VAIKINŲ SAVAITGALIS „KELIONĖ Į...“
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE.

Kovo 15 – 17 dienomis kauno kunigų seminarija ir Kauno arkivyskupijos kurija kvietė jaunuolius keletą dienų praleisti kartu. Seminarijoje vyko vaikinams skirtas savaitgalis „Kelionė į...“. Jame dalyvavo 31 jaunuolis ( ne vien tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir  iš žemaitijos), ieškantis savęs, mąstantis apie savo pašaukimą tiek į kunigystę, tiek į šeimą, trokštantis artimiau susipažinti su seminaristais, pora dienų pagyventi pagal seminarijos dienotvarkę.

Kovo 15- osios, penktadienio, vakarą visi dalyviai susirinko šalia Švč. Trejybės bažnyčios esančioje koplyčioje, kur šio savaitgalio koordinatorius kun. Darius Vasiliauskas supažindino renginio dalvius su dienotvarke. Vėliau į vaikinus kreipėsi Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, linkėdamas neprarasti tos drąsos, kurios vedini jie pravėrė šios vietos duris. Vėliau susirinkusiems buvo trumpai pristatyta seminarijos istorija, pravesta ekskursija.

Vakare iškilmingas Šventas Mišias aukoko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo seminarijos vadovybė. Homilijoje arkivyskupas labai išsamiai supažindino susirinkusius su dabartinio popiežiaus Pranciškaus biografija, pasakė nuostabų liudijimą apie savo paties kelionę į kunigystę ir vienuolystę. Pasibaigus Šv. Mišioms visi skubėjo sušilti prie arbatos puodelio ir pasidalinti pirmųjų valandų, praleistų seminarijos aplinkoje, įspūdžiais.

Šeštadienis, kovo 16 – oji, prasidėjo Šv. Mišių šventimu seminarijos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas. Homilijoje vyskupas kalbėjo, apie tai, jog keliaujant pašaukimo keliu ten, kur Jėzus kviečia, visada reikalingas jaunatviškas entuziazmas ir nepadalinta viltis.

Po pusryčių seminarijos koplyčioje pirmąją tos dienos konferenciją vedė vysk. dr. K. Kėvalas. Jis kalbėjo apie tai, jog Viešpats žmogų užkalbina pačiais netikėčiausiais momentais. Vyskupas dalijosi ir savo asmenine patirtimi keliaujant su Viešpačiu. Po konferencijos vyko diskusija grupelėse.

Priešpiet dar spėta sužaisti ir vieną  žaidimą – savaitgalio dalyviai per tam tikrą laiką turėjo Kauno miesto centre sutikti kiek įmanoma daugiau žmonių, sąžiningai, džiaugsmingai ir atsakingai einančių pašaukimo keliu – kunigų, vienuolių. Taip buvo aplankyti pranciškonų ir jėzuitų vienuolynai, arkikatedra, kitos Kauno centre esančios bažnyčios.

Po pietų jaunuoliams konferenciją vedė mokytojas, šeimos tėvas Saulius Arbočius. Pasibaigus konferencijai bendrauta diskusijų grupelėse.

Pavakare vaikinams apie tarnystę Dievui ir žmogui kalbėjo kun. Artūras Kazlauskas. Vėliau norintieji atlikti liturginę tarnystę šiemet Kaune vyksiančiose jaunimo dienose ar šiaip geriau išmokti patarnauti per Mišias savosiose parapijose, dalyvavo iškilmingos asistos repeticijoje.

Diena baigta malda prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento.  Šioms pamaldoms vadovavo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius  Arštikaitis. Norintieji galėjo atlikti individualią išpažintį ar pasikalbėti su kunigu.

Kovo 17, sekmadinio rytmetį, Kauno kunigų seminarijos klierikai kartu su visais susirinkusiais į Švč. Trejybės bažnyčią tikinčiaisiais apmąstė kryžiaus kelią.

Iškilmingų sekmadienio Šventų Mišių šventimui vadovavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Asistą kartu su seminaristais rengė ir seminarijoje savaitgalį praleidęs jaunimas. Po Šv. Mišių bendrauta prie pietų stalo.

Bendro aptarimo metu tiek seminaristai, tiek savaitgalyje dalyvavę vaikinai sakė, jog šis kartu praleistas laikas toli garžu pranoko lūkesčius. Ne vienas pasisakęs išreiškė viltį, panašusrenginys kauno kunigų seminarijoje  taps tradicija.

Pasibaigus renginiui,  išsiskyrėme labai paprastai – tiesiog malda lydėdami vieni kitų žingsnius.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)