savaitgalio misijos palemone

misija_palemone.jpg

Balandžio 10-12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai praleido misijose šiaurės rytinėje Kauno miesto dalyje – Palemone. 

Tokio pobūdžio misijos, kurios jau yra vykę Jurbarke, Jonavoje, Kėdainiuose, Radviliškyje, Pakruojyje bei Joniškyje yra puiki galimybė mokytis skelbti Gerąją Kristaus Naujieną. Šiemet Švč. Mergelės Marijos rožinio Karalienės parapijos klebono Dariaus Vasiliausko kvietimu visą savaitglį praleidome Palemone.

Penktadienio ryte vykome į dvi parapijos teritorijoje esančias gimnazijas – Neveronių ir Palemono, kur vyresnių klasių mokiniams parodėme kelis evangelizacinius vaidinimus, taip pat pasakojome apie mūsų pačių patirtą susitikimą su Jėzumi.

Po pietų ruošėmės vakaro programai, o keli iš klierikų popietę praleido Palemono vaikų dienos centre, kuriuo rūpinasi Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto seserys vienuolės. Šiame centre kasdien apsilanko virš trisdešimt vaikų, o seserims juos ugdyti Šv. Jono Bosko dvasioje pagelbėja parapijos jaunimas bei savanoriai iš įvairių šalių. Šiuo metu centre savanoriauja dvi merginos – prancūzė ir rumunė.

Penktadienio vakare, po šv. Mišių, kurias aukojo Petrašiūnų parapijos klebonas – br. Tomas Pilch, bažnyčios šventoriuje susirinkusiems Palemono gyventojams taip pat parodėme kelis vaidinimus apie nuodėmę ir Dievo gailestingumą, liudijome savo tikėjimą ir klausėmės klieriko Vincento bei br. Tomo Pilch atliekamų dainų. Labai džiaugėmės, jog nakvynei mus visus priemė parapijos šeimos!

Šeštadienio ryte, pasimeldę rytmetinę maldą susitikome su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Vyskupas Kęstutis remdamasis pop. Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu „Evangelii Gaudium“ kalbėjo apie Bažnyčios pareigą skelbti Evangeliją, kuri tiek ją skelbiančiam, tiek ją priimančiam teikia tikrąjį džiaugsmą. Taip pat drauge su vyskupu Kęstučiu peržvelgėme statistinius duomenis, bylojančius apie tikėjimo ir religingumo situaciją Lietuvoje. Likus kelioms valandoms iki pietų išėjome į Palemono gatves džiaugsmingai pakviesti praeivius į parapijos bažnyčioje rengiamą maldos vakarą, o po pietų susitikome pasiruošti labai jaudinančiam misijų etapui – Palemono namų lankymui, einant nuo durų prie durų. Pasiskirstę po du ir vyskupo palaiminti su jaudinančiu nerimu žengėme į labai artimą susitikimą su palemoniečiais. Sugrįžę daugelis liudijo, jog nerimas praėjo vos atsivėrė pirmosios durys. Kaip kurie žmonės prašė maldos už juos pačius ar už jų artimusius, tad maldos vakare meldėmės už intencijas, surinktas namų lankymo metu, taip pat už visus Palemono gyventojus, už parapiją ir mus taip svetingai priėmusias šeimas. Kiekvienas maldos vakaro dalyvis galėjo labai arti prieiti prie garbinimui išstatyto Švč. Sakramento ir palikdamas įžiebtą žvakelę pasimelsti Viešpaties artumoje. Maldos vakarui vadovavo Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas.

Antrąjį Velykų Sekmadienį – Dievo Gailestingumo iškilmę šventėme drauge su visa parapija. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo kun. Artūras Kazlauskas, o klierikai įsijungė į asistą ir į parapijos jaunimo chorą.

Labai dėkojame Palemono parapijos klebonui Dariui Vasiliauskui už dosnumą ir nuolankaus uolumo pavyzdį, taip pat Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorei Vaidai Spangelevičiūtei Kneižienei, kuri dalijosi savo evangelizacijos patirtimi ir visą laiką buvo šalia. Didelis AČIŪ šeimoms, kuriose buvome priimti kaip būtų priimtas pats Viešpats. Ir žinoma, ačiū Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris teikia mums privilegiją Jam tarnauti.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)