SEMINARISTŲ SUSITIKIMAS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE

Gegužės 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje vyko Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenių susitikimas.

 IMG_6730.JPG

11 val. į šį susitikimą kartu atvykstančių Vilniaus šv. Juozapo ir Kauno kunigų seminarijų bendruomenių Žemaičių Kalvarijos bazilikos šventoriuje jau laukkė Telšių vyskupas Jonas BorutaSJ, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos bendruomenė, šios šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.

Šv. Mišių aukai Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo seminarijų vadovai. Mišių pradžioje vyskupas kvietė melstis į Dangiškąją Motiną Mariją pradedant Jos garbei skirtą mėnesį, prisimenant Tikėjimo metus ir Žemaičių Krikšto jubiliejų.

Sakydamas homiliją, vyskupas išsamiai apžvelgė stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos bazilikos Švč. M. Marijos Krikščioniškų Šeimų Karalienės  paveikslo istoriją, vylėsi, kad Marija motiniška globa visus lydės pašaukimo kelyje. Pasibaigus šv. Mišioms  kan Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupo vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas,  surengė trumpą ekskursiją po Žemaičių Kalvarijos miestelio centrinę dalį, trumpai apžvelgdamas kai kuriuos šios parapijos istorijos akcentus.

Antroji susitikimo dalis vyko Palangoje. Čia jau gerą dešimtmetį gegužės 1-ąją šio miesto ir visos Telšių vyskupijos tikintieji renkasi prie Liurdo, kur, iškilmingai giedodami Marijos litaniją, pradeda Dievo Motinai skirtą mėnesį.

Gegužines pamaldas, pasidalindami mintimis apie Marijos ir Juozapo (tądien Bažnyčios liturginis kalendorius mini šv. Juozapą Darbininką – aut. past.) svarbą krikščionio gyvenime pasidalijo Telšių vyskupai: ordinaras J. Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Gegužinėms pamaldoms vadovavo vysk. J. Boruta SJ.

Pasibaigus joms, iškilminga procesija miesto gatvėmis pajudėjo link Palangos bažnyčios. Čia pasitikęs Palangos klebonas ir dekanato dekanas kun. Marius Venskus nuoširdžiai padėkojo visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenėms už atvykimą ir visiems tikintiesiems už dalyvavimą procesijoje.

Susitikimas baigtas agape, kurią visiems seminaristams bei jų ugdytojams rengė Palangos parapijos tikintieji ir klebonas kun. M. Venskus.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)