KLR. MARTYNO POVYLAIČIO PAŽADAS

MARTYNAS.JPG

Gegužės 23 d. Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje Kauno kunigų seminarijos klierikas Martynas Povylaitis davė saleziečio bendradarbio pažadą. 

Gegužės 23 dieną, Sekminių išvakarėse, Kauno kunigų seminarijos klierikai vyko į Palemono parapijoje vykusius Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Prieš Eucharistiją klierikai su sesėmis salezietėmis ir tikinčiaisiais 17 val. giedojo Dievo Motinos akatistą, po kurio šventė Eucharistiją, kurios metu klierikas Martynas po Evangelijos davė saleziečio bendradarbio pažadą. Kartu pažadą sudėjo ir Palemono parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas bei dar trys bendradarbio kelią pasirinkę žmonės. Po iškilmingo Eucharisitijos šventimo, kuriai vadovavo Ukmergės Šv. Ap. Petro ir Pauliaus parapijos vikaras kun. Robertas Urbonavičius, visi Eucharisitijos dalyviai ėjo procesiją su Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos statula. Palemono gatvėmis giesme šlovinome Dievą, kuris mums padovanojo Mariją. Grįžus po procesijos ir giesmės „Sveika Karaliene“ prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kurios metu katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“ giedojo giesmes, buvo galimybė pabūti kartu su Jėzumi laukiant Sekminių. Po draugiško pasišnekučiavimo seserų vienuolyne ir vakarienės grįžome į seminariją.

Saleziečiai bendradarbiai (ASSOCIAZIONE COOPERATORI SALESIANI) - tai katalikiška organizacija, įkurta Šv. kun. Jono Bosko 1876 m.,  gyvenanti ir veikianti visuomenėje Bažnyčioje jaunimo labui ir paprastiems darbo žmonėms,  besivadovaujanti kun. Bosko dvasingumu. Įkvėpti apaštalinės kun. Bosko programos jie išgyvena gyvą vienybę su kitais Saleziečių Šeimos nariais. Broliškai ir vieningai jie jungiasi į tą patį jaunimo auklėjimo pašaukimą, pagal savo galimybes ir gyvenimo padėtį dirba Bažnyčios bei visuomenės labui. Būti saleziečiu bendradarbiu yra viso gyvenimo pašaukimas.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)