Maldų už pašaukimus savaitgalis

Kasmet Kauno kunigų seminarijoje per Gerojo Ganytojo savaitgalį, organizuojamos maldų už dvasinius pašaukimus dienos. Šiemet toks savaitgalis rengtas balandžio 27 – 29 dienomis. Balandžio 27d., penktadienio, vakarą seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje Šventąsias Mišias aukojo šiemet įšventintieji kunigais: kun. Audrius Marusevičius, kun. Giedrius Maskolaitis, kun. Žilvinas Zinkevičius. Eucharistijos liturgijai vadovavo kun. Gintas Leonavičius. 

Drauge su neopresbiteriais Mišias koncelebravo ir seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, kun. Audrius Martusevičius pažymėjo, jog tikėjimas yra svarbiausias dalykas kunigiškame kelyje. Kunigas, pasak pamokslininko, turi ne tik žmonėms dalyti duoną, bet ir pats tapti jiems kaip Duona – alter Christus, nes Kūrėjas viską dovanoja per Kristų. Pasibaigus Šventoms Mišioms neopresbiteriai trumpai papasakojo seminaristams savo pirmųjų kunigystės dienų patirtis.

Balandžio 28d., šeštadienį, vyko atvirų durų diena. Jau nuo pat ryto visi norintys galėjo apžiūrėti seminariją, pabendrauti su klierikais ir vadovybe. Vidurdienį iškilmingų Šventų Mišių aukai vadovavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Homilijoje jis kalbėjo apie tai, kad pašaukimas į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą nepaaiškinamas niekuo kitu, tik meile. Pamokslininkas pateikė anglų rašytojo Franko Kelly  pavyzdį. Savo prisiminimų knygoje šis rašytojas pasakoja, kaip jam kalint Vladimiro kalėjime jį nuo beprasmybės ir savižudybės išgelbėjo lietuvio arkivyskupo Mečislovo Reinio elgesys. Arkivyskupas, jausdamas, kad šis žmogus pamažu rieda į bedugnę, pradėjo dalytis su juo siuntiniu, gautu iš Lietuvos. Vėliau kvietė kalbėtis filosofinėmis – egzistencinėmis temomis.

Tos pačios dienos vakare seminarijos bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurios metu buvo apmąstoma pašaukimo dovana ir paslaptis

Balandžio 29d., ketvirtojo Velykų (Gerojo Ganytojo) sekmadienio,  iškilmingų Šventų Mišių aukai Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje vadovavo seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, koncelebravo rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Sakydamas homiliją, kun. Audrius pažymėjo, kad tikras Ganytojas – Kristus, niekada nepaliekąs savosios kaimenės. Pamokslininkas savo homiliją baigė palaimintojo kardinolo Henri Newmano žodžiais: „ Esu pašauktas kažką nuveikti ir kažkuo būti, kam nėra pašauktas niekas kitas. Dievo plane Dievo žemėje turiu metą, kurios neturi niekas kitas“. Baigiantis Šventoms Mišioms rektorius nuoširdžiai dėkojo kiekvienam, besimeldžiančiam už pašaukimus. Ši malda labai svarbi, todėl turi būti nepaliaujama.

Šventąsias Mišias iš Kauno kunigų seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)