Susitaikinimo pamaldos

adoracija.jpg

Kovo 31 dieną Kauno kunigų seminarijoje vyko susitaikinimo pamaldos su Švenčiausio Sakramento adoracija.

 Vytauto Didžiojo universiteto choras “Veritas” kartu su seminaristais šlovino Viešpatį giesmėmis, buvo skaitomos Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mintys ir meldžiamasi už Lietuvą, jos žmonių atsivertimą, tikėjimą, ir pašaukimus. 

"Ir iš jūsų, mieli dieceziečiai [t. y. TIKINTIEJI], laukiu, kad ir jūs palengvintumėte mano ganytojavimo naštą, sulig Šv. Povilo patarimu: „Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą“. Neužmirškite, kad visa Bažnyčios hierarchija kartu su Šventuoju Tėvu, kartu su viso pasaulio vyskupais ir kunigais yra dėl jūsų ir jums Dievo pašaukiami ir skiriami. Mes, vyskupai ir kunigai, esame jūsų tarnai, o Šventasis Tėvas vadina save Tarnų Tarnu. Išganytojas mums davė griežtą įsakymą: „Eidami į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui“, „kas įtikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas netikės, bus pasmerktas“. Tokio pat griežtumo įsakymą Išganytojas davė ir jums klausyti mūsų: „Kas jus niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“. Kristus mums, vyskupams ir kunigams, duoda ne paraginimą, bet įsakymą: „Eikite tad ir mokykite visas tautas“; kartu ir jums, mylimieji, lygiu griežtumu įsako priimti skelbiamąjį mokslą. Mums Kristus įsako teikti tikintiesiems šventus sakramentus, kurie yra įsteigti ne vien kunigams, bet ir visiems tikintiesiems, todėl lygiu griežtumu ir visiems tikintiesiems yra Kritaus uždėta pareiga eiti šventųjų sakramentų, ypač šventos išpažinties ir priimti Švenčiausiąjį Sakramentą.” (Pirmasis Ganytojiškasis laiškas, 1943 m, iš knygos „Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose“, Vilnius, 2002, 10 p.)

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir linkime išgyventi Dievo gailestingumą, ruošiantis Velykų šventei.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)