jubiliejui paminėti.


Mokslo metų pabaiga

Posted by Seminarija on June 11, 2016

MOKSLO METŲ PABAIGA

pasisedekim16.jpg

Birželio 11 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai švęsdami Eucharistiją dėkojo Dievui už pasibaigusius mokslo metus ir išvyko į namus truputį pailsėti bei atlikti pastoracinę praktiką.


Dvigubas jubiliejus

Posted by Seminarija on May 23, 2016

DVIGUBAS JUBILIEJUS

vyskup_jubiliejus.jpg

Gegužės 22 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė sveikino arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių SJ su 25 – erių metų vyskupystės jubiliejumi, o arkivyskupą Lionginą Virbalą su 25 – erių metų kunigystės jubiliejumi.


Švč. Trejybės atlaidai

Posted by Seminarija on May 23, 2016

ŠVČ. TREJYBĖS ATLAIDAI

Trejybs_atlaidai_2016.jpg

Gegužės 22 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė titulinius bažnyčios atlaidus.


Angelės Joknytės koncertas

Posted by Seminarija on May 21, 2016

ANGELĖS JOKNYTĖS KONCERTAS

joknyt.jpg

Visam Kauno miestui švenčiant, gatvėse šurmuliuojant minioms žmonių, gegužės 21 d. 17 val. Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje vyko nuostabus Angelės Joknytės akustinis koncertas. 


Vakaras Pop. Jono Pauliaus II piligrimų centre

Posted by Seminarija on May 20, 2016

VAKARAS POP. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ CENTRE

centriuke.jpg

Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas gegužės 20 d. vakarą pakvietė Kauno kunigų seminarijos klierikus ir vadovybę į svečius.


KTF diena 2016

Posted by Seminarija on May 20, 2016

KTF DIENA 2016

ktf_diena.jpg

Gegužės 19 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai meldėsi drauge su Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentais ir dėstytojais.


Susitikimas su diakonu Konstantin Pankrasov

Posted by Seminarija on May 18, 2016

SUSITIKIMAS SU DIAKONU KONSTANTIN PANKRAŠOV

konstantin_pankrasov.jpg

Gegužės 18 d. Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi Kauno ortodoksų Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedros diakonas Konstantin Pankrašov.


Pažink savo kraštą' 2016

Posted by Seminarija on May 15, 2016

PAŽINK SAVO KRAŠTĄ' 2016

pazink2016.JPG

Gegužės 13 – 14 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Aukštaitijoje.


Dailininkams atsivėręs paslapties šydas

Posted by Seminarija on May 15, 2016

DAILININKAMS ATSIVĖRĘS PASLAPTIES ŠYDAS

Kviečiame skaityti straipsnį apie Kauno kunigų seminarijoje gegužės 9 – 15 dienomis vykusį tarptautinį tapybos plenerą.

kauno-diena.jpg


150 - tojo pavasario spalvos

Posted by Seminarija on May 12, 2016

150 - TOJO PAVASARIO SPALVOS

oksana.jpg

Kauno kunigų seminarijoje, gegužės 9 – 15 dienomis vyksta tarptautinis tapybos pleneras, kuriame dailininkai iš Lietuvos, Ukrainos, Latvijos ir Lenkijos įamžina jubiliejinio seminarijos pavasario spalvas.


Susitikimas su dailininke Alina Haieva

Posted by Seminarija on May 11, 2016

SUSITIKIMAS SU DAILININKE ALINA GAIEVA

haieva_www.jpg

Gegužės 11 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai bendruomenės valandoje bendravo su ukrainiete dailininke Alina Gaieva.


Susitikimas su Vatikano valstybės sekretoriumi

Posted by Seminarija on May 10, 2016

SUSITIKIMAS SU VATIKANO VALSTYBĖS SEKRETORIUMI

PAROLIN.jpg

Gegužės 9 d. Lietuvos kunigų seminarijų klierikai  ir vadovai susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi, kardinolu Pietro Parolin.


Nacionaliniame Gailestingumo Kongrese

Posted by Seminarija on May 10, 2016

NACIONALINIAME GAILESTINGUMO KONGRESE

KONGRESAS.jpg

Gegužės 6 – 8 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo Nacionaliniame Gailestingumo Kongrese.


Atvirų durų diena

Posted by Seminarija on May 7, 2016

ATVIRŲ DURŲ DIENA

atviru_duru.jpg

Gegužės 7 d. Kauno kunigų seminarijoje Vyko atvirų durų diena. Nuo 10 val. laukėme visų norinčių susipažinti su seminarijos aplinka ir seminarijos gyvenimu, būsimų kunigų ugdymu. Ypatingai laukėme tų jaunuolių, kurie galvoja ir svajoja apie kunigystės kelią. 


Seminarijos jubiliejus LRT laidoje "Šventadienio mintys"

Posted by Seminarija on May 5, 2016

SEMINARIJOS JUBILIEJUS LRT LAIDOJE" ŠVENTADIENIO MINTYS"

seminarija.jpg

Kviečiame žiūrėti LRT laidos "Šventadienio mintys" apie Kauno kunigų seminariją kartojimą. Žiūrėti galite paspaudę šią nuorodą: "ŠVENTADIENIO MINTYS"


Seminarijos bendruomenės valandoje - Arūnas Raudonius

Posted by Seminarija on May 4, 2016

SEMINARIJOS BENDRUOMENĖS VALANDOJE - ARŪNAS RAUDONIUS

raudonius_arunas.jpg

Gegužės 4 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Arūnas Raudonius.


Susitikimas su Lietuvos verslo konfederacija

Posted by Seminarija on April 28, 2016

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJA

verslininkai.jpg

Balandžio 27 d. Kauno kunigų seminarijoje viešėjo Lietuvos verslo konfederacijos nariai


Kauno kunigų seminarijos jubiliejus

Posted by Seminarija on April 25, 2016

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS JUBILIEJUS

150.jpg

Balandžio 22 - 23 d. Kunigų seminarija Kaune minėjo 150 metų jubiliejų.


Taip, laimingas

Posted by Seminarija on April 21, 2016

TAIP, LAIMINGAS

backis.jpg

Balandžio 20 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo J. E. Kardinolo Juozo Audrio Bačkio knygos „Taip, laimingas.“ pristatyme.


Knyga apie kunigų seminariją Kaune

Posted by Seminarija on April 19, 2016

KNYGA APIE KUNIGŲ SEMINARIJĄ KAUNE

GRIKKNYGA.jpg

Džiaugiamės ką tik išleista doc. dr. Artūro Grickevičiaus moksline monografija: Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150 – ies metų istorijos bruožai. Knyga bus pristatyta balandžio 23 d., po 15 val. Šv. Mišių, Kauno arkivyskupijos salėje, Papilio g. 5.


Klasikinės muzikos koncertas

Posted by Seminarija on April 11, 2016

KLASIKINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Trummer.jpg

Balandžio 10 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko koncertas, skirtas kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejui.


Susitikimas su Arūnu Kučiku

Posted by Seminarija on April 6, 2016

SUSITIKIMAS SU ARŪNU KUČIKU

Kucikas_2.jpg

Balandžio 6 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas.


Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje

Posted by Seminarija on March 31, 2016

ŠLOVINIMO VAKARAS KAUNO ARKIKATEDROJE

20160331adoracija.jpg

Kovo 31 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai meldėsi Kauno arkikatedroje bazilikoje už Kauno miestą ir kauniečius.


Bendruomenės valandoje doc. dr. Mindaugas Bertašius

Posted by Seminarija on March 16, 2016

BENDRUOMENĖS VALANDOJE DOC. DR. MINDAUGAS BERTAŠIUS

bertasius.JPG

Kovo 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi archeologas ir filosofas doc. dr. Mindaugas Bertašius.


Kryžiaus kelias su jaunimu

Posted by Seminarija on March 15, 2016

 KRYŽIAUS KELIAS SU JAUNIMU

kryziaus_kel1.jpg

Kovo 14 d. vakarą Kauno kunigų seminarijos klierikai pakvietė Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimą bei arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojus ir  savanorius apmąstyti Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kelią.


Atgailos žygis

Posted by Seminarija on March 13, 2016

 ATGAILOS ŽYGIS

zygis.jpg

Kovo 12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai drauge su seminarijos dvasios tėvu, kun. Aldonu Gudaičiu SJ, iš Kauno pėsčiomis ėjo į Paštuvą.


Šventėme Kovo 11 – tąją

Posted by Seminarija on March 12, 2016

 ŠVENTĖME KOVO 11 - TĄJĄ

kovo11.jpg

Kovo 11 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė minėjo Nepriklausomybės atkūrimą.


Susitikimas su doc. dr. Ingrida Gudauskiene

Posted by Seminarija on March 10, 2016

SUSITIKIMAS SU DOC. DR. INGRIDA GUDAUSKIENE

ingrida_gudauskiene.jpg

Kovo 9 d. Seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Lietuvos edukologijos universiteto Katalikų tikybos katedros vedėja, Naujojo Testamento vertėja, doc. dr. Ingrida Gudauskienė.


24 valandos Viešpačiui

Posted by Seminarija on March 5, 2016

"24 VALANDOS VIEŠPAČIUI"

24valandos20160304.jpg

Kovo 4 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo pop. Pranciškaus inicijuotoje maldos ir atgailos akcijoje, trukusioje 24 valandas.


Susitikimas su vysk. Kęstučiu Kėvalu

Posted by Seminarija on March 2, 2016

SUSITIKIMAS SU VYSK. KĘSTUČIU KĖVALU

k.kevalas20160302.jpg

Kovo 2 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi vyskupas Kęstutis Kėvalas.


Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje

Posted by Seminarija on February 26, 2016

ŠLOVINIMO VAKARAS KAUNO ARKIKATEDROJE

slovinimas20130225.jpg

Vasario 25 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai meldėsi Kauno arkikatedroje bazilikoje už Kauno miestą ir kauniečius.


Pogrindinėje spaustuvėje

Posted by Seminarija on February 19, 2016

POGRINDŽIO SPAUSTUVĖJE

spaustuve.jpg

Vasario 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi  pogrindinėje spaustuvėje „ab“, kurioje sovietmečiu nelegaliai buvo spausdinami religiniai ir patriotiniai leidiniai.


Bendruomenės valandoje

Posted by Seminarija on February 17, 2016

BENDRUOMENĖS VALANDOJE

keturakis.JPG

Vasario 17 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi poetas, rašytojas ir vertėjas Robertas Keturakis bei Pasaulio Lietuvių Centro direktorius Valdas Kubilius.


JJ Show

Posted by Seminarija on February 17, 2016

JJ SHOW

jankeviciustamkevicius.jpg

Vasario 16 d. keli Kauno kunigų seminarijos klierikai drauge su dvasios tėvu kun. Aldonu Gudaičiu SJ leido vakarą Kauno lofte „Gargaras“, kuriame Justinas Jankevičius kalbino Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių SJ.


Vasario 16 – toji

Posted by Seminarija on February 16, 2016

VASARIO 16 - TOJI

Vasario16.jpg

Vasario 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną ir meldėsi už Tėvynę.


Meilės nuotykis 3x77

Posted by Seminarija on February 15, 2016

"MEILĖS NUOTYKIS  3x77"

Valentinas2016.jpg

Vasario 14 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo tradiciniame Kauno arkivyskupijos renginyje: Šv. Valentino dienoje KITAIP. 


Skersvėjis 2016

Posted by Seminarija on February 10, 2016

SKERSVĖJIS' 2016

skersvejis2016.jpg

Vasario 9 d. seminarijos bendruomenė šventė užgavėnės: buvo surengtas „skersvėjis“, tradicinis seminarijos užgavėnių renginys.


Kristaus paaukojimo šventė

Posted by Seminarija on February 3, 2016

KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ

grabnycios2016.jpg

Vasario 2 d. Kauno seminarijos klierikai, drauge su  seserimis vienuolėmis ir broliais vienuoliais šventė Kristaus paaukojimo šventykloje šventę, liaudyje dar vadinamą grabnyčiomis.


Vincentas grojo, dainavo ir dėkojo

Posted by Seminarija on January 30, 2016

VINCENTAS GROJO, DAINAVO IR DĖKOJO...

vincento_koncas.jpg

Sausio 29 d. Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje vyko gyvo garso ir liudijimų vakaras, į kurį savo talentu ir liudijimu pasidalinti buvo pakviestas mūsų brolis Vincentas.


Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje

Posted by Seminarija on January 29, 2016

ŠLOVINIMO VAKARAS KAUNO ARKIKATEDROJE

lovinimo_vakaras.jpg

Sausio 28 d. vakare Kauno arkikatedroje bazilikoje meldėmės už Kauno miestą ir kauniečius.


Malda su VDU KTF absolventais

Posted by Seminarija on January 29, 2016

MALDA SU VDU KTF ABSOLVENTAIS

Miios_KTF.jpg

Sausio 28 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė buvo pakviesti melstis drauge su VDU Katalikų teologijos fakulteto bendruomene, sveikinančia religijos mokslų ir šeimotyros magistro studijų absolventus.


Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Posted by Seminarija on January 29, 2016

PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS

MATULAITIS_2016.jpg

Sausio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.


Bažnytinės muzikos ir pasaulinės klasikos koncertas

Posted by Seminarija on January 17, 2016

BAŽNYTINĖS MUZIKOS IR PASAULINĖS KLASIKOS KONCERTAS

koncertas_2016_01_17.jpg

Sausio 17 d. Kauno Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje, po Šv. Mišių vyko bažnytinės muzikos ir pasaulinės klasikos koncertas. Koncertavo Ilona Klusaitė (smuikas) ir Daiva Stulgytė (vargonai). Skambėjo J. S. Bacho, Ch. W. Gluck, B. Marcello, G. Tartini, T. Vitali, A. Vivaldi muzikiniai kūriniai.


Gerumo kristalas

Posted by Seminarija on January 12, 2016

GERUMO KRISTALAS

mAKETAS_KRONIKAI.jpg

Sausio 11 d. Kauno miesto rotušėje už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus Kauno kunigų seminarijos rektoriui mons. Aurelijui Žukauskui buvo įteiktas Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas - "Gerumo kristalas". Daugiau apie tai sužinoti galite paspaudę žemiau esančią naujienų portalo 15min.lt nuorodą.

15minLOGO.jpg


Kalėdinis vakaras

Posted by Seminarija on December 21, 2015

KALĖDINIS VAKARAS

IMG_7016.JPG

Gruodžio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su draugais bei artimaisiais prieš Kalėdas tradiciškai susirinko drauge pasimelsti ir vieni kitiems padėkoti.


Arkivyskupo padėka bendradarbiams

Posted by Seminarija on December 15, 2015

ARKIVYSKUPO PADĖKA BENDRADARBIAMS

IMG_6516.JPG

Gruodžio 15 d. Švč. Trejybės bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ meldėsi už savo artimiausius bendradarbius.


Jubiliejinių gailestingumo durų atvėrimas

Posted by Seminarija on December 14, 2015

JUBILIEJINIŲ GAILESTINGUMO DURŲ ATVĖRIMAS

IMG_5912.JPG

Gruodžio 13 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo atvertos jubiliejinės gailestingumo durys.


Susitikimas su dailininku Valentinu Varnu

Posted by Seminarija on December 11, 2015

SUSITIKIMAS SU DAILININKU VALENTINU VARNU

ValentinasVarnas.JPG

Gruodžio 10 d. Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi dailininkas akvarelistas Valentinas Varnas.


Kauno kunigų seminarija LRT laidoje "Šventadienio mintys"

Posted by Seminarija on November 30, 2015

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA LRT LAIDOJE" ŠVENTADIENIO MINTYS"

Mintys.jpg

Kviečiame žiūrėti LRT laidos "Šventadienio mintys" apie Kauno kunigų seminariją kartojimą. Žiūrėti galite paspaudę aukščiau esančią nuorodą.


Malda už Kauno miestą

Posted by Seminarija on November 27, 2015

MALDA UŽ KAUNO MIESTĄ

IMG_5697.JPG

Lapkričio 26 d. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje meldėmės už Kauną ir kauniečius.


Lektorių ir akolitų skyrimai

Posted by Seminarija on November 23, 2015

LEKTORIŲ IR AKOLITŲ SKYRIMAI

skyrimai.JPG

Lapkričio 22 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmėje šeši Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo paskirti lektoriaus ir akolito tarnystei.


Įvilktuvės

Posted by Seminarija on November 23, 2015

ĮVILKTUVĖS

vilktuvs.JPG

Lapkričio 21 d. šeši Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į dvasininko rūbą – sutaną.


Šv. Cecilijos minėjimas

Posted by Seminarija on November 21, 2015

ŠV. CECILIJOS MINĖJIMAS

cecilija_2015.JPG

Lapkričio 20 d. vakare švęsdami Eucharistiją minėjome choristų ir vargonininkų globėją Šv. Ceciliją bei meldėmės už Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės choralistes.


Susitikimas su Renata Dubauskiene

Posted by Seminarija on November 19, 2015

SUSITIKIMAS SU RENATA DUBAUSKIENE

Renata.JPG

Lapkričio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno benamių dienos centro socialinė darbuotoja Renata Dubauskienė.


Gailestingosios Dievo Motinos globos atlaiduose

Posted by Seminarija on November 19, 2015

GAILESTINGOSIOS DIEVO MOTINOS GLOBOS ATLAIDUOSE

IMG_4517.JPG

Lapkričio 18 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovai vyko į Vilniaus Aušros vartų šventovę.


Mąstymo malda kitaip

Posted by Seminarija on November 17, 2015

MĄSTYMO MALDA KITAIP

markovas.jpg

Lapkričio 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu kun. Eugenijumi Markovu SJ.


Susitikimas su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ

Posted by Seminarija on November 12, 2015

SUSITIKIMAS SU ARKIVYSKUPU LIONGINU VIRBALU SJ

L.JPG

Lapkričio 12 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


Seminarijos alumnų kūrybinis vakaras „Laiškai“

Posted by Seminarija on November 7, 2015

SEMINARIJOS ALUMNŲ KŪRYBINIS VAKARAS "LAIŠKAI"

kurybinis_vakaras.JPG

Lapkričio 6 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko klierikų ir jau seminariją baigusių kunigų kūrybinis vakaras, pavadintas „Laiškai“.


Susitikimas su doc. dr. Arūnu Streikumi

Posted by Seminarija on November 5, 2015

SUSITIKIMAS SU DOC. DR. ARŪNU STREIKUMI

IMG_3163.JPG

Lapkričio 5 d. susitikome bendruomenės valandoje susitikome su Lietuvos istoriku, humanitarinių mokslų daktaru, Vilniaus universiteto docentu, Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademiku Arūnu Streikumi.


Malda už Kauno miestą

Posted by Seminarija on October 30, 2015

MALDA UŽ KAUNO MIESTĄ

IMG_3017.JPG

Spalio 29 d. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje meldėmės už Kauną ir kauniečius.


Susitikimas su vyskupu Kęstučiu Kėvalu

Posted by Seminarija on October 29, 2015

SUSITIKIMAS SU VYSK. KĘSTUČIU KĖVALU

kevalas20151029.JPG

Spalio 29 d. bendruomenės valandoje Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė susitiko su vyskupu Kęstučiu Kėvalu.


Lankėme kunigų kapus

Posted by Seminarija on October 29, 2015

LANKĖME KUNIGŲ KAPUS

kapai.JPG

Spalio 28 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė meldėsi už mirusius kunigus bei aplankė jų kapus.


Futbolo varžybos

Posted by Seminarija on October 27, 2015

FUTBOLO VARŽYBOS

seminarija_futbolas.JPG

Spalio 23 - 24 d. Kauno kunigų seminarijos futbolo komanda dalyvavo draugiškose salės futbolo varžybose Rygoje.


Susitikimas su doc. dr. Mindaugu Bertašiumi

Posted by Seminarija on October 22, 2015

SUSITIKIMAS SU DOC. DR. MINDAUGU BERTAŠIUMI

bertasius.JPG

Spalio 22 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi archeologas ir filosofas doc. dr. Mindaugas Bertašius.


Susitikimas su kun. Robertu Grigu

Posted by Seminarija on October 15, 2015

SUSITIKIMAS SU KUN. ROBERTU GRIGU

Grigas.jpg

Spalio 15 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės svečias – kun. Robertas Grigas


Susitikimas su doc. dr. Artūru Grickevičiumi

Posted by Seminarija on October 8, 2015

SUSITIKIMAS SU DOC. DR. ARTŪRU GRICKEVIČIUMI

IMG_2339.JPG

Spalio 8 d. bendruomenės valandoje svečiavosi Bažnyčios istorikas, doc. dr. Artūras Grickevičius.


Eucharistija su kun. Rolandu Taučiumi OFM

Posted by Seminarija on October 8, 2015

EUCHARISTIJA SU KUN. ROLANDU TAUČIUMI OFM

Kun._R._Tauius.JPG

Spalio 8 d. Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje Eucharistiją šventėme su neseniai įšventintu kunigu Rolandu Taučiumi OFM.


Susitikimas su Aldona Širvinskiene

Posted by Seminarija on October 7, 2015

SUSITIKIMAS SU ALDONA ŠIRVINSKIENE

A._irvinskien.JPG

Spalio 7 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su p. Aldona Širvinskiene - literato, tautodailininko ir klieriko Karolio Širvinsko mama.


Kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on October 3, 2015

KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

Rolandosventimai.JPG

Spalio 3 d. Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kunigiškajai tarnystei pašventino brolį pranciškoną diak. Rolandą Taučių OFM.


Susitikimas su Beatriče Kleizaite-Vasaris

Posted by Seminarija on October 3, 2015

SUSITIKIMAS SU BEATRIČE KLEIZAITE - VASARIS

Beatrice.JPG

Spalio 2 d., Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Marijampolėje, Beatričės Kleizaitės – Vasaris menų galerijoje.


Mons. Vytauto Sidaro mirties metinės

Posted by Seminarija on September 28, 2015

MONS. KUN. VYTAUTO SIDARO MIRTIES METINĖS

IMG_1386.JPG

Rugsėjo 26 d. prisimindami prieš metus mirusį ilgametį seminarijos dėstytoją  mons. kun. Vytautą Sidarą šventėme Eucharistiją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.


Malda už Kauno miestą

Posted by Seminarija on September 25, 2015

MALDA UŽ KAUNO MIESTĄ

lovinimo_vakaras.JPG

Rugsėjo 24 d. seminarijos Švč. Trejybės bažnyčia, pradedant minėti Kauno kunigų seminarijos 150 metų jubiliejų, plačiau atvėrė duris Kauno miestui.


Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios pašventinimas

Posted by Seminarija on September 21, 2015

PAŠTUVOS ŠV. BARBOROS BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS

IMG_0473.JPG

Rugsėjo 20 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo Paštuvos kaimo bažnytėlės pašventinimo apeigose, kuri buvo pastatyta vietoje ankščiau čia stovėjusios, tačiau sudegusios medinės bažnyčios.


Kauno kunigų seminarijos klierikų tarnystė Šiluvoje

Posted by Seminarija on September 6, 2015

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS KLIERIKŲ TARNYSTĖ ŠILUVOS ATLAIDUOSE

Paspaudę žemiau esančią nuorodą pateksite į nuotraukų galeriją seminarijos Facebook puslapyje, kuri kasdien buvo papildoma nauju fotografo Juozo Kamensko foto reportažu iš Šiluvos.

fseminarija.jpg


Rekolekcijos Paštuvoje

Posted by Seminarija on September 5, 2015

REKOLEKCIJOS  PAŠTUVOJE

PASTUVA.JPG

Rugsėjo 1 – 5 dienomis Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo išvykę į Paštuvą, seserų karmeličių vienuolyną, penkių dienų rekolekcijoms.Rugsėjo pirmoji

Posted by Seminarija on September 1, 2015

RUGSĖJO PIRMOJI

rug1.JPG
Šiandien Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje pradėjome naujuosius mokslo metus


Stojamųjų egzaminų rezultatai

Posted by Seminarija on August 10, 2015

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

seminarija_dienotvarkei.jpgPo rugpjūčio 10 d. vykusių stojamųjų egzaminų paaiškėjo, jog šiemet į Kauno kunigų seminariją įstojo 3 jauni vyrai. Du iš jų vyks į parengiamąjį kursą, o vienas studijuos Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakultete.Taip pat vienas klierikas grįžta į seminariją po metus trukusių akademinių atostogų.


Arkivyskupo Liongino Virbalo ingresas

Posted by Seminarija on July 12, 2015

ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO SJ INGRESAS

VIRBALAS.JPG

Liepos 11 d. naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ iškilmingai įžengė į Kauno arkikatedrą.


Lietuvos jaunimo dienose

Posted by Seminarija on June 30, 2015

LIETUVOS JAUNIMO DIENOSE

LJD_ALYTUJ.JPG

Birželio 27 – 28 dienomis Alytuje vyko džiugi jaunimo tikėjimo šventė – Lietuvos jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“, kuriose dalyvavo ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.


Arkivyskupo Sigito padėka

Posted by Seminarija on June 26, 2015

ARKIVYSKUPO SIGITO PADĖKA

arkSigitas.JPG

Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmėje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ dėkojo Dievui ir Bažnyčiai už 24 vyskupiškosios tarnystės metus.


Tradicinis vakaras “Pasisėdėkime”

Posted by Seminarija on June 15, 2015

TRADICINIS VAKARAS "PASISĖDĖKIME"

PASISDKIME.JPG

Birželio 12 d. - paskutinę mokslo metų dieną, Kauno kunigų seminarijos klierikai, drauge su rektoriumi mons. Aurelijumi Žukausku, dvasios tėvu br. Severinu OFM ir sekretore Aušrele Gedviliene iškylavo grožėdamiesi Kauno marių krantais.


Šv. Jono Marijos Vianey kurso išvyka

Posted by Seminarija on June 15, 2015

ŠV. JONO MARIJOS VIANEY KURSO IŠVYKA

kurso_isvyka.JPG

Birželio 11 d. Kauno kunigų seminarijos pirmakursiai rytą praleido išvykoje į Aleksotą.


2015 06 11 Antano išleistuvės

Posted by Seminarija on June 15, 2015

ANTANO IŠLEISTUVĖS

Antanas.JPG

Birželio 11 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Švęsdama Eucharistiją dėkojo Dievui už seminarijos darbuotoją Antano Šimkų ir išlydėjo į užtarnautą poilsį .


Švč. Trejybės atlaidai

Posted by Seminarija on May 31, 2015

ŠVČ. TREJYBĖS ATLAIDAI

Trejyb_2015_svetainei.jpg

Gegužės 31 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė titulinius bažnyčios atlaidus.


Klr. Martyno Povylaičio pažadas

Posted by Seminarija on May 23, 2015

KLR. MARTYNO POVYLAIČIO PAŽADAS

MARTYNAS.JPG

Gegužės 23 d. Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje Kauno kunigų seminarijos klierikas Martynas Povylaitis davė saleziečio bendradarbio pažadą. 


Susitikimas su prokuratoriumi Zenonu Šalna

Posted by Seminarija on May 20, 2015

SUSITIKIMAS SU PROKURATORIUMI ZENONU ŠALNA

pons_Zenons.jpg

Gegužės 20 d. Kauno kunigų klierikai turėjo galimybę artimiau susipažinti su naujuoju seminarijos prokuratoriumi Zenonu Šalna.


VDU Katalikų teologijos fakulteto diena

Posted by Seminarija on May 18, 2015

VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETO DIENA

KTF_diena.JPG

Gegužės 18 d. Kauno kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai, drauge su VDU Katalikų universiteto dėstytojais, studentais ir darbuotojais šventė teologijos fakulteto dieną.


Bendruomenės valandoje - grupė Thundertale

Posted by Seminarija on May 13, 2015

BENDRUOMENĖS VALANDOJE - GRUPĖ THUNDERTALE

Thundertailai.JPG

Gegužės 13 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi sunkiojo metalo grupės Thundertale nariai.


Brolio Roger 100-mečio minėjimas

Posted by Seminarija on May 13, 2015

BROLIO ROGER 100-MEČIO MINĖJIMAS

Roger_metines.JPG

Gegužės 12 d. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje vyko padėkos pamaldos minint Taizé bendruomenės įkūrėjo br. Roger 100-metį ir bendruomenės gyvavimo 75-metį.


Pažink savo kraštą' 2015

Posted by Seminarija on May 11, 2015

PAŽINK SAVO KRAŠTĄ' 2015

pazink.JPG

Gegužės 8 – 9 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Žemaitijoje.


PRELATO V.S. VAIČIŪNO POEZIJOS KNYGOS PRISTATYMAS

IMG_6912.JPG

Ilgametis Kauno Kunigų seminarijos bendradarbis prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pristatė savo naują, jau trečiąją poezijos knygą – „Pažvelk dievybei į akis“.


Susitikimas su dr. Bohuš Živčak

Posted by Seminarija on May 6, 2015

SUSITIKIMAS SU DR. BOHUŠ ŽIVČAK

Bogu.jpg

Gegužės 6 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi svečias iš Slovakijos, bendruomenės Rieka Života (Gyvybės upė) įkūrėjas ir vienas iš vadovų, keturių vaikų tėvas, dr. Bohuš Živčak.


Prokuratorių pasikeitimas

Posted by Seminarija on May 1, 2015

PROKURATORIŲ PASIKEITIMAS

prokuratoriusvytautas.JPG

Balandžio 30 d. Kauno kunigų seminarijoje pasikeitė prokuratoriai. Vytautą Šlapkauską, seminarijoje prokuratoriumi dirbusį devyniolika metų, pakeitė Zenonas Šalna.

.


Kauno kameriniame teatre

Posted by Seminarija on April 28, 2015

KAUNO KAMERINIAME TEATRE

IMG_2715.JPG

Balandžio 27 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Kauno kameriniame teatre susitiko su aktoriumi bei režisieriumi Aleksandru Rubinovu ir aktore Daiva Škelevaite.

.


Savaitgalis vaikinams seminarijoje

Posted by Seminarija on April 27, 2015

SAVAITGALIS VAIKINAMS SEMINARIJOJE

vaikinai.JPG

Balandžio 24 – 26 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko renginys „Pažinti, priimti, dovanoti“, skirtas vaikinams svarstantiems savąjį pašaukimą.

.


Susitikimas su kun. Tomu Trečioku

Posted by Seminarija on April 22, 2015

SUSITIKIMAS SU KUN. TOMU TREČIOKU

Tomas_treiokas.jpg

 Balandžio 22 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno Šv. Antano parapijos klebonas kunigas Tomas Trečiokas.

.


Bičiuliai iš "Šviesos dirbtuvėlių"

Posted by Seminarija on April 21, 2015

BIČIULIAI IŠ "ŠVIESOS DIRBTUVĖLIŲ"

biciuliai.jpg

Balandžio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje svečiavosi "Šviesos dirbtuvėlių" bendruomenė - bičiuliai ir jų draugai asistentai.


Bendruomenės valandoje Stanislovas ir Jurita

Posted by Seminarija on April 15, 2015

BENDRUOMENĖS VALANDOJE STANISLOVAS IR JURITA

Stanislovas_ir_Jurita.jpg

Balandžio 15 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Jurita ir Stanislovas Poniškaičiai.


Savaitgalio misijos Palemone

Posted by Seminarija on April 13, 2015

savaitgalio misijos palemone

misija_palemone.jpg

Balandžio 10-12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai praleido misijose šiaurės rytinėje Kauno miesto dalyje – Palemone. 


Didysis Velykų tridienis

Posted by Seminarija on April 9, 2015

DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS

VELYKOS2015.JPG

Kauno kunigų seminarijos klierikai Didijį Velykų tridienį atliko liturginę praktiką savo parapijose bei vyskupijų katedrose.


KRYŽIAUS KELIAS SU ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ BENDRUOMENE

IMG_8783.JPG

Kovo 25 d. Šv. Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės jaunimas Kauno kunigų seminarijos kiemelyje drauge su klierikais apmąstė Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kelią.


Apie darbą su nuteistaisiais

Posted by Seminarija on March 25, 2015

APIE DARBĄ SU NUTEISTAISIAIS

milita.JPG

Kovo 25 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Milita Žičkutė, Lietuvos „Caritas“ projekto „nuteistųjų globa ir reintegracija“ socialinės veiklos koordinatorė.


BENDRUOMENĖS VALANDOS SVEČIAS - PALEMONO PARAPIJOS KLEBONAS

kunDarius.jpg

Kovo 18 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas.


Pas Šv. Benedikto sesutes

Posted by Seminarija on March 17, 2015

PAS ŠV. BENEDIKTO SESUTES

IMG_8165.JPG

Kovo 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai, seminarijos rektorius ir dvasios tėvas svečiavosi pas Kauno seseris benediktines.


Malda su kardinolu J. A. Bačkiu

Posted by Seminarija on March 14, 2015

MALDA SU JO EMINENCIJA KARDINOLU A. J. BAČKIU

kardinolas.JPG

Kovo 14 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai Šv. Jurgio mažesniųjų brolių konvento koplyčioje šventė Eucharistiją drauge su Jo Eminencija kardinolu Juozu Audriu Bačkiu.


Diskusija: kaip aš esu katalikas?

Posted by Seminarija on March 13, 2015

DISKUSIJA: KAIP AŠ ESU KATALIKAS?

vilniuje.JPG

Kovo 12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai vyko į socialinio tyrimo „Tikėjimas ir religingumas Lietuvoje 2013 m.“ pristatymą, vykusį Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje.


Dvidešimt penkta Kovo vienuoliktoji

Posted by Seminarija on March 13, 2015

DVIDEŠIMT PENKTA KOVO VIENUOLIKTOJI

kovo11.JPG

Kovo 11 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė turiningai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtpenkmetį. 


Aplankėme monsinjorą Vincentą Jalinską

Posted by Seminarija on March 5, 2015

APLANKĖME MONSINJORĄ VINCENTĄ JALINSKĄ

Vincelis.JPG

Kovo  4 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai drauge su rektoriumi mons. Aurelijum Žukausku aplankė kauniečių labai mylimą kunigą – monsinjorą Vincentą Jalinską, kurį daugelis meiliai vadina Vinceliu.


Minėjime Šv. karalaitį Kazimierą

Posted by Seminarija on March 4, 2015

MINĖJOME ŠV. KARALAITĮ KAZIMIERĄ

kazimieras.JPG

Kovo 4 d., minėdama šventąjį Lietuvos globėją, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė drauge su vyskupu Kęstučiu Kėvalu iškilmingai šventė Eucharistiją ir bendravo bendruomenės valandoje.


Apie prekybą žmonėmis

Posted by Seminarija on February 25, 2015

APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS

Milita_ir_Justina.jpg

Vasario 25 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje su "Lietuvos Caritas" organizacijos darbuotojomis diskutavome apie aktualią problemą,  vieną iš organizuoto nusikalstamumo reiškinių, -  prekybą žmonėmis.

 


Renginys "Gavėnios žingsniu per Lietuvą"

Posted by Seminarija on February 22, 2015

RENGINYS "GAVĖNIOS ŽINGSNIU PER LIETUVĄ"

Gavnios.JPG

Vasario 22 d. Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčios sekmadienio bendruomenę pakvietėme žodžio ir muzikos akimirkai.

 


Prisiminėme kanauninką kun. teol. dr. Algimantą Kajacką

Posted by Seminarija on February 19, 2015

PRISIMINĖME KANAUNINKĄ KUN. TEOL. DR. ALGIMANTĄ KAJACKĄ

Kajackas.jpg

Vasario 18 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo vakare, skirtame kanauninkui kun. teol. dr. Algimantui Kajackui atminti.

 


„Skersvėjis“ 2015

Posted by Seminarija on February 18, 2015

"SKERSVĖJIS" 2015

skersvejis.jpg

2015 m. vasario 17 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko tradicinis užgavėnių renginys – „Skersvėjis“

 


Vasario 16 - toji.

Posted by Seminarija on February 16, 2015

VASARIO 16 - TOJI.

Vasario16.JPG

Vasario 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė šventė valstybinę šventę – Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

 


Mylėk ir daryk ką nori!

Posted by Seminarija on February 16, 2015

MYLĖK IR DARYK KĄ NORI!

Valentinas_2015.JPG

Vasario 14 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai šventė Šv. Valentino dieną. Šventė kitaip.

 


Sveikiname seminarijos prokuratorių su jubiliejumi!

Posted by Seminarija on February 5, 2015

SVEIKINAME SEMINARIJOS PROKURATORIŲ SU JUBILIEJUMI!

Prokuratoriui_70.jpg

Kauno kunigų seminarijos prokuratorius Vytautas Šlapkauskas, seminarijoje besidarbuojantis jau devyniolika metų ir besirūpinantis seminarijos ekonominiais bei ūkiniais reikalais, švenčia septyniasdešimties metų jubiliejų. Dėkodami Dievui už prokuratoriaus Vytauto gyvenimą ir tarnystę šventėme Eucharistiją, po kurios susirinkome seminarijos refektoriuje šventiniams pusryčiams. Nuo seminarijos bendruomenės prokuratorius Vytautas, laisvalaikiu labai mėgstantis skaityti istorines knygas, dovanų gavo supamą krėslą, kuris, tikimės, knygų skaitymą padarys dar mielesnį!

 


Rekolekcijos benediktinų vienuolyne

Posted by Seminarija on February 1, 2015

REKOLEKCIJOS BENEDIKTINŲ VIENUOLYNE

Paskutinę sausio mėnesio savaitę Kauno kunigų seminarijos klierikai praleido tyloje ir maldoje, svečiuodamiesi benediktinų vienuolyne Palendriuose.

palendriai2015.JPG

 


Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Posted by Seminarija on January 27, 2015

PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS

Sausio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.

Matulaitis2015.jpg

 


Vaikų padėka

Posted by Seminarija on December 29, 2014

VAIKŲ PADĖKA

Gruodžio 28 d. Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos dienos centro vaikai giedojo Šv. Mišiose ir padėkojo Švč. Trejybės bažnyčios sekmadienio bendruomenei už paramą.

vaikai_aleksotas.JPG


Kristaus Prisikėlimo šventovės jubiliejus

Posted by Seminarija on December 27, 2014

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖS JUBILIEJUS

Gruodžio 26 d., antrąją kalėdų dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai asistavo iškilmingame Eucharistijos šventime minint Kristaus Prisikėlimo šventovės kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejų ir konsekracijos dešimtmetį.

Prisikelimas20141226.JPG


Kalėdinis vakaras

Posted by Seminarija on December 21, 2014

KALĖDINIS VAKARAS

Gruodžio 20 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė – klierikai, seminarijos vadovybė, darbuotojai bei draugai susirinko į tradicinį kalėdinį vakarą.

kaledinis_vakaras_2014.JPG


Dailininkės Alinos paroda

Posted by Seminarija on December 18, 2014

DAILININKĖS ALINOS DARBŲ PARODA

Kauno kunigų seminarijos koplyčioje sekmadieniais galima aplankyti dailininkės Alinos darbų parodą.

dailinink_Alina.JPG


Pirmakursių išvyką į Šiluvą

Posted by Seminarija on December 16, 2014

PIRMAKURSIŲ IŠVYKA Į ŠILUVĄ

Gruodžio 13 d. pirmo kurso klierikai vyko į Šiluvą pasimelsti ir susitikti su propedeutinio kurso broliais bei ugdytojais.

isvyka2.JPG


Egzaminų sesija įpusėjo

Posted by Seminarija on December 10, 2014

EGZAMINŲ SESIJA ĮPUSĖJO

Gruodžio 1 – 22 dienomis Vytauto Didžiojo universitete vyksta egzaminų sesija. Egzaminus laiko ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.

sesija.JPG


Skyrimai

Posted by Seminarija on December 7, 2014

SKYRIMAI

2014 m. gruodžio 7 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo teikiami skyrimai lektorių ir kandidatų diakono bei kunigo tarnystei.

skyrimai2014.JPG


Diakono šventimai

Posted by Seminarija on December 6, 2014

DIAKONO ŠVENTIMAI

2014 m. gruodžio 6 d. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvęs Kauno kunigų seminarijos auklėtinis, br. Rolandas Taučius OFM buvo įšventintas diakono tarnystei.

rolando_sventimai.JPG

 


Seminarijos stalo futbolo čempionatas

Posted by Seminarija on December 5, 2014

SEMINARIJOS STALO FUTBOLO ČEMPIONATAS

2014 m. gruodžio 5 d., po audringų varžybų, trukusių daugiau nei mėnesį, buvo iškilmingai apdovanoti Kauno kunigų seminarijos stalo futbolo čempionato nugalėtojai.

stalo_futbolas.JPG


Šlovinimo vakaras Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje

Posted by Seminarija on November 28, 2014

ŠLOVINIMO VAKARAS ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO BAŽNYČIOJE

Lapkričio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai giedojo šlovinimo vakare jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

IMG_0116.JPG


Susitikimas su fotomeninku Gintaru Česoniu

Posted by Seminarija on November 26, 2014

SUSITIKIMAS SU FOTOMENININKU GINTARU ČESONIU

Lapkričio 26 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi fotomenininkas, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto docentas ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintaras Česonis.

GINTARAS_ESONIS.JPG


Trečiakursių įvilktuvės

Posted by Seminarija on November 26, 2014

TREČIAKURSIŲ ĮVILKTUVĖS

Lapkričio 22 d. du Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į kunigiškąjį rūbą – sutaną.

IVILKTUVES2014.JPG


Šv. Cecilijos minėjimas

Posted by Seminarija on November 26, 2014

ŠV. CECILIJOS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d. vakare švęsdami Eucharistiją minėjome choristų ir vargonininkų globėją Šv. Ceciliją bei meldėmės už Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės choralistes.

cecilija.JPG


Susitikimas su kun. Algirdu Palioku SJ

Posted by Seminarija on November 19, 2014

SUSITIKIMAS SU KUN. ALGIRDU PALIOKU

Lapkričio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi kun. Algirdas Paliokas SJ.

paliokas.jpg


VDU katalikų teologijos fakulteto talentų vakaras

Posted by Seminarija on November 15, 2014

VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETO TALENTŲ VAKARAS

Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, dalyvavome Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentų bei dėstytojų talentų vakare.

talentai.JPG


Aušros vartų atlaiduose

Posted by Seminarija on November 15, 2014

AUŠROS VARTŲ ATLAIDUOSE

Lapkričio 12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir darbuotojai lankėsi Vilniuje ir meldėsi  Aušros vartų Gailestingosios Dievo Motinos globos atlaiduose.

ausros_vartai.JPG


Pasveikinome arkivyskupą

Posted by Seminarija on November 6, 2014

PASVEIKINOME ARKIVYSKUPĄ

Lapkričio 6 d., ketvirtadienį, seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje meldėmės drauge su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi SJ ir pasveikinome jį artėjančio gimtadienio proga.

sveikiname.jpg

 


Sustikimas su Lietuvos „CARITAS“ atstovėmis

Posted by Seminarija on November 6, 2014

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS "CARITAS" ATSTOVĖMIS

Lapkričio 5 d., trečiadienį, Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Lietuvos „Caritas“ vadovė Janina Kukauskienė, drauge su bendradarbėmis Kristina ir Milita.

IMG_8808.JPG


Lankėme kunigų kapus

Posted by Seminarija on October 30, 2014

LANKĖME KUNIGŲ KAPUS

Spalio 29 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė meldėsi už mirusius kunigus bei aplankė jų kapus.

kapai.JPG


Susitikimas su Darium Chmieliausku

Posted by Seminarija on October 30, 2014

SUSITIKIMAS SU DARIUM CHMIELIAUSKU

Spalio 29 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su Kauno arkivyskupijos atstovu spaudai Darium Chmieliausku.

Darius.jpg


Išvyka į LRT

Posted by Seminarija on October 28, 2014

IŠVYKA Į LRT

Spalio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai bei vadovybė vyko į Vilnių ir apsilankė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos istorijos muziejuje.

lrt.JPG


Susitikimas su vyskupu Jonu Kaunecku

Posted by Seminarija on October 23, 2014

SUSITIKIMAS SU VYSKUPU JONU KAUNECKU

Spalio 22 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su Panevėžio vyskupu emeritu Jonu Kaunecku

00000.jpg


Misijų sekmadienis su Vytautu V. Landsbergiu

Posted by Seminarija on October 20, 2014

MISIJŲ SEKMADIENIS SU VYTAUTU V. LANDSBERGIU

Spalio 19 d. susitikome su režisieriumi, aktoriumi, dainų ir pasakų autoriumi Vytautu V. Landsbergiu. 

Landsbergis.JPG


Tinklinio turnyras

Posted by Seminarija on October 20, 2014

TINKLINIO TURNYRAS

Spalio 18 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarpseminarinis tinklinio turnyras.

tinklinis_2014.JPG


Bendruomenės valandoje - vysk. Kęstutis Kėvalas

Posted by Seminarija on October 8, 2014

BENDRUOMENĖS VALANDOJE - VYSKUPAS KĘSTUTIS KĖVALAS

Spalio 8 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su vyskupu Kęstučiu Kėvalu.

photocat.jpg


Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos sutiktuvės

Posted by Seminarija on October 4, 2014

PRELATO VYTAUTO STEPONO VAIČIŪNO POEZIJOS KNYGOS SUTIKTUVĖS

Spalio 3 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo pristatyta  prelato, Kauno kunigų seminarijos studijų dekano, prof. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knyga „Tau atviras Dangus“.

Tau_atviras_Dangus.JPG


Bendruomenės valandoje – dr. Benas Ulevičius

Posted by Seminarija on October 2, 2014

BENDRUOMENĖS VALANDOJE - DR. BENAS ULEVIČIUS

Spalio 1 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su teologijos mokslų daktaru, VDU katalikų teologijos fakulteto dekanu Benu Ulevičiumi.

IMG_6611.JPG


Mons. Kun. Vytauto Sidaro laidotuvės

Posted by Seminarija on September 26, 2014

MONS. KUN. VYTAUTO SIDARO LAIDOTUVĖS

Rugsėjo 25 d. Šv. Mikalojaus bažnyčioje atsisveikinome su teologijos mokslų daktaru, monsinjoru kunigu Vytautu Sidaru.

Kun._Vytauto_Sidaro_laidotuvs.JPG


Pirmakursių išvyka

Posted by Seminarija on September 22, 2014

PIRMAKURSIŲ IŠVYKA

Rugsėjo 20 d, šeštadienį, pirmojo kurso klierikai lankėsi Pažaislio vienuolyne ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Pirmakursiai.jpg


Brolio Rolando amžinieji įžadai

Posted by Seminarija on September 19, 2014

BROLIO ROLANDO AMŽINIEJI ĮŽADAI

Buvęs Kauno kunigų seminarijos studentas, pranciškonas brolis Rolandas Taučius rugsėjo 17 d. davė amžinuosius įžadus.

rolandas.JPG


Kauno kunigų seminarijos klierikų tarnystė Šiluvos atlaiduose

Posted by Seminarija on September 8, 2014

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS KLIERIKŲ TARNYSTĖ ŠILUVOS ATLAIDUOSE

Paspaudę žemiau esančią nuorodą pateksite į nuotraukų galeriją seminarijos Facebook puslapyje, kuri kasdien papildoma nauju fotografės Marijos Stanulytės foto reportažu iš Šiluvos.

fseminarija.jpg


Rekolekcijos Tiberiados bendruomenėje

Posted by Seminarija on September 6, 2014

REKOLEKCIJOS TIBERIADOS BENDRUOMENĖJE

Kauno kunigų seminarijos klierikai pradėdami naujus mokslo metus atliko trijų dienų rekolekcijas, kurias vedė Tiberiados bendruomenės broliai.

g12.JPG


Rugsėjo pirmoji

Posted by Seminarija on September 2, 2014

RUGSĖJO PIRMOJI

Kauno kunigų seminarijos klierikai mokslo ir žinių dieną šventė Eucharistiją dėkodami Dievui už galimybę studijuoti bei prašydami palaimos prasidedantiems mokslo metams.

Laimonas_virseliui.jpg


Flora ir fauna Kauno kunigų seminarijoje

Posted by Seminarija on August 29, 2014

FLORA IR FAUNA KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Landšafto dizainerės ir seminarijos bažnyčios puošėjos Juritos Poniškaitienės rūpesčiu puoselėjamas seminarijos kiemelis kiekvieną vasarą pasipuošia įvairių augalų žiedais ir tampa miela bei labai jaukia vieta ne tik klierikams, bet ir įvairių rūšių paukščiams. Kviečiame pasižiūrėti nuotraukų galeriją!

paukstukai_www.jpg


"MARIJOS RADIJO" LAIDOJE - MININT BALTIJOS KELIO DVIDEŠIMTPENKMETĮ.

Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis laidoje "Ganytojo žodis" kalbina Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių SJ. Laidos įrašo galite pasiklausyti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

Marijos_radijas_2.jpg


Stojamųjų egzaminų rezultatai

Posted by Seminarija on August 20, 2014

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

Po stojamųjų egzaminų paaiškėjo, jog šiemet į Kauno kunigų seminariją įstojo septyni jauni vyrai. Keturi iš jų vyks į Šiluvą - parengiamąjį kursą. Likusieji trys studijuos Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakultete. 


Kauno kunigų seminarijos klierikai ministrantų stovykloje

Posted by Seminarija on July 19, 2014

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS KLIERIKAI MINISTRANTŲ STOVYKLOJE

ministrantas.jpg

Birželio 30 - liepos 11 dienomis Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykloje Kaulakiuose. Kas ir kaip toje stovykloje vyko, galite sužinoti Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos reportaže, paspaudę žemiau esančią nuorodą:

arkivyskupija.jpg


Kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on June 30, 2014

KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

Birželio 29 d., Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino kunigu Kauno kunigų seminarijos auklėtinį diakoną Andrių Končių.

andriaus_kinigystes_sventimai.jpg


Kauno arkivyskupijos dienose

Posted by Seminarija on June 25, 2014

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS DIENOSE

Birželio 22 – 24 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė  drauge su visa Kauno arkivyskupijos Bažnyčia šventė arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventę ir dalyvavo arkivyskupijos dienų renginiuose.

IMG_2781.JPG


KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS KLIERIKAI "MARIJOS RADIJO'" BENDRUOMENIŲ LAIDOJE 2014 06 15

Kauno kunigų seminarijos klierikai birželio 15 d. dalyvavo "Marijos radijo" laidoje, kurioje peržvelgė gyvenimo ir mokslo metus seminarijoje . Laidos įrašo galite pasiklausyti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

RADIJAS.jpg


Švenčiausiosios Trejybės iškilmė

Posted by Seminarija on June 15, 2014

ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS IŠKILMĖ

Kauno kunigų seminarijos sekmadienio bendruomenė šventė Švenčiausiosios Trejybės iškilmę.

IMG_1352.JPG


Tradicinis vakaras "Pasisedėkim" 2014

Posted by Seminarija on June 10, 2014

TRADICINIS VAKARAS "PASISĖDĖKIM"

Kauno kunigų seminarijoje baigėsi mokslo metai.

PAISEDEKIM.JPG


2014 06 05 Vakaras Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centre

Posted by Seminarija on June 6, 2014

VAKARAS ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ CENTRE

 Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas birželio 5 – osios vakarą pakvietė Kauno kunigų seminarijos klierikus ir vadovybę į svečius.

centriukas.JPG


Išvyka "Pažink savo kraštą"

Posted by Seminarija on June 2, 2014

IŠVYKA "PAŽINK SAVO KRAŠTĄ"

Paskutinę pavasario dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė aplankė pietinę Lietuvos dalį -  Dzūkijos regioną.

IMG_0768.JPG


Marijos Radijo laida apie tėvystę

Posted by Seminarija on May 26, 2014

"MARIJOS RADIJO" LAIDOJE - APIE TĖVYSTĘ

Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis laidoje "Visa atnaujinti Kristuje" kalbina du tėčius -  profesorių Tomą Ladygą ir gydytoją Gediminą Šemeklį. Laidos įrašo galite pasiklausyti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

Marijos_radijas_2.jpg


Šventosios Mišios VDU katalikų teologijos fakultete

Posted by Seminarija on May 20, 2014

ŠVENTOSIOS MIŠIOS VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETE

Gegužės 20 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai bei vadovai meldėsi drauge su VDU KTF akademine bendruomene.

ktf_misios.jpg


Kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on May 19, 2014

KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

Gegužės 18 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė kunigystės šventimus trims Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams, diakonams Nerijui Pipirui, Valdui Šidlauskui ir Robertui Urbonavičiui.

sventimai.JPG


Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje 2014 05 10

Posted by Seminarija on May 10, 2014

ATVIRŲ DURŲ DIENA KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Gegužės 10 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko kasmetinis renginys „Atvirų durų diena“.

atviru_duru_diena.jpg


PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į LICHENIO DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĘ

Gegužės 1 – 3 dienomis Kauno kunigų seminarijos vadovybė, klierikai bei darbuotojai viešėjo Lenkijoje, Lichenio Dievo Motinos šventovėje.

Lichenis.jpg


Eikite į visą pasaulį...

Posted by Seminarija on April 30, 2014

"EIKITE Į VISĄ PASAULĮ..."

Kauno kunigų seminarijos klierikai  sielovadinėje praktikoje.

karolis_misionierius_2.jpg


2014 04 26 Popiežiškasis šeštadienis

Posted by Seminarija on April 27, 2014

"POPIEŽIŠKASIS" ŠEŠTADIENIS

Kauno kunigų seminarijos klierikai labai smagiai praleido paskutinį balandžio mėnesio šeštadienį - popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII paskelbimo šventaisiais išvakares.

Popieziai_SVETAINEI.jpg


„Tikėjimas“ ir šviesa“ seminarijoje

Posted by Seminarija on April 11, 2014

"TIKĖJIMAS IR ŠVIESA" SEMINARIJOJE

Balandžio 10 d. Kauno kunigų seminariją aplankė „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė.

Vilte.jpg


Apsilankymas Aštriosios Kirsnos dvare

Posted by Seminarija on April 4, 2014

APSILANKYMAS AŠTRIOSIOS KIRSNOS DVARE

Balandžio 3 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Dzūkijoje, Aštriosios Kirsnos dvare.

kirsnos_dvaras.jpg


Savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje

Posted by Seminarija on April 1, 2014

SAVAITGALIS VAIKINAMS KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Kovo 28 – 30 dienomis Kauno kunigų seminarijoje vyko savaitgalio renginys vaikinams, svarstantiems savo pašaukimą. 

vaikin_savaitgalis.jpg


Svečiuose - prelatas Vytautas Gustaitis

Posted by Seminarija on March 27, 2014

SVEČIUOSE - PRELATAS KUN. VYTAUTAS GUSTAITIS

Kovo 27 d. Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi prelatas kun. Vytautas Gustaitis.

Gustaitis.jpg


Marijos radijo laidoje - Vytautas V. Landsbergis

Posted by Seminarija on March 27, 2014

MARIJOS RADIJO LAIDOJE "VISA ATNAUJINTI KRISTUJE" - VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Lanzbergis_ir_Vincentas.jpg

Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis Marijos radijo laidoje "Visa atnaujinti Kristuje" kalbina režisierių Vytautą V. Landsbergį. Laidos įrašo galite pasiklausyti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

Marijos_radijas_2.jpg


KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS KLIERIKAI "MARIJOS RADIJO'" LAIDOJE

MR_2014_03_20.jpg

Kauno kunigų seminarijos klierikai kovo 20 d. dalyvavo "Marijos radijo" laidoje, kurioje dalijosi savo įžvalgomis apie nuolankumo dorybę. Laidos įrašo galite pasiklausyti paspaudę žemiau esančią nuorodą,

RADIJAS.jpg


SUSITIKIMAS SU MUAY THAI KOVOTOJU IR TRENERIU ROMUALDU KLIMAVIČIUM

Kovo 20 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su kovinės sporto šakos  Muay Thai kovotoju, Lietuvos bei Europos čempionu ir treneriu Romualdu Klimavičium.

Klimavicius.jpg


Susitikimas su keliautoju gyd. Valentinu Kabašinsku

Posted by Seminarija on March 16, 2014

SUSITIKIMAS SU KELIAUTOJU GYDYTOJU VALENTINU KABAŠINSKU.

Bendruomenės valandoje svečiavosi gydytojas Valentinas Kabašinskas, 2008 metais iš Graikijos į Kiniją per 6 mėnesius nukeliavęs dviračiu.

 Kabasinskas.jpg


Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno jubiliejus

Posted by Seminarija on March 10, 2014

PRELATO VYTAUTO STEPONO VAIČIŪNO JUBILIEJUS

Kovo 6 d. septyniasdešimtojo jubiliejaus proga sveikinome Kauno kunigų seminarijos studijų dekaną, prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną.

Prelatas_2014.JPG


„Skersvėjis“ 2014

Posted by Seminarija on March 10, 2014

"SKERSVĖJIS" 2014

Kovo 4 d. Kauno kunigų seminarijoje pūtė skersvėjis.

SKERVEJIS_SKELBIMAS.jpg


Susitikimas su Adolfu Teresiumi

Posted by Seminarija on February 28, 2014

SUSITIKIMAS SU ADOLFU TERESIUMI

Vasario 27 d. bendruomenės valandoje bendravome su tautodailininku skulptoriumi Adolfu Teresiumi

Teresius.jpg


Padėka už Laisvę

Posted by Seminarija on February 16, 2014

PADĖKA UŽ LAISVĘ

Vasario 16 d. Kauno kunigų seminarijos sekmadienio bendruomenė meldėsi už Tėvynę Lietuvą ir paminėjo nepriklausomybės paskelbimo dieną.

vasario162014.JPG


Susitikimas su parengiamojo kurso klierikais Šiluvoje

Posted by Seminarija on February 6, 2014

SUSITIKIMAS SU PARENGIAMOJO KURSO KLIERIKAIS ŠILUVOJE

Vasario 1 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai aplankė savo parengiamojo kurso brolius Šiluvoje.

propedeutai2014.jpg


Rekolekcijos ir pavasario semestro pradžia

Posted by Seminarija on February 4, 2014

REKOLEKCIJOS IR PAVASARIO SEMESTRO PRADŽIA

Kauno kunigų seminarijos klierikai naująjį studijų semestrą pradėjo penkių dienų rekolekcijomis pas Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolijos seseris Paparčiuose, Kaišiadorių rajone.


Tradicinis kalėdinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 23, 2013

TRADICINIS KALĖDINIS VAKARAS SEMINARIJOJE

Gruodžio 20 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susirinko į tradicinį kalėdinį vakarą.

Kuciosseminar.jpg


Diakonystės šventimai

Posted by Seminarija on December 9, 2013

DIAKONYSTĖS ŠVENTIMAI

Gruodžio 8 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ klieriką Andrių Končių įšventino diakonu. 

_MG_0863.JPG


Šeštakursių išleistuvės 2013 12 06

Posted by Seminarija on December 6, 2013

ŠEŠTAKURSIŲ IŠLEISTUVĖS

 Gruodžio 6 d. šeši Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai atsisveikino su savo „Alma Mater“.

sestakursiai.JPGTikėjimo metų užbaigimas

Posted by Seminarija on November 25, 2013

TIKĖJIMO METŲ UŽBAIGIMAS

 Švęsdama Kristaus Karaliaus iškilmę, Visuotinė Katalikų Bažnyčia užbaigė pop. Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus.

tikejimometai.JPG


Klierikų įvilktuvės 2013 11 23

Posted by Seminarija on November 25, 2013

KLIERIKŲ ĮVILKTUVĖS

 Lapkričio 23 d. trys Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į kunigišką rūbą – sutaną.

_MG_0291.JPG


Susitikimas su maratonininku Tomu Venckūnu.

Posted by Seminarija on November 23, 2013

SUSITIKIMAS SU MARATONININKU TOMU VENCKŪNU

Seminaristus praėjusį ketvirtadienį bendruomenės valandoje aplankė maratonininkas Tomas Venckūnas.

Tomas_Venckunas.JPG


Pietūs su seminarijos bažnyčioje giedančiais choristais.

Posted by Seminarija on November 17, 2013

PIETŪS SU SEMINARIJOS BAŽNYČIOJE GIEDANČIAIS CHORISTAIS

Kiekvieną sekmadienį, 10 val. švenčiamoje Eucharistijoje gieda grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Irenėjaus Urbonavičiaus.

choristai.JPG


Susitikimas su prof. kun. Romualdu Dulskiu

Posted by Seminarija on November 17, 2013

SUSITIKIMAS SU PROFESORIUMI. KUN. ROMUALDU DULSKIU

Lapkričio 14 d. tradicinėje seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi teologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, kun. Romualdas Dulskis.

Dulskis.jpg


Aušros Vartų atlaiduose 2013 11 13

Posted by Seminarija on November 17, 2013

KLIERIKŲ SUSITIKIMAS AUŠROS VARTŲ ATLAIDUOSE.

Lapkričio 13 d. vykome į Vilnių, į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus.

AusrosVartai13.jpg


Sveikinome arkivyskupą Sigitą 2013 11 07-10

Posted by Seminarija on November 12, 2013

SVEIKINOME ARKIVYSKUPĄ SIGITĄ SU JUBILIEJUMI.

Lapkričio 7 d. arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ sukako 75 metai. Prie gausaus sveikintojų būrio prisijungė ir Kauno kunigų seminarijos vadovybė bei klierikai.

Arkivyskupas_gimtadienis.jpgSusitikimas su seserimi Rubelinda 2013 11 07

Posted by Seminarija on November 9, 2013

SUSITIKIMAS SU SESERIMI RUBELINDA

Lapkričio 7 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje turėjome svečią iš labai toli ir kartu iš labai arti – Šv. Vincento gailestingos meilės seserų kongregacijos sesę vienuolę Rubelindą Adą Anzualdo Varelą!

seseRubelinda.jpg

 


Susitikimas su Audriumi ir Evelina Globiais

Posted by Seminarija on October 31, 2013

SUSITIKIMAS SU AUDRIUMI IR EVELINA GLOBIAIS

Paskutinę spalio mėnesio dieną susitikome su Audriumi ir Evelina Globiais, paliudijusiais kaip jiems sekasi būti evangeline druska kasdienybėje.

Globiai.jpg


Aplankėme kunigų kapus 2013 10 30

Posted by Seminarija on October 30, 2013

APLANKĖME KUNIGŲ KAPUS

2013 m. spalio 30 d. po vakaro maldos aplankėme šalia Kauno arkikatedros palaidotų kunigų kapus.

kapu_lankymas.jpg

 


Medelio sodinimas 2010 10 24

Posted by Seminarija on October 26, 2013

TRADICINIS MEDELIO SODINIMAS

Jau eilę metų seminariją baigiantis kursas atminimui pasodina medelį, dažniausiai ąžuoliukąkurių jau nemažas pulkelis stiebiasi seminarijai priklausančiose teritorijose.

medelis.jpg


Susitikimas su dr. Girėnu Poviloniu 2013 10 24

Posted by Seminarija on October 26, 2013

SUSITIKIMAS SU DR. GIRĖNU POVILIONIU

 Spalio 24 d. seminariją aplankė vargonų tyrinėtojas dr. Girėnas Povilionis.

Girenas.jpg

2013_10_23Prel. V. S. Vaičiūno poezijos knygos pristatymas

Posted by Seminarija on October 26, 2013

PROF. DR. PRELATO V. S. VAIČIŪNO POEZIJOS KNYGOS PRISTATYMAS

Spalio 23 d., didžiojoje Vytauto Didžiojo Universiteto auloje buvo pristatyta Kauno kunigų seminarijos studijų dekano, prof. dr. prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knyga
„Kad amžinybėje nebūtu tuščia“.

vaiciuno_knyga.jpg


Tarptautinis krepšinio turnyras

Posted by Seminarija on October 21, 2013

ANTROJI VIETA TARPTAUTINIAME KREPŠINIO TURNYRE!

Kauno kunigų seminarijos komanda iškovojo antrąją vietą tarptautiniame krepšinio turnyre, 2013 m. spalio 18 – 19 d. vykusiame Žemaičių Kalvarijoje. Turnyras buvo skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus taurei laimėti.

KAUNO_KOMANDA2.jpg

 

Bendruomenės svečiai 2013_04_10-17

Posted by Seminarija on October 18, 2013

 Susitikimas su vyskupais:
K. Kėvalu ir L. Virbalu SJ

Bendruomenės valandoje du ketvirtadienius iš eilės turėjome galimybę bendrauti su abiem naujaisiais Lietuvos vyskupais – vysk. Kęstučiu Kėvalu ir vysk. Lionginu Virbalu SJ.

KKevalasseminarija.jpg

Virbalasseminarija.jpg


Bendruomenės svečias 2013_10_03

Posted by Seminarija on October 3, 2013

 Susitikimas su Lina ir Artūru Šulcais

Spalio 3 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su Lina ir Artūru Šulcais.

20131003_190924_LLS.jpg


Šiluvos atalidai 2013_09_08

Posted by Seminarija on September 8, 2013

ŠVENTĖME DIEVO MOTINOS MARIJOS GIMIMO IŠKILMĘ

 Šį sekmadienį, rugsėjo 8 d. Šiluvoje šventėme Dievo Motinos Marijos Gimimo iškilmę. Šv. Mišiose meldėsi Lietuvos vyskupai ir kitų krikščionių bažnyčių atstovai.

_MG_8050.JPG


Rudens rekolekcijos 2013_09_05

Posted by Seminarija on September 5, 2013

REKOLEKCIJOS VIENUOLYNE PRIE KRYŽIŲ KALNO

Rugsėjo 2 – 5 dienomis, Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Mažesniųjų brolių ordino vienuolyne prie Kryžių kalno. Rekolekcijas vedė seminarijos dvasios tėvas br. kun. Severin Armin Holocher OFM.

rekolekcijos2.JPG


Mokslo metų pradžia 2013_09_02

Posted by Seminarija on September 2, 2013

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA PRADEDA NAUJUS MOKSLO METUS

Šių metų, rugsėjo 2 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje naujuosius mokslo metus Šv. Mišiomis pradėjo Kauno miesto akademinė bendruomenė kartu su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais. Už susirinkusią akademinę bendruomenę meldėsi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

 

peitus2.jpg


Seminarijų susitikimas Žemaitijoje 2013_05_01

Posted by Seminarija on May 2, 2013

 SEMINARISTŲ SUSITIKIMAS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE

Gegužės 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje vyko Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenių susitikimas.

 IMG_6730.JPG


Kauno kunigų seminarijos piligrimystė į Romą 2013_04_27

Posted by Seminarija on April 29, 2013

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS PILIGRIMYSTĖ Į ROMĄ

Balandžio 23 – 27 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė viešėjo amžinajame mieste – Romoje. Ši piligriminė kelionė surengta Tikėjimo metų proga.

Picture_141.jpg

 


Atvirų durų diena 2013_04_20

Posted by Seminarija on April 20, 2013

MALDŲ UŽ PAŠAUKIMUS SAVAITGALIS IR ATVIRŲ DURŲ DIENA

Ketvirtasis Velykų sekmadienis nuo seno vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Tądien tikintieji raginami melstis prašant gausių ir brandžių pašaukimų į dvasinį luomą.

Ta proga tradiciškai Kauno kunigų seminarijoje vyksta atvirų durų dienos ir maldų už pašaukimus savaitgalis.


Svečiavosi Inesa Paliulytė 2013_04_19

Posted by Seminarija on April 19, 2013

SVEČIAVOSI INESA PALIULYTĖ

Balandžio 19 d. bendruomenės valandoje viešėjo Kauno Nacionalinio dramos teatro aktorė ir režisierė Inesa Paliulytė.

Viešnia seminaristams pasakojo apie savo tikėjimo kelionę, nūdienos ieškojimus ir atradimus. Nors ir visą laiką daugiau ar mažiau aktorė praktikavo tikėjimą, bet gyvenimo lūžis privertė pajusti tikrąją tikėjimo gelmę. Tuomet ją paliko vyras.

 


Bendruomenės svečias 2013_04_12

Posted by Seminarija on April 12, 2013

KANTRYBĖS IR MEILĖS ISTORIJA

 2013 m. balandžio 13 d., penktadienį, bendruomenės valandoje svečiavosi ponia Irena. Viešnia pasidalino savo išgyvenimais,  palietusiais  jos šeimą prieš 12 metų. Pasak jos, niekas negalėjo nutuokti, kad 2000 m. vasario mėnesį sunegalavusio jauniausio sūnaus Tauro ir visos šeimos gyvenimas pasikeis kardinaliai. Tauro liga, Kėdainių rajone sėkmingai verslininkavusią šeimą, privertė atsisakyti verslo, namų ir pačių savęs. Reikėjo gelbėti  sūnaus gyvybę: keturių metukų vaikui Kauno klinikų specialistai diagnozavo smegenų žievės vėžį.

 


Adoracija su vaikais 2013_03_16

Posted by Seminarija on March 19, 2013

ADORACIJA SU VAIKAIS SEMINARIJOS BAŽNYČIOJE

Kovo 16 dienos popietę į seminarijos Švč. Trejybės bažnyčią sugužėjo beveik šimtas įvairaus amžiaus vaikų ir jų tėvelių bei mokytojų. Čia vyko Švč. Sakramento adoracija, skirta vaikams. Vaikai ir jų tėveliai šalia asmeninių intencijų meldėsi ir už seminarijoje savo pašaukimą apmąstyti susirinkusį jaunimą


Pašaukimų savaitgalis 2013_03_15

Posted by Seminarija on March 19, 2013

VAIKINŲ SAVAITGALIS „KELIONĖ Į...“
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE.

Kovo 15 – 17 dienomis kauno kunigų seminarija ir Kauno arkivyskupijos kurija kvietė jaunuolius keletą dienų praleisti kartu. Seminarijoje vyko vaikinams skirtas savaitgalis „Kelionė į...“. Jame dalyvavo 31 jaunuolis ( ne vien tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir  iš žemaitijos), ieškantis savęs, mąstantis apie savo pašaukimą tiek į kunigystę, tiek į šeimą, trokštantis artimiau susipažinti su seminaristais, pora dienų pagyventi pagal seminarijos dienotvarkę.


Habemus papam 2013_03_13

Posted by Seminarija on March 14, 2013

HABEMUS PAPAM

pranciskus_01.jpg

Kovo 13 vakarą Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, kaip ir visas katalikiškasis pasaulis, nekantriai laukė naujienų iš Vatikano. Tiek seminarijos auditorijoje, tiek asmeninių kompiuterių monitoriuose vis šmėžavo kuklaus kaminėlio Vatikane vaizdas.


Kun. Hermanas Šulcas 2013_02_21

Posted by Seminarija on February 22, 2013

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE LANKĖSI
KUN. HERMANAS ŠULCAS SDB IR GRUPĖ RUANDIEČIŲ

Vasrio 21 dieną Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi lietuvių kilmės misijonierius Ruandoje kun. Hermanas Šulcas SDB su grupe savo globojamų ruandiečių jaunuolių.

Drauge su seminarijos vadovybe svečias aukojo vakaro Šventąsias Mišias.


Skersvėjis 2013_02_12

Posted by Seminarija on February 14, 2013

TRADICINIS SKERSVĖJIS KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE: „VIENAS NAMUOSE 2013“

Šių metų vasario 12 dieną Kauno kunigų seminarijoje siautė tradicinis „skersvėjis“. Kaip įprasta, šį renginį organizavo ketvirtas kursas. Tad didžioji darbų našta teko vieninteliam ketvirtojo kurso atstovui Andriui končiui.

 


Pavasario semestro pradžia 2013_02_03

Posted by Seminarija on February 6, 2013

PAVASARIO SEMESTRO PRADŽIA
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

IMG_5287_small.jpg


Diakonų išleistuvės

Posted by Seminarija on December 7, 2012

059_small.jpgDiakonų išleistuvės

Gruodžio 7d., Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse, su seminarijos bendruomene atsisveikino šią Alma Mater jau baigę diakonai: Deividas Baumila, Donatas Grigalius ir Darius Vasiliauskas. 007_small.jpgSeminarijoje lankėsi naujasis Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas.

Lapkričio 29 dieną Kauno kunigų seminarijos bendruomenę aplankė naujasis Kauno arkivyskupo augziliaras, titulinis Abzziri vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas.


Klierikų skyrimų iškilmė 2012_11_25

Posted by Seminarija on November 29, 2012

Klierikų skyrimų iškilmė

Lapkričio 25 d. sekmadienį Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje. Pagal seną tradiciją kiekvienais metais, švenčiant paskutinį liturginių metų sekmadienį – Kristaus Visatos Valdovo iškilmę, šios seminarijos klierikams teikiami skyrimai. Tai dar vienas žingsnelis kelyje į kunigystę.

 

 


IMG_0041_small.jpgKauno kunigų seminarijos bendruomenė pagerbė poeto ir seminarijos rektoriaus prel. Jono Mačiulio-Maironio atminimą

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lapkričio 9 ir 11 d. iškilmingai paminėjo ilgamečio šios alma mater rektoriaus, tautos dainiaus prel. Jono Mačiulio-Maironio jubiliejinius metus.


Atsisveikinimas su doc. dr. Faustu JONČIU 2012_10_30

Posted by Seminarija on November 29, 2012

Atsisveikinimas su doc. dr. Faustu JONČIU

 

Rudeniškai šviesią spalio 30-ąją į amžinybę palydėtas ilgametis VDU KTF ir Kauno kunigų seminarijos dėstytojas doc. dr. Faustas Jončys (1926–2012), miręs Kaune spalio 28 d.

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur ir buvo pašarvoti velionio palaikai, laidotuvių Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Drauge koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas nominantas Kęstutis Kėvalas ir 16 kunigų. Šv. Mišiose dalyvavo ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė.


Tradicinis seminaristų susibūrimas Aušros Vartuose

Posted by Seminarija on November 15, 2012

Tradicinis Seminaristų susibūrimas Aušros Vartuose

Kiekvienais metais Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos globos atlaidų metu vienas vakaras skiriamas maldai už pašaukimus. 


III ir V kursų išvyka

Posted by Seminarija on October 6, 2012

III ir V kursų išvyka

Spalio 6 dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai vyko į kursų išvykas. Mes, III ir V kurso broliai, lankėmės Panevėžyje.


Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės šventė

Posted by Seminarija on October 1, 2012

 

Šv Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Spalio 1 – Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gimimo dangui diena.


Seminaristai meldėsi kartu su Šiluvos piligrimais

Posted by Seminarija on September 6, 2012

Seminaristai Meldžiasi su Šiluvos piligrimais

Tradiciniuose Šiluvos atlaiduose Kauno kunigų seminarijos studentai meldėsi už seminarijos geradarius, už šeimas, jaunimą, kariuomenę bei už savo “Alma Mater„.


Mokslo metai prasidėjo rekolekcijomis

Posted by Seminarija on September 5, 2012

 Mokslo metus pradėjome rekolekcijomis

 Tradiciškai naujus mokslometus Kauno kunigų serminarijos bendruomenė pradėjo susikaupimu. 


Švč. Trejybės atlaidai

Posted by Seminarija on June 3, 2012

Švč. Trejybės atlaidai

Birželio 3 dieną Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje minėti tituliniai Švenčiausiosios Trejybės atlaidai. Kartu su seminaristais meldėsi ir gausi kiekvieną sekmadienį į šią bažnyčią susirenkanti miestelėnų bendruomenė. Iškilmingų Šventų Mišių šventimui vadovavo kun. Vilius Sikorskas. 


Išvyka į Anykščius

Posted by Seminarija on May 15, 2012

Išvyka į Anykščius

Gegužės 15 dieną Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su Maironio lietuvių literatūros muziejumi išsiruošė pakeliauti Maironio keliais. Aplankytas Anykščių kraštas, stabtelta Vašuokėnų dvarvietėje.Taip seminarijos bendruomenė paminėjo ilgamečio rektoriaus Jono Mačiulio – Maironio 150 –tąsias gimimo ir 80-tąsias mirties metines.


Evangelizacija Joniškio Mieste

Posted by Seminarija on May 11, 2012

Evangelizacija Joniškio Mieste

Gegužės 11 – 13 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su Kauno arkivyskupijos ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centrų komandomis dalyvavo evangelizaciniame savaitgalyje Joniškyje. Čia mus visus svetingai sutiko ir rūpinosi Joniškio parapijos klebonas, dekanas Edvardas Semaška. 


Atvirų Durų Diena

Posted by Seminarija on April 27, 2012

Maldų už pašaukimus savaitgalis

Kasmet Kauno kunigų seminarijoje per Gerojo Ganytojo savaitgalį, organizuojamos maldų už dvasinius pašaukimus dienos. Šiemet toks savaitgalis rengtas balandžio 27 – 29 dienomis. Balandžio 27d., penktadienio, vakarą seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje Šventąsias Mišias aukojo šiemet įšventintieji kunigais: kun. Audrius Marusevičius, kun. Giedrius Maskolaitis, kun. Žilvinas Zinkevičius. Eucharistijos liturgijai vadovavo kun. Gintas Leonavičius. 


Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio keliais

Posted by Seminarija on April 21, 2012

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio keliais

Balandžio 21 dieną, minint Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo piligriminėje kelionėje po žymesnes Vilkaviškio vyskupijos vietas. 


Kauno Arkivyskupo Metropolito 50 - oji kunigystės sukaktis

Posted by Seminarija on April 19, 2012

Kauno Arkivyskupo Metropolito 50 metų kunigystės jubiliejus

Kauno kunigų seminarijoje paminėtas Arkivyskupo SigitoTamkevičiaus Auksinis kunigystės jubiliejus


Choras „Exaudi“

Posted by Seminarija on April 1, 2012

Choras „Exaudi“

Po iškilmingos Sekmadienio Mišių liturgijos, vakarėjant, Švč. Trejybės bažnyčia buvo pripildyta klausytojų.


Verbų Sekmadienis

Posted by Seminarija on April 1, 2012

Verbų Sekmadienis

Į Didžiają savaitę įžengėme su žalumynais rankose ir „Grigališka giesme“.


Lankėsi trys Dievo Vyrai

Posted by Seminarija on March 22, 2012

Svečiavosi trys „Dievo vyrai“

Bendruomenės valandą šį trečiadienį pradėjome su šlovinimo giesmėmis akompanuojant svečiams. 


Susitikimas su Geradariais

Posted by Seminarija on March 15, 2012

Susitikimas su geradariais

Kovo 15 dieną į Kauno kunigų seminariją rinkosi ūkininkų šeimos iš Babtų. Jau tampa gražia tradicija, kad šie žmonės dosniai paremia seminariją savo išauginta produkcija. 


Ponas Raimundas

Posted by Seminarija on March 14, 2012

Svečiuose ponas Raimundas

Kovo 14 dieną trečiadieninė Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valanda buvo kiek neįprasta.


Kun. Robertas Grigas

Posted by Seminarija on March 11, 2012

KOVO 11-OSIOS PROGA SUSITIKIMAS SU KUN. ROBERTU GRIGU

Kovo 11 – osios proga Kauno kunigų seminarijoje viešėjo federacijos „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius,  Atgimimo laikotarpiu aktyvus kovotojas už tikėjimą, tikinčiųjų teises, kunigas Robertas Grigas.


Malda su vyskupu Jonu Ivanausku

Posted by Seminarija on March 1, 2012

Malda su vyskupu Jonu Ivanausku

vyskivanauskasKovo 1 dieną seminarijos bažnyčioje iškilmingas Šventas Mišias aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas, naujai paskirtasis Kaišiadorių vyskupijos ganytojas. Kartu su ilgamečiu dėstytoju, arkivyskupijos augziliaru Eucharistiją šventė prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, seminarijos vadovybė. 


Diskusija su prof. Andriumi Narbekovu

Posted by Seminarija on February 29, 2012

DISKUSIJA SU PROF. ANDRIUMI NARBEKOVU

Lankėsi Gerbiamas profesorius kunigas daktaras Andrius Narbekovas.


Svečiavosi Vanda Ibianska

Posted by Seminarija on February 22, 2012

Svečiavosi Vanda Ibianska

vandaVasario 22d., trečiadienį, su Kauno kunigų seminarijos bendruomene susitiko ilgametė „Artumos“ žurnalo redaktorė, knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ autorė Vanda Ibianska.

 


Skersvėjis

Posted by admin on February 21, 2012

„Skersvėjis“

Seminaristai, užgavėnias pradėjo kartu su IV kurso broliais, kuriems tenka garbė tradiciškai kasmet paruošti užgavėnių šventę - „Skersvėjį“.


Vasario 16- osios minėjimas

Posted by Seminarija on February 16, 2012

Vasario 16- osios minėjimas

prisikelimo16Vasario 16- ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios. 


Lietuvių literatūros muziejuje

Posted by Seminarija on February 15, 2012

Lietuvių literatūros muziejuje

maironiopaveikslasŠiais metais sukanka 150 metų nuo mūsų literatūros klasiko Jono Mačiulio (Maciulevičiaus) – Maironio gimimo (1862m.) ir 80 metų nuo jo mirties (1932m.). Todėl šie metai paskelbti ir Maironio jubiliejiniais metais. 


Poezijos popietė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Posted by Seminarija on February 12, 2012

Susitikimas su Kristaus Prisikėlimo Parapijos tikinčiaisiais

prisikelimoJau tampa gražia tradicija vieną žiemos sekmadienį susitikus dalintis žodžio šiluma.

 Vasario 12 –ąją po Sumos pamaldų Kauno Kristaus Prisiskėlimo parapijos tikintieji buvo pakviesti į susitikimą su Kauno kunigų seminarijos klierikais. 


Kun. Evaldas Vitulskis

Posted by Seminarija on February 8, 2012

Bendruomenės valandoje - kun. Evaldas Vitulskis

kun_evaldasVasario 8 d. trečiadieninėje bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis.


Šventinami kambariai

Posted by Seminarija on February 3, 2012

Kambarių laiminimas

aspergillumVasario 3 d. vakare, naujo akademinio pusmečio pradžioje, buvo laiminami seminaristų kambariai. 


Susitikimas su Kauno miesto meru

Posted by Seminarija on February 1, 2012

SUSITIKIMAS SU KAUNO MIESTO MERU ANDRIUMI KUPČINSKU

merasVasario dienos vakare Kauno kunigų seminarijoje lankėsi miesto meras Andrius Kupčinskas.


Pavasario semestro pradžia

Posted by Seminarija on February 1, 2012

PAVASARIO SEMESTRO PRADŽIA

peramziusPasibaigus žiemos atostogoms, sausio 23 – 27 dienomis Šiaulių jėzuitų naujokyne, Pumpėnų Įsikūnijusio Dievo Žodžio ir Baltriškių Tiberiados brolių vienuolynuose vyko seminaristams skirtos rekolekcijos. Joms pasibaigus klierikai grįžo į savo Alma Mater. Kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on January 10, 2012

Kunigysės šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje

Sausio 8 dieną, minint Kristaus Apsireiškimo (Trijų Išminčių) liturginę iškilmę Kauno arkivyskupijoje buvo pradėti Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metai. Arkikatedroje bazilikoje aukotos iškilmingos Šventos Mišios, kurių metu buvo teikiami kunigystės šventimai. 


Kūčių spektaklis

Posted by Seminarija on December 22, 2011

Kūčių spektaklis

spektaklisKūčių vakarienės metu IV ir V kursų seminaristai parodė spektaklį apie Tris Išminčius. Evangelinis pasakojimas perkeltas į šias dienas. 


Kūčių vakaras

Posted by Seminarija on December 22, 2011

Kūčių vakaras

KuciosGruodžio 22 dieną vyko tradicinis Kūčių vakaras. Ta proga seminarijos Švenčiausios Trejybės bažnyčioje iškilmingas Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, seminarijos vadovybė, dėstytojai. 


ALFA kurso pabaiga

Posted by Seminarija on December 18, 2011

„AlfA" kurso pabaiga

alfaGruodžio 18 dieną seminarijoje baigėsi „Alfa“ kursas. Šis, dešimties savaičių trukmės kursas, skirtas tikėjimo atradimui ir pagilinimui, seminarijoje vyko visą rudens semestrą kiekvieną sekmadienį Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje po 10 val. Šventų Mišių.


Švč. M. Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė ir atsiseikinimas su diakonais

diakonaiGruodžio 7 dienos vakare, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse, Kauno kunigų seminarijoje vyko Švenčiausiojo sakramento adoracija, kurios metu diakonai dėkojo už pašaukimo dovaną. 


kun. H. Šulcas SDB su jaunimu iš Ruandos

Posted by Seminarija on December 9, 2011

Lankėsi kun. Hermanas Šulcas SDB (atnaujinta)

ruandosGruodžio 9 dienos vakare Kauno kunigų seminarijoje lankėsi lietuvių kilmės kunigas salezietis misionierius Hermanas Šulcas SDB su grupe ruandiečių.


Skyrimai

Posted by Seminarija on November 20, 2011

Skyrimai

skyrimaiLapkričio 20 d., per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmes tradiciškai Kauno arkikatedroje buvo teikiami lektorių ir akolitų skyrimai, priimti kunigystės kandidatų – klierikų Dainiaus Kauniečio, Pauliaus Kontrimo, Andriaus Končiaus pasižadėjimai. Lektoriaus tarnystei – skelbti Dievo žodį – skyrimai buvo suteikti Kazimierui Gelažnikui, Dainiui Kauniečiui, Nerijui Pipirui, Robertui Urbonavičiui, Valdui Šidlauskui, akolito – dalyti šv. Eucharistiją – Donatui Grigaliui, Deividui Baumilai ir Dariui Vasiliauskui.


Įvilktuvės

Posted by Seminarija on November 19, 2011

Įvilktuvės

kaklaraistisLapkričio 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje vyko trečio kurso klierikų įvilktuvės į kunigišką drabužį – sutaną. Ta proga iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, mons. Vytautas Grigaravičius, seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, arkivyskupas kvietė drąsiai ir be kompromisų skelbti Kristaus Karalystę. Baigiantis šv. Mišioms, ganytojas palaimino sutanas. Vėliau įvilktieji parodė šiai progai skirtą programėlę. Šventė baigėsi bendra agape.


Aušros Vartuose

Posted by Seminarija on November 16, 2011

Seminaristų malda Aušros Vartų šventovėje               

11_ausrosv.jpg

2011 m. lapkričio 16, Marijos Gailestingumo Motinos iškilmės dieną, Vilniaus Aušros Vartuose meldėsi visų Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenės.

Popietę vyko susitikimai tarp kursų, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, Rožinio malda.


Vaida

Posted by Seminarija on January 1, 1970

Vaida