Evangelizacija Joniškio Mieste

Gegužės 11 – 13 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su Kauno arkivyskupijos ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centrų komandomis dalyvavo evangelizaciniame savaitgalyje Joniškyje. Čia mus visus svetingai sutiko ir rūpinosi Joniškio parapijos klebonas, dekanas Edvardas Semaška. 

Penktadienį  klierikai ir jaunimo centrų atstovai lankėsi Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, jaunimo ir žemės ūkio mokyklose. Su gausiai į netradicines pamokas susirinkusiomis mokyklų bendruomenėmis dalintasi Gerąja Naujiena, liudyta apie asmeninį santykį su Jėzumi, raginta visada būti atviriems Dievo veikimui – Dievas daro nuostabius darbus. Todėl Jėzaus draugais visada gera būti. Vėliau tos dienos vakare Joniškio kultūros centre vyko liudijimų vakaras ir krikščioniškos muzikos koncertas. Koncertavo jaunimo grupė „Spiritus“ iš Petrašiūnų.

 Šeštadienio ryte klierikai ir jaunimo centrų atstovai pasklido po visą Joniškio miestą. Geroji Naujiena buvo skelbiama Joniškio aikštėsėse, prie parduotuvių, turguje, ligoninėje, senelių globos namuose. Po pietų žygiuota nuo durų prie durų. Džiugu buvo kalbėtis su žmonėmis, liudyti tikėjimą, kviesti juos į bažnyčią. Vakare Joniškio bažnyčioje melstąsi už miestą ir jo gyventojus. Šventas Mišias aukojo Šiaulių vyskupijos jaunimo centro kapelionas kun. Tadas Rudys ir Joniškio parapijos klebonas kun. E. Semaška. Po Šventų Mišių vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurios metu kiekvienas į bažnyčią atėjęs žmogus galėjo prie altoriaus atnešti ir uždegti žvakutę – maldos svarbiomis intencijomis simbolį.

Evangelizacinis savaitgalis baigėsi gegužės 13d., sekmadienį iškilmingomis Šventomis Mišiomis, kurių šventimui vadovavo kun. T. Rudys. Sakydamas homiliją, kunigas pabrėžė, jog net ir šiandien, kai aplink bandoma įteigti, kad Dievo nėra, reikia ypatingos drąsos pasakyti „Taip“ Jo valiai ir dalintis tikėjimo džiaugsmu. Juk Viešpats kiekvieną iš mūsų kviečia būti Jo draugais.

Kad šis evangelizacinis savaitgalis pavyko, liudija tai, jog į pamaldas bažnyčioje atėjo žmonių, iki tol nė karto nebuvusių bažnyčioje. Klebonas, išlydėdamas evangelizacijos dalyvius namo vylėsi, kad žengtas žingsnis bus nauja pradžia neužsidaryti tarp rūpesčių, bet atverti duris draugystei su Jėzumi.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą



(Nerodomas viešai .)