Kristaus karaliaus iškilmė

skyrimai_virelio.jpg

Lapkričio 26-oji, Kristaus karaliaus iškilmė, mūsų seminaristams yra ypatinga ir išskirtinė iškilmė liturginiuose Bažnyčios metuose, kuri dar labiau atskleidžia kunigo tarnystę.

Šios iškilmės metu Kauno arkivyskupijos katedroje 8 seminaristai priėmė kunigystės kandidatų, lektorių ir akolitų skyrimus, kuriuos jiems suteikė arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Mūsų seminaristai Gintas Petkevičius ir Tautvydas Kapcevičius priėmė kunigystės kandidato skyrimus, Mantas Kazlauskas ir Edgaras Versockis lektorių skyrimus, o Marius Boreiša, Martynas Povylaitis, Normundas Figurinas ir  Liutauras Vilėniškis akolitų skyrimus. Tuo pačiu metu mūsų Alma Mater auklėtiniai iš Šiaulių vyskupijos - Gediminas Kasperavičius ir Matas Kasparas Šiaulių katedroje priėmė akolito skyrimus. Juos suteikė jų ordinaras vysk. Eugenijus Bartulis.

Kauno arkikatedroje šv. Mišių metu po Evangelijos, Kauno kunigų seminarijos rektorius Aurelijus Žukauskas arkivyskupui ir visai susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei pristatė skyrimų kandidatus. Po pristatymo sekusioje homilijoje arkivyskupas pasistengė atskleisti, jog mes dažnai neatpažįstame Jėzaus mūsų aplinkoje. Mes tarsi stengiamės jį pamatyti dieviškai tobulą, o jis sėdi su mumis prie vieno stalo, stovi su mumis sankryžoje belaukiant žalio šviesoforo signalo. Neatpažįstame, kad tai jo ranką spaudžiame, kai ateiname paguosti tų, kurie neteko savo artimųjų.

Į seminarijos auklėtinius, pasiruošusius priimti kunigystės kandidato skyrimus, arkivyskupas ganytojiškai kreipėsi paminėdamas, kad jau rašydami pareiškimą stotį į seminariją jie jau pareiškė norą būti kandidatais, o dabar  Bažnyčia sako „taip, jūs esate tinkami ruoštis šiai tarnystei“.

Kreipdamasis į belaukiančius priimti lektoriaus skyrimus, arkivyskupas pakvietė vis labiau apmąstyti Dievo Žodį, kad jis būtų priimamas ne kaip kiekvienas pasaulyje skambantis žodis, bet kaip gyvenimo taisyklė, kad savo pavyzdžiu skelbiantieji būtų tuo ką jie skelbia.

Laukiantiems akolito skyrimų, arkivyskupas paragino atidžiai žvelgti į altorių, prie kurio jie tarnaus gavę šį siuntimą. Ant altoriaus Dievo Žodis tampa sakramentu sujungiančiu mus su Kristaus auka, todėl reikia stengtis, kad skiriamųjų šiai tarnystei gyvenimas atitiktų šį altoriaus slėpinį, kurį Dievui leidus jie švęs tapę kunigais.

Šv. Mišias su arkivyskupu kocelebravo mūsų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, seminarijos parengiamojo kurso vadovas kun. Donatas Grigalius. Prie altoriaus patarnavo parengiamojo kurso studentai atvykę iš Šiluvos kartu su kitais seminaristais.

Po iškilmingų šv. Mišių kartu su arkivyskupu keliavome į seminarijos refektorių šventiniams pietums.  Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie palydi seminaristus jų pašaukimo kelyje.

V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)