Didysis Penktadienis

penktadienis.jpg

Didįjį penktadienį prisimename mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šią dieną pamaldose pagerbiamas Kristaus kryžius.

„Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, ateikite, pagarbinkime jį!" (Didžiojo penktadienio liturgija, Romos Mišiolas, pusl. 191)

Kryžiau šventas...“ (Crux fidelis)

Šį himną Bažnyčia gieda Didydį penktadienį ir kitomis progomis, pagerbdama Viešpaties kančią.

KRYŽIAU ŠVENTAS, visų medžių * tu tik vienas pažiba,*

neišželdins girios brandžios * kito tokio niekada! *

Saldus medi, vinys saldžios, * keliama saldi našta.

 

2 Jėzaus pergalę šlovingą, * giesmę Kryžiui įstabiam *

ir išganymą džiaugsmingą * žemėje visiems laikams *

šitas himnas iškilmingas * skelbia nuodėmės vaikams.

 

3 Dar tuomet, kai rojaus dangų * nutvieskė žaibai pirmi, *

kai rūsti šalna pakando * laimės pumpurą anksti, *

gint nuo piktojo žabangų * Dievas skyrė medį šį.

 

4 Ir žiedų žiedais pražydo * Kryžiaus medis prakilnus, –*

veltui pragaro galybės * amžiais siautėjo pas mus, – *

užmezgė vaisius gyvybės * rojaus medis įstabus.

 

5 Pagaliau laikų pilnybė * švinta amžių glūdumoj, *

ir nauja žvaigždė, sužibus * virš Betliejaus tamsumoj, *

skelbia dievišką didybę * mažo Kūdikio raudoj.

 

6 Verkia Kūdikis tvartely, * žemėj pradeda vargus, *

vysto Motina vaikelį, * riša sąnarius gležnus, *

vykdyt savo Tėvo valios * žengia dieviškas Sūnus.

 

7 Bėga metai, ir subrendęs * Kryžiaus sostan žengia jis, *

tik ne rankos glosto švelnios, – * kala Jėzų vinimis;*

vai priimki, medi brangus, * naštą brangią apkabink!

 

8 Erškėčių spygliai susmigo, * sunkiasi lašai juodi, *

mintys sielvarto apniko, * dega žaizdos ugnimi; *

ak, kokia versmė ištryško * plauti nuodėmėms žmonių!

 

9 (2) Kietas medi, lenk viršūnę, * pumpurais minkštais žydėk, *

skaistų Sutvėrėjo kūną * švelniai lapais glamonėk;

ir dangaus kilniausią auką * medžio širdimi apglėbk!

10 (3) Jokioj girioj neišaugs jau * kitas medis toks kilnus, *

vertas Viešpatį priglausti * ir išgelbėt mus visus...*

Tave vieną krauju prausė * Avinėlis nuostabus.

 

11 (4) Tebūnie šlovė Trejybėj * Dievui amžinai vienam, –*

Tėvo ir Sūnaus galybei, * ir Ramintojui šventam; *

amžiais jiems garbė teaidi * žemėj ir danguj aukštam.

 

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)