KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖS JUBILIEJUS

Gruodžio 26 d., antrąją kalėdų dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai asistavo iškilmingame Eucharistijos šventime minint Kristaus Prisikėlimo šventovės kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejų ir konsekracijos dešimtmetį.

Prisikelimas20141226.JPG

Eucharistijos šventimui vadovavo J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vysk. Kęstutis Kėvas, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. emeritas Juozapas Preikšas, būrys kunigų. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas dirigento Petro Bingelio. Po Eucharistijos šventimo buvo įteikti Kristaus Prisikėlimo šventovės padėkos ženklai žmonėms, aktyviai besirūpinusiems šventovės atstatymu ir sutvarkymu. Iškilmes tiesiogiai transliavo LRT televizija. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė klierikus į iškilmingus pietus ir minėjimą parapijos konferencijų salėje.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)