Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio keliais

Balandžio 21 dieną, minint Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo piligriminėje kelionėje po žymesnes Vilkaviškio vyskupijos vietas. 

Pirmiausiai buvo aplankyta Palaimintojo tėviškė Lūginės kaime. Čia esančioje koplyčioje sukalbėta Palaimintojo Jurgio Matulaičio litanija prašant, kad greičiau Lietuva galėtų džiaugtis dar vienu šventuoju.

Vėliau Vilkaviškyje seminaristus ir vadovybę pasitiko dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis. Buvo aplankyta Budavonės tragedijos vieta. Šioje vietoje 1941 metais bolševikai nukankino kunigus Vaclovą Balsį, Joną Petriką, Justiną Dabrilą. Apie jų herojišką žūtį papasakojo prelatas Vytautas Gustaitis, taip pat pasidalijęs mintimis apie tikėjimo liudijimo svarbą šiandieniniame pasaulyje. Grįžtant iš Budavonės, seminarijos bendruomenė apžiūrėjo Bartninkų bažnyčią.

Vėliau, po pietų, lankytasi Marijampolės šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Apžiūrėta informaciniame centre esanti ekspozicija apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir marijonų vienuoliją. Seminarijos bendruomenei čia ekskursiją vedė šio centro koordinatorius Vitas Buškevičius ir parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Tos pačios dienos pavakarę Marijampolės bazilikoje švęstos Šventosios Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Mišių metu homiliją sakė prel.Vytaustas Steponas Vaičiūnas OFS. Pamokslininkas kvietė kunigiškame gyvenime nepamiršti maldos ir vadovautis Palaimintojo Jurgio šūkiu “Nugalėkblogį gerumu”(Rom 12, 21).

Pasibaigus Eucharistijai, marijonų vienuolyne vaišintasi arbata.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)