ARKIVYSKUPO SIGITO PADĖKA

arkSigitas.JPG

Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmėje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ dėkojo Dievui ir Bažnyčiai už 24 vyskupiškosios tarnystės metus.

Šv. Jono Krikštytojo iškilmės išvakarėse, birželio 23 d., Kauno kunigų seminarijos (Švč. Trejybės) bažnyčioje švęsti Eucharistiją ir drauge dėkoti arkivyskupas Sigitas pakvietė seminarijos bendruomenę bei artimiausius bendradarbius - arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojus. Dėkodamas arkivyskupas pabrėžė savo bendradarbių pasauliečių atsidavimą skelbiant evangeliją, rūpinantis vaikų, jaunimo, šeimų, ligonių ir vargšų sielovada. Anot arkivyskupo, šių, už kuklų atlygį tarnaujančių pasauliečių pavyzdys ne kartą vertė pasitempti dvasininkus. Dėkodami arkivyskupui seminarijos bendruomenės vardu, septyni klierikai atliko Vitos Liaudanskaitės - Vaitkevičienės sukurtą giesmę „Mano Dievas, mano Viešpats...“. Po Eucharistijos šventimo arkivyskupas savo bendradarbius ir klierikus pakvietė į kuriją pabendrauti prie pietų stalo bei tarnystės atminimo ženklan pasodinti ąžuoliuką. 

Tos pačios dienos vakare Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje vyko koncertas, kuriame savo talentais dalinosi Kauno seserys benediktinės, muzikuojančių kunigų grupė „Sacerdos“ bei Vitos Liaudanskaitės – Vaitkevičienės vadovaujamas VDU katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“, į kurį jungėsi ir mūsų seminarijos klierikai. Po koncerto toje pačioje bažnyčioje iki vidurnakčio vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, vadovaudamas iškilmingam Eucharistijos šventimui, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dėkojo visems arkivyskupijos tikintiesiems bei gausiai susirinkusiems kunigams. Iškilmėje dalyvavo ir arkivyskupą pagerbė didelis būrys svečių – apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, Lietuvos ortodoksų arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Vyriausybės bei Seimo atstovai. Arkivyskupijos globėjo dieną, kaip ir kiekvienais metais Šiluvos Dievo Motinos medaliu – aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu buvo apdovanojami krikščionišką gyvenimą liudijantys ir Bažnyčiai tarnaujantys kunigai bei pasauliečiai.

Šventės iškilmingumą ypatingai pabrėžė Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro floristikos studijos studentų ir dėstytojų gėlių kompozicijomis papuoštas altorius bei presbiterija. Iškilmingą liturgiją giesmėmis papuošė Kauno arkikatedros mišrusis choras „Cantate“ (Vad. Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė), solistai Mindaugas Zimkus, Tomas Ladyga, trimitininkas Dainius Radomskis.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)