SUSITIKIMAS SU KUN. ALGIRDU PALIOKU

Lapkričio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi kun. Algirdas Paliokas SJ.

paliokas.jpg

Tėvas Algirdas pasakojo, jog niekuomet nėra studijavęs kunigų seminarijoje, nes tai padaryti sovietmečiu jam sukliudė sovietinis saugumas. Vyskupo Vincento Sladkevičiaus padrąsintas baigti aukštąjį mokslą ir širdyje saugoti pašaukimą, tėvas Algirdas tuometiniame Kauno politechnikos institute įgijo radijo inžinieriaus specialybę ir po mokslų išvyko į Kazachstaną. Ten, Jėzuito kun. Albino Dumbliausko vadovaujamas, pradėjo filosofijos ir teologijos studijas pogrindyje, dienomis dirbdamas poliklinikoje elektriku. Grįžęs į Lietuvą vyskupo Vincento Vincento Sladkevičiaus buvo slapta pašventintas kunigu Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje ir vėl išvyko tarnauti po Kazachstaną išsibasčiusioms katalikų tremtinių, daugiausia vokiečių, bendruomenėms.
Pašlijus sveikatai, kun. Algirdas grįžo į Lietuvą ir slapta ėmė pagelbėti kunigams per didžiąsias liturgines šventes bei vesti rekolekcijas sesutėms vienuolėms.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, tėvas Algirdas pradėjo darbuotis atgimstančioje katalikiškoje spaudoje – rašė straipsnius žurnalui „Caritas“ ir laikraščiui „XXI amžius“. Iš šiuose leidiniuose publikuotų straipsnių buvo sudaryta knygelė „Meilei pasibeldus“, kuri buvo išleista keliais daugiatūkstantiniais tiražais.
Tėvui Leonui Zarembai SJ iš JAV lietuvių Lemonto parapijos išvykus į Lietuvą dėstyti biblines disciplinas kunigų seminarijoje, jį pakeitė kun. Algirdas Paliokas SJ. Tėvas Algirdas pasakojo, jog šiame, kunigiškosios tarnystės Amerikoje laikotarpyje jam didžiausią įspūdį paliko ten gyvenančių tautiečių vieningumas ir lietuvybės bei bendruomeniškumo puoselėjimas. Amerikoje Tėvas Algirdas ne tik rūpinosi ten gyvenančių lietuvių sielovada, bet taip pat darbavosi laikraščio „Laiškai lietuviams“ redakcijoje. Vėliau iš parašytų straipsnių išleido knygą „Žodžiai“.
Nuo šių akademinių metų pradžios Tėvas Algirdas Kauno kunigų seminarijoje tarnauja kaip klierikų nuodėmklausys, tad buvo įdomu jį pažinti iš arčiau, sužinoti jo neįtikėtiną gyvenimo ir pašaukimo istoriją.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)