Kunigysės šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje

Sausio 8 dieną, minint Kristaus Apsireiškimo (Trijų Išminčių) liturginę iškilmę Kauno arkivyskupijoje buvo pradėti Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metai. Arkikatedroje bazilikoje aukotos iškilmingos Šventos Mišios, kurių metu buvo teikiami kunigystės šventimai. 

Eucharistijos liturgijai vadovavo ir šventimus teikė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ,  koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, seminarijos vadovybė, nemažas būrys kunigų. Šventimų liturgiją tikintiesiems komentavo mons. Adolfas Grušas. Sakydamas homiliją, arkivyskupas pabrėžė, kad kaip prieš  daugiau nei du tūkstančius metų prie Kristaus prakartėlės suklupo trys išminčiai, taip ir šiandien reikia drąsos pripažinti Kristų savo Viešpačiu, nesibijoti šiandienių erodų pykčio. Arkivyskupas paminėjo Palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris buvo konsekruotas vyskupu Kauno katedroje, valdė Vilniaus vyskupiją sunkiu metu, parengė Lietuvos ir Apaštalų Sosto konkordatą ir  Bažnytinės provincijos projektą. „Šie keturi jaunuoliai, kurie šiandien netrukus taps kunigais, kaip tie išminčiai, Kristui atneša savo jaunystę, pasiryžimus. Tegul jie bus kaip ta Betliejaus žvaigždė, daugeliui rodantys kelią į išganymą, o patys nebijotų darbo kaitros ir meilės ugnies“- taip savo homiliją baigė arkivyskupas, kviesdamas visus tikinčiuosius maldai už kunigus ir pašaukimus į kunigystę.Vyskupo rankų uždėjimu kunigais buvo pašventinti keturi Kauno kunigų seminariją baigę diakonai: Gintas Leonavičius, Audrius Martusevičius, Giedrius Maskolaitis ir Žilvinas Zinkevičius. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)