Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

penk.JPG

Didįsis Ketvirtadienis - Paskutinės Vakarienės šv. Mišios. Būtent Didįjį Ketvirtadienį Jėzus įsteigė du sakramentus: Eucharistiją ir kunigystę.

Visą šalį sukaustęs karantinas privertė visus žmones likti namuose - ne išimtis ir seminarijos auklėtiniai, kurie pirmąkart Didįjį Tridienį sutinka seminarijoje. Įprasta, kad Velykas klierikai pasitinka gimtosiose parapijose. Tačiau šiemet turime nuostabią progą, kurios gyvenime turbūt nebebus - pasitikti Velykų šventę kartu, vienoje didelėje seminarijos šeimoje.

Per šias šv. Mišias meldėmės už visus kunigus, taip pat ir už būsimus kunigus. Po homilijos seminarijos rektorius plovė seminaristams kojas. Jėzus, nuplaudamas kojas apaštalams, parodė tarnystės bei meilės pavyzdį.

Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarienės metu, kai velnias jau buvo įkvėpęs Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“ Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“. Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi“. Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi“. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs“. Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane 'Mokytoju' ir 'Viešpačiu', ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau“.(Jn 13, 1–15)

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)