SUSITIKIMAS SU DOC. DR. ARŪNU STREIKUMI

IMG_3163.JPG

Lapkričio 5 d. susitikome bendruomenės valandoje susitikome su Lietuvos istoriku, humanitarinių mokslų daktaru, Vilniaus universiteto docentu, Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademiku Arūnu Streikumi.

Dr. Arūno moksliniai interesai yra XX amžiaus krikščionybės istorija, kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje bei antisovietinis pasipriešinimas, tad iš jo galėjome išgirsti daug įdomių faktų apie Kauno kunigų seminarijos sovietmečio istoriją. Laikotarpyje nuo 1944 iki 1989 metų seminariją buvo norima visiškai sužlugdyti, o kiek vėliau -  padaryti Bažnyčios Lietuvoje kontroliavimo įrankiu. Sovietinės okupacijos pradžioje naudoti įvairiausi žlugdymo metodai – bandyta drastiškai mažinti priimamų kandidatų skaičių, įstojusieji buvo verčiami tarnauti sovietinėje kariuomenėje, buvo atiminėjamos seminarijai priklausiusios patalpos, įvairiais suvaržymais stengtasi žeminti studijų kokybę. Drastiškomis priemonėmis nepavykus seminarijos sužlugdyti, praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje imtasi kitokios taktikos. Sovietinės valdžios iniciatyva seminarijoje pradėtos teologijos licenciato studijos, saugumo prižiūrimi gabesni klierikai galėjo vykti studijoms į Romą. Šitokiu būdu  norėta išugdyti sovietinei sistemai lojalią bažnytinę vyresnybę, kurios dėka būtu lengva kontroliuoti Katalikų Bažnyčią Lietuvoje ar net daryti įtaką ir už Lietuvos ribų. Svečias pabrėžė, jog  didžioji dalis užverbuotų klierikų ir seminarijos dėstytojų iš tiesų nebuvo uolūs saugumo agentai. Jie dažnai perspėdavo kitus apie gesiančius pavojus ir savo pateikiamomis ataskaitomis neretai apkvailindavo pačius saugumiečius. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, seminarijos klierikų ir dėstytojų persekiojimai liovėsi.

Ačiū Dievui, jog šiandien galime studijuoti seminarijoje, kurioje nebėra baimės ir nepasitikėjimo dvasios.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)